อีนางเอ้ย

 ก้อง ห้วยไร่ อีนางเอ้ย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อีนางเอ้ย ก้อง ห้วยไร่

Dm | Dm |A# | F |

Gm | Dm |Gm C | F |

หน้าหนDmาว เป็นห่วงสาวคนไกFเฝ้ากองไฟA# น้ำไม่ค่อยอาCโอ้ละน้Fอ ปล้องคอเป็นครDmาบเห็นรอย กาGmพย์ กลอน กวีC

ผ้าห่มจาDmม หยามใจคนห่วFลมพัดล่วA#ง กลิ่นกายป้ายพี่Cโอละน้A#อ เสียงซออู้อี้F Dmกลิ่นข้าวจี่Gm.. ผสCมกลิ่นสาF

อีนางเอ้A#ย.. หลบลมสระผมบ้Fางหัวฮกเป็นฮังนกฮ้าDmง  ว่าง ๆ กะตัดเล็บมืFขาดำ ๆ Dmขื่อลื่Fอ.. ปานว่าหมื่Dmอบั้งไGmทาแต่แป้GmงกันเหนียFว  โตเขียว Dmๆ มดไGmต่ยุงไม่กล้าเอาขาก่าA#ย  แต่พี่ชายCอยากเกยกอF

Gm | Dm |Gm C | F |

หน้าหนDmาว เป็นห่วงสาวคนไกFแก้มใส ๆA#  ขี้ไคลเป็นหาCโอ้ละน้Fอ น้ำรอสาวอDmาบล้างคราGmบ กาพย์ กลCอน กวีF

Dm | Dm |A# | F |

Gm | F Dm |Gm C | F |

* | ** |

Dm | Dm || A# | F |Gm | Dm || Gm C | F |คอร์ดเพลง อีนางเอ้ย ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง อีนางเอ้ย ก้อง ห้วยไร่หน้าหนาว เป็นห่วงสาวคนไกล เฝ้ากองไฟ น้ำไม่ค่อยอาบ โอ้ละน้อ ปล้องคอเป็นคราบ เห็นรอย กาพย์ กลอน กวี ผ้าห่มจาม หยามใจคนห่วง ลมพัดล่วง กลิ่นกายป้ายพี่ โอละน้อ เสียงซออู้อี้ กลิ่นข้าวจี่ ผสมกลิ่นสาว อีนางเอ้ย หลบลมสระผมบ้าง หัวฮกเป็นฮังนกฮ้าง ว่างๆกะตัดเล็บมือ ขาดำๆขื่อลื่อ ปานว่าหมื่อบั้งไฟ ทาแต่แป้งกันเหนียว โตเขียวๆมดไต่ ยุงไม่กล้าเอาขาก่าย แต่พี่ชายอยากเกยกอด หน้าหนาว เป็นห่วงสาวคนไกล แก้มใสๆขี้ไคลเป็นหาบ โอ้ละน้อ น้ำรอสาวอาบ ล้างคราบ กาพย์ กลอน กวี