อีนางเอ้ย

ก้อง ห้วยไร่, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Dm | Dm |A# | F |

Gm | Dm |Gm C | F |

หน้าหนDmาว เป็นห่วงสาวคนไกFเฝ้ากองไฟA# น้ำไม่ค่อยอาCโอ้ละน้Fอ ปล้องคอเป็นครDmาบเห็นรอย กาGmพย์ กลอน กวีC

ผ้าห่มจาDmม หยามใจคนห่วFลมพัดล่วA#ง กลิ่นกายป้ายพี่Cโอละน้A#อ เสียงซออู้อี้F Dmกลิ่นข้าวจี่Gm.. ผสCมกลิ่นสาF

อีนางเอ้A#ย.. หลบลมสระผมบ้Fางหัวฮกเป็นฮังนกฮ้าDmง  ว่าง ๆ กะตัดเล็บมืFขาดำ ๆ Dmขื่อลื่Fอ.. ปานว่าหมื่Dmอบั้งไGmทาแต่แป้GmงกันเหนียFว  โตเขียว Dmๆ มดไGmต่ยุงไม่กล้าเอาขาก่าA#ย  แต่พี่ชายCอยากเกยกอF

Gm | Dm |Gm C | F |

หน้าหนDmาว เป็นห่วงสาวคนไกFแก้มใส ๆA#  ขี้ไคลเป็นหาCโอ้ละน้Fอ น้ำรอสาวอDmาบล้างคราGmบ กาพย์ กลCอน กวีF

Dm | Dm |A# | F |

Gm | F Dm |Gm C | F |

* | ** |

Dm | Dm || A# | F |Gm | Dm || Gm C | F |