อ้ายเป็นชู้คนที่ท่อใด๋

 จ่าส่ง ร็อคออนซอน อ้ายเป็นชู้คนที่ท่อใด๋ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้ายเป็นชู้คนที่ท่อใด๋ จ่าส่ง ร็อคออนซอน

F | Gm |C | Dm |

F | Gm |C | Dm |

อ้ายกะคิดFว่าอ้ายเป็นเสืออยู่เหนือความฮัDmพ้อผู้สาFวมาหลายมาคัก บ่เคยเจ็บจากGmไผจนได้มาCพ้อเจ้า  สาวเน็AmตไอดอลออนไลDmน์ฮักเหมิดหัวGmใจ มั่นใจเจ้ามีอ้ายท่อนั้C

กะบ่คิดFว่าเจ้าสิตั๋ว ทำตัวโหดร้าDmหน้าซื่อ ๆF ใส ๆ บอกอ้ายเป็นแค่ทางGmผ่านบ่ได้มีCแต่อ้าย  มีชาAmยหลายคนหลายบ้าDmอ้ายเจ็บจนคลGmาน.. มาถามCเจ้าผู้หลายFใจ..    Dm C

อ้ายเป็นชู้Dmคนที่ท่อใด๋  อ้ายเป็นผู้ชาCยที่ใด๋ของน้อAmเจ้าประกาFศได้อ้ายไปครGmองมันปวดสมอCง ถืกเจ้าเหยียบใจ

อ้ายเป็นชู้Dmคนที่ท่อใด๋  เฮ็ดได้จั่งใด๋Cกับเสือจั่งอ้าDmเป็นแต้มหนึ่งเจ้Fา เว้าได้จั่งใGmด๋มันมีผู้ใด๋Cในใจเจ้าแหAน่..  อ้ายเป็นชู้คนที่ท่อใDmด๋

Dm | C |A# | C |

Dm | C |A# | A |Dm C |

* | ** |

เมื่ออ้ายเหมิFดความหมายในใจเจ้าแDmล้วอ้ายสิหมอFบเป็นแมว ขอเดินจากลGmจำใส่ใจCดวงนี้.. ว่าเธAmอบ่ธรรมดDmให้ถามแหน่หล่Gmา  อ้ายเป็นชู้Cคนที่ท่อใDmด๋จากที่เจ้าคบมGmา  อ้ายมันชู้Cคนที่ท่อใDmด๋

F | Gm || C | Dm C || D |คอร์ดเพลง อ้ายเป็นชู้คนที่ท่อใด๋ จ่าส่ง ร็อคออนซอน

เนื้อเพลง อ้ายเป็นชู้คนที่ท่อใด๋ จ่าส่ง ร็อคออนซอนอ้ายกะคิดว่าอ้ายเป็นเสืออยู่เหนือความฮัก พ้อผู้สาวมาหลายมาคัก บ่เคยเจ็บจากไผ จนได้มาพ้อเจ้า สาวเน็ตไอดอลออนไลน์ ฮักเหมิดหัวใจ มั่นใจเจ้ามีอ้ายท่อนั้น กะบ่คิดว่าเจ้าสิตั๋ว ทำตัวโหดร้าย หน้าซื่อๆใสๆบอกอ้ายเป็นแค่ทางผ่าน บ่ได้มีแต่อ้าย มีชายหลายคนหลายบ้าน อ้ายเจ็บจนคลาน มาถามเจ้าผู้หลายใจ อ้ายเป็นชู้คนที่ท่อใด๋ อ้ายเป็นผู้ชายที่ใด๋ของน้อง เจ้าประกาศได้อ้ายไปครอง มันปวดสมอง ถืกเจ้าเหยียบใจ อ้ายเป็นชู้คนที่ท่อใด๋ เฮ็ดได้จั่งใด๋กับเสือจั่งอ้าย เป็นแต้มหนึ่งเจ้า เว้าได้จั่งใด๋ มันมีผู้ใด๋ในใจเจ้าแหน่ อ้ายเป็นชู้คนที่ท่อใด๋ เมื่ออ้ายเหมิดความหมายในใจเจ้าแล้ว อ้ายสิหมอบเป็นแมว ขอเดินจากลา จำใส่ใจดวงนี้ ว่าเธอบ่ธรรมดา ให้ถามแหน่หล่า อ้ายเป็นชู้คนที่ท่อใด๋ จากที่เจ้าคบมา อ้ายมันชู้คนที่ท่อใด๋