ไม่บริสุทธิ์ใจ

 ไม่บริสุทธิ์ใจ ฮาย ชุติมา ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่บริสุทธิ์ใจ ฮาย ชุติมา

E | G#m C#m |F#m | A B |

อารมณ์เสียEอะไรนักเหรอ  ที่ฉันถาG#mมเธอเรื่องเขC#mเขาF#mเป็นใคร มันยากเกินไป.. ที่เธอนั้นAจะพูดจะตอB

ผิดมากไหEม หรือฉันไม่ควร  ไม่ควG#mรยุ่งเรื่องของเC#mธอแต่เหมือF#mนฉันยังคบกับเธอ  มันคงมีAสิทธิ์จะสงสัB

จากท่าทีC#m.. ที่มี ยิ่งมองชัดเจG#mนเลยเธC#mสิ่งที่เธอAแสดง ยิ่งทำให้ฉันระแวB

คนที่มันไม่ผิด ไม่มีEอะไร บริสุทธิ์ใจคงดูG#mว่ามัน..เป็นเรื่องC#mง่ายดาย..ที่เธอจะตอF#mบคำถามไม่ต้องพยายามกลบเกลื่Aอน ต้องใช้อารมBณ์

คนที่มันทำผิดคงมีEอาการ..อย่างคนร้อนตัวยิ่งกลัG#mว ยิ่งกลัว ยิ่งทำC#mหัวร้อนหรือเพราF#mะเธอซ่อนใครไว้หรือเพราAะเธอทำอะไรBไม่บริสุทธิ์ใจ

E | G#m C#m |F#m | A B |

บอกเป็นเพื่อEน ฉันก็เข้าใจ  แต่ปิดบัG#mงทำไมไม่รู้C#mยิ่งซ่อF#mนยิ่งไม่ให้ดู  มันยิ่งทำAให้น่าสงสัB

* | ** | *** |

E | G#m C#m |F#m | A B |

E | G#m C#m |F#m | A B |

** | *** |

E | G#m C#m || F#m | A B |E | G#m C#m || F#m | A B || E |คอร์ดเพลง ไม่บริสุทธิ์ใจ ฮาย ชุติมา

เนื้อเพลง ไม่บริสุทธิ์ใจ ฮาย ชุติมาอารมณ์เสียอะไรนักเหรอ ที่ฉันถามเธอเรื่องเขา เขาเป็นใคร มันยากเกินไป ที่เธอนั้นจะพูดจะตอบ ผิดมากไหม หรือฉันไม่ควร ไม่ควรยุ่งเรื่องของเธอ แต่เหมือนฉันยังคบกับเธอ มันคงมีสิทธิ์จะสงสัย จากท่าที ที่มี ยิ่งมองชัดเจนเลยเธอ สิ่งที่เธอแสดง ยิ่งทำให้ฉันระแวง คนที่มันไม่ผิด ไม่มีอะไร บริสุทธิ์ใจ คงดูว่ามันเป็นเรื่องง่ายดายที่เธอจะตอบคำถาม ไม่ต้องพยายามกลบเกลื่อน ต้องใช้อารมณ์ คนที่มันทำผิดคงมีอาการอย่างคนร้อนตัว ยิ่งกลัว ยิ่งกลัว ยิ่งทำหัวร้อน หรือเพราะเธอซ่อนใครไว้ หรือเพราะเธอทำอะไรไม่บริสุทธิ์ใจ บอกเป็นเพื่อน ฉันก็เข้าใจ แต่ปิดบังทำไมไม่รู้ ยิ่งซ่อนยิ่งไม่ให้ดู มันยิ่งทำให้น่าสงสัย