ฝนรินในเมืองหลวง

 ไผ่ พงศธร ลูกทุ่ง อีสาน ฤดูฝน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฝนรินในเมืองหลวง ไผ่ พงศธร

Dm | Dm |Gm | C Am |Dm |

Dm | Gm |F C | Dm |

ฝนตกริน ๆF  หอมกลิ่นดิGmนถูกไอฝDmจากบ้านนCามาดDmน  สิเป็นจั่งใด๋Gmหนอป่านนี้Amฝนย้อยลงมDmา  ท้องไร่ท้องนาหญ้าเขียวขจีGmหน่อไม้ไผ่C ผักติ้วกุดจี่F  ฮอดมื้อนี่Gm ไผสิสนใจC

หน่อแนวอีสาFน.. มาหางาGmนในเมืองหลDmวงเสี่ยงโชคเดิCนตามดวDmง..เหมือนแมงละงำGmบินตำแสงAmไฟบ้างก็ โชคดีDm  มีงานทำได้เงินกลับไGmบางคนCสู้จนแพ้พ่Fาย  เมือบ่ได้C อยู่ไม่มีหวัF

คือภาพที่เห็Dmน.. จาAmกพี่น้องบ้านเฮDmเหมือนหนังขายยาเรื่องเศFร้าฉายภาพเก่Gmาซ้ำเดิมอีกครั้Amข่อยก็หนึ่งคDmน..ที่ติดวังวนDเหมือนปลาหลงวัGmคึดฮอCดบ้านเฮาวัง ๆF  ทุกยามฝนหลั่GmงรินในเมืองหลCวง

ฝนตกริน ๆF  หอมฮีน Gmๆ อยู่ในหัDmคือกลิ่Cนขี้ควายขี้วัDmว  กลิ่นดอกสแบGmงเบ่งบานเป็นพAmวงส่งสายตาเหDmงา..ผ่านม่านฝนโค้งฟ้าเมืองหลGmวงฝากใจCกลับไปถามทFวง  คึดฮอดข้อยบ่C อีพ่อF อีแม่..

Dm C | Dm C |Dm Gm | Am |

Dm | Gm C |F Gm | C |

** |

Dm | Dm | Gm | C Am | Dm |คอร์ดเพลง ฝนรินในเมืองหลวง ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง ฝนรินในเมืองหลวง ไผ่ พงศธรฝนตกรินๆหอมกลิ่นดินถูกไอฝน จากบ้านนามาดน สิเป็นจั่งใด๋หนอป่านนี้ ฝนย้อยลงมา ท้องไร่ท้องนาหญ้าเขียวขจี หน่อไม้ไผ่ ผักติ้วกุดจี่ ฮอดมื้อนี่ ไผสิสนใจ หน่อแนวอีสาน มาหางานในเมืองหลวง เสี่ยงโชคเดินตามดวง เหมือนแมงละงำบินตำแสงไฟ บ้างก็ โชคดี มีงานทำได้เงินกลับไป บางคนสู้จนแพ้พ่าย เมือบ่ได้ อยู่ไม่มีหวัง คือภาพที่เห็น จากพี่น้องบ้านเฮา เหมือนหนังขายยาเรื่องเศร้า ฉายภาพเก่าซ้ำเดิมอีกครั้ง ข่อยก็หนึ่งคนที่ติดวังวนเหมือนปลาหลงวัง คึดฮอดบ้านเฮาวังๆทุกยามฝนหลั่งรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆหอมฮีนๆอยู่ในหัว คือกลิ่นขี้ควายขี้วัว กลิ่นดอกสแบงเบ่งบานเป็นพวง ส่งสายตาเหงาผ่านม่านฝนโค้งฟ้าเมืองหลวง ฝากใจกลับไปถามทวง คึดฮอดข้อยบ่ อีพ่อ อีแม่