กิ่งไม้บ่วิเศษ

 ไผ่ พงศธร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

กิ่งไม้บ่วิเศษ ไผ่ พงศธร

G#m D#m | C# F# C#/F |D#m C# | B C# |C# |

D#m F# | A#m D#m |B C# | F# |

อ้ายเว้าหยังบ่ไD#mด้ อ้ายเฮ็ดหยังบ่ได้Bไผสิเข้าใจอ้ายน้D#mความฮักมันคาคC#อ มันจุกอยู่จ่อหล่A#mยามเธอมาให้พ้อหน้D#m

อยากขอว่าF#คนนั้นที่เธอควงA#mแขนเปลี่ยนให้อ้าD#mยเฮ็ดหน้าที่แทนสาได้แต่เว้BาในใจตลอดC#มาวาสนBาบ่พอได้ต้อC#ยซูนคิF#

อ้ายจึงอยากมีG#mกิ่งไม้วิเศD#mชี้จ่มมนต์ไปC# เปลี่ยนแปลงทุก ๆF# สิ่ง     C#/Fจะเสกทุกอย่D#mางให้มันเป็นจริC#ให้มันเป็นBดั่งใจอ้ายฝัC#น..     C#

อยากเสกให้คD#mน ๆ นั้นเป็นอ้าC#เสกให้เขBาหายไปจากตรF#งนั้น     C#/Fเสกให้อ้าD#mยเป็นแฟนเธอทุก ๆC# วันอยากเสกความฝันBให้เป็นจริงดั่งใจC#อยากเสกตัวเอD#mงให้เป็นคนถูกฮัC#เสกให้เธอA#mมาอยู่ในอ้อมแขนอ้าD#mแต่โลกความจริF#งมีเธอกับเขาเดินผ่านG#mไปอ้ายมีกิ่งไม้C#นั่งเขี่ยขี้ดินเหงา ๆF#

D#m C# |

ได้แต่ฝันใกล้ ๆD#m   ได้แอบฮักใกล้ ๆBกะมีแฮงใจแล้วเด้D#mตื่นทุกวันมาเจC#อ  ได้หลอยแนมแก้มเธA#mคิดฮอดทุกวันคือเD#mก่า

เทียวหลับตาวาF#ดภาพนั้นมาคอยหลอกA#mใจยิ่งเพ้อไD#mปไกลเท่าใดยิ่งเหงาทุกคราวที่เจอBเธออยู่กับเขC#ดับความหวัBงของอ้ายในโลC#กความF#จริง

D#m C# | B F# |D#m A#m | B C# |

D#m F# | A#m D#m |B C# | F# |

* | ** |

แต่โลกความจริD#mงมีเธอกับเขาเดินผ่านC#ไปอ้ายมีกิ่งไม้Bนั่งเขี่ยขี้ดิC#นเหงา ๆF#

D#m F# | A#m D#m |B C# | F# |คอร์ดเพลง ได้ไหมเธอ ตู่ไทรงาม วงอัญชลี ปลดล็อคเพลง

เนื้อเพลง กิ่งไม้บ่วิเศษ ไผ่ พงศธรอ้ายเว้าหยังบ่ได้ อ้ายเฮ็ดหยังบ่ได้ ไผสิเข้าใจอ้ายน้อ ความฮักมันคาคอ มันจุกอยู่จ่อหล่อ ยามเธอมาให้พ้อหน้า อยากขอว่าคนนั้นที่เธอควงแขน เปลี่ยนให้อ้ายเฮ็ดหน้าที่แทนสา ได้แต่เว้าในใจตลอดมา วาสนาบ่พอได้ต้อยซูนคิง อ้ายจึงอยากมีกิ่งไม้วิเศษ ชี้จ่มมนต์ไป เปลี่ยนแปลงทุกๆสิ่ง จะเสกทุกอย่างให้มันเป็นจริง ให้มันเป็นดั่งใจอ้ายฝัน อยากเสกให้คนๆนั้นเป็นอ้าย เสกให้เขาหายไปจากตรงนั้น เสกให้อ้ายเป็นแฟนเธอทุกๆวัน อยากเสกความฝันให้เป็นจริงดั่งใจ อยากเสกตัวเองให้เป็นคนถูกฮัก เสกให้เธอมาอยู่ในอ้อมแขนอ้าย แต่โลกความจริงมีเธอกับเขาเดินผ่านไป อ้ายมีกิ่งไม้นั่งเขี่ยขี้ดินเหงาๆได้แต่ฝันใกล้ๆได้แอบฮักใกล้ๆกะมีแฮงใจแล้วเด้อ ตื่นทุกวันมาเจอ ได้หลอยแนมแก้มเธอ คิดฮอดทุกวันคือเก่า เทียวหลับตาวาดภาพนั้นมาคอยหลอกใจ ยิ่งเพ้อไปไกลเท่าใดยิ่งเหงา ทุกคราวที่เจอเธออยู่กับเขา ดับความหวังของอ้ายในโลกความจริง แต่โลกความจริงมีเธอกับเขาเดินผ่านไป อ้ายมีกิ่งไม้นั่งเขี่ยขี้ดินเหงาๆ