มีแฮงโลดสู

 อาม ชุติมา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

มีแฮงโลดสู อาม ชุติมา

F#m | C#m |D E | A |

D E | C#m F#m |D E | F#m |

F#m   เก็บเอาความหลังที่มี      C#m   จดจำแต่สิ่งดี   ต่อจากนี้D.. เฮาบ่Eมีหยังติดค้Aาง   อยากจบDสิยอมให้จEบ  ถึงสิคบC#mกันโดนกะส่F#mาง   ฮักฮ้าง ๆD  ดึกถิ่มลงข้างทาC#ง.. โลดอย่าเสีF#mยดาย

มันบ่ตาDยดอกตี้E  กะแค่C#mอ้ายมีคนใหF#mม่แม่นสิเจ็Dบปานใด๋E  ปวดใจAกะต้องอดเอามื้อนี้เฮDาบ่ได้แพ้E  เพียงแC#mต่อ้ายเลือกเขF#mD  เรื่องของสองเฮาเอาไว้ส่ำนี้C#สา..  C#

มีแฮงโลดDสู  ส่วนกูEสิอยู่ผู้เดีF#mยว จากนี้บ่มีหยังเกี่Dยว สิอยู่ผู้เดียEว บ่เกี่ยวกับAใผD ให้โลกได้ฮู้Eว่า  บักห่C#mาที่ทำร้ายใF#m เฮาDมันดีเกินไป เลยบ่สมกัEน..C#   (มีแฮงโลF#mดสู)

D E | A F#m |D E | A C# |D E | C#m F#m |D | C# | C# |

เก็F#mบเอาความเหลือใEจ จำใส่สมอF#mขอให้คุDณทั้งสอEงได้ครอบครองAกันบอกผู้หญิDงนำว่Eา..หมาที่C#mกัดคนเลี้ยF#mงมันD  บ่เป็นตาเอาเฮ็ดพันEธุ์..     C#    ย้อนมันบ่F#mคูณ

* | ** | ** |

D E | A F#m || D E | A C# |D E | C#m F#m || D | C# | C# || F#m |คอร์ดเพลง มีแฮงโลดสู อาม ชุติมา

เนื้อเพลง มีแฮงโลดสู อาม ชุติมาเก็บเอาความหลังที่มี จดจำแต่สิ่งดี ต่อจากนี้ เฮาบ่มีหยังติดค้าง อยากจบสิยอมให้จบ ถึงสิคบกันโดนกะส่าง ฮักฮ้างๆดึกถิ่มลงข้างทาง โลดอย่าเสียดาย มันบ่ตายดอกตี้ กะแค่อ้ายมีคนใหม่ แม่นสิเจ็บปานใด๋ ปวดใจกะต้องอดเอา มื้อนี้เฮาบ่ได้แพ้ เพียงแต่อ้ายเลือกเขา เรื่องของสองเฮาเอาไว้ส่ำนี้สา มีแฮงโลดสู ส่วนกูสิอยู่ผู้เดียว จากนี้บ่มีหยังเกี่ยว สิอยู่ผู้เดียว บ่เกี่ยวกับใผ ให้โลกได้ฮู้ว่า บักห่าที่ทำร้ายใจ เฮามันดีเกินไป เลยบ่สมกัน (มีแฮงโลดสู) เก็บเอาความเหลือใจ จำใส่สมอง ขอให้คุณทั้งสองได้ครอบครองกัน บอกผู้หญิงนำว่าหมาที่กัดคนเลี้ยงมัน บ่เป็นตาเอาเฮ็ดพันธุ์ ย้อนมันบ่คูณ