ไอดิน

 แก๊งปากซอย แช่ม แช่มรัมย์ ไอดิน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไอดิน แช่ม แช่มรัมย์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Dm A# | Dm |Gm C | A7 |

A# C | F A# C |
F A# Am | Dm |

ไอดิDmน  กลิ่นไหA#นก็ไม่เทียมเDmท่ากลิ่นไอบ้านเรGmา ทุกยาFมยังคงกรุ่นDmหอมชวนใจคิดถึA#ง.. เมื่อยาDmมฝนฟ้าคะนGmองกลิ่นไอละออCง.. ของดินคงหอมน่าดูA7

ไอดิDmน กลิ่นฟาA#งยังมีความหมDmายผูกหัวใDmจ..มั่นไว้A#เพียงเธอเสมDmยังคงคิดถึA#ง แม้นาDmนไม่ได้เจอะเจGmคิดถึงเสมCอ.. ไอดิA7นกลิ่นฟางบ้านDmเรา

กองไฟA#.. ยังกรุ่Fนเมื่อยามเหน็บหนA#าวทิวรวงข้าDmว.. สีทองยังคงสดใFมองดวงตะวันA#.. สุดตCาลับฟ้าครFาใด.. Dmยิ่งพาหัวใGmจ.. ร้าวราCนระรนระรวA7ย..

ไอดิDmน  กลิ่นรักA#ยังยังปรารถนDmสาวน้อยบ้านนDmา.. ลักพA#าหัวใจเราไDmว้ยังคิดยังห่วA#ง.. ดอกรัDmกเคยบานในใGmที่ฉันปลูกCไว้.. อยู่ที่A7แดนดินกลิ่นDmฟาง

A# C | Dm |F A# | F |

A# C | Gm |C A7 | Dm |

* | ** |

ที่ฉันปลูกGmไว้.. อยู่ที่แดนดินกลิ่นฟาFง..คอร์ดเพลง ไอดิน แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง ไอดิน แช่ม แช่มรัมย์ ไอดิน กลิ่นไหนก็ไม่เทียมเท่า กลิ่นไอบ้านเรา ทุกยามยังคงกรุ่นหอม ชวนใจคิดถึง เมื่อยามฝนฟ้าคะนอง กลิ่นไอละออง ของดินคงหอมน่าดู ไอดิน กลิ่นฟางยังมีความหมาย ผูกหัวใจ มั่นไว้เพียงเธอเสมอ ยังคงคิดถึง แม้นานไม่ได้เจอะเจอ คิดถึงเสมอ ไอดินกลิ่นฟางบ้านเรา กองไฟ ยังกรุ่นเมื่อยามเหน็บหนาว ทิวรวงข้าว สีทองยังคงสดใส มองดวงตะวัน สุดตาลับฟ้าคราใด ยิ่งพาหัวใจ ร้าวรานระรนระรวย ไอดิน กลิ่นรักยังยังปรารถนา สาวน้อยบ้านนา ลักพาหัวใจเราไว้ ยังคิดยังห่วง ดอกรักเคยบานในใจ ที่ฉันปลูกไว้ อยู่ที่แดนดินกลิ่นฟาง ที่ฉันปลูกไว้ อยู่ที่แดนดินกลิ่นฟาง