ผู้บ่าวเก่า

 เต๊ะ ตระกูลตอ ผู้บ่าวเก่า ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเก่า เต๊ะ ตระกูลตอ

F G | Em Am |F G | C |

คิดว่าดีAmที่ตัดสินใจเลิกกับเจ้าในมื้อนั้นย้อนเหตุผEmลคือเฮาสองคนมันบ่เข้าใจกันแรก ๆF อ้ายกะอยู่ได้ บ่ได้คิดอีหยังผ่านไปนาน ๆG หัวใจอ้ายนั้นเริ่มห่วงหา

ว่Amาสิขอคืนดี แต่เสียทีน้องรับคนใหม่เข้ามานอEmนเสียดายเวลา น้ำตาอ้ายมันก็ไหลซึม ๆน้อFงกะคงสิลืม  แต่ว่าอ้ายบ่ลืมมันฮักตื่มGพุ่นใจของอ้าย

ตอนคบกัFนอ้ายยอมรับว่ามันเบื่GพอเลิกกันไปEmละเหลือใจเจ้าขอAmว่าเป็นหยัFงคือปล่อยให้น้อง..ไปเป็นของเขG

อยากบอกฮัFก อ้ายกะเฮ็ดบ่ได้GยามคิดฮอEmด อยากกอด กะได้แค่คิAmอยากเว้านำFสักคำ แต่อ้ายกะบ่มีสิGทธิ์มันติEmดที่ว่าเฮาเป็นผู้บ่าวเก่Am

อยากหอมแก้Fม กะได้แค่แนมเพียงสายตGน้ำมันไหลออกตEmา ย้อนว่าฐานะเฮาบ่คือเก่Amอ้ายนั่งไห้เป็นทุกFข์ โตน้องเป็นสุขฮักกันกับเขGกับผู้บ่าวใหCม่..

ย้อนAmคำว่าบ่ฮักมันคืออุปสรรคของอ้ายน้องกะมีEmผู้บ่าวใหม่ อ้ายกะเป็นผู้บ่าวเก่าน้อFงบ่ได้ไปไส ยังอยู่ในใจอ้ายคือเก่าถึงแม้เฮาGสิเลิกกันไป กะบ่ได้แปลว่าเซาฮัก

ซุมื้อนี้Amอ้ายยังบ่ทันมีไผในใจนอกจากเจ้าซุมื้อนี้Emเจ้ามีเขา อ้ายนอนเหงาอยู่บักคักเรื่องของสองเฮFากะคงสิเป็นไปได้ยากเพราะน้องเซาฮักกันแล้G

* | ** | *** |

F G | Em Am |F G | C |

F G | Em Am |F G | C |

อยากบอกฮัFก อ้ายกะเฮ็ดบ่ได้GยามคิดฮอEmด อยากกอด กะได้แค่คิAmอยากเว้านำFสักคำ แต่อ้ายกะบ่มีสิGทธิ์..    C

อยากหอมแก้Fม กะได้แค่แนมเพียงสายตGน้ำมันไหลออกตEmา ย้อนว่าฐานะเฮาบ่คือเก่Amอ้ายนั่งไห้เป็นทุกFข์ โตน้องเป็นสุขฮักกันกับเขGกับผู้บ่าวใหCม่..

ตั้งแต่เฮาเลิกกัFน มันทรมานแทบอยู่บ่ได้Gจากใจผู้บ่าวเก่Cา..

F G | Em Am |F G | C |คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเก่า เต๊ะ ตระกูลตอ

เนื้อเพลง ผู้บ่าวเก่า เต๊ะ ตระกูลตอคิดว่าดีที่ตัดสินใจเลิกกับเจ้าในมื้อนั้น ย้อนเหตุผลคือเฮาสองคนมันบ่เข้าใจกัน แรกๆอ้ายกะอยู่ได้ บ่ได้คิดอีหยัง ผ่านไปนานๆหัวใจอ้ายนั้นเริ่มห่วงหา ว่าสิขอคืนดี แต่เสียทีน้องรับคนใหม่เข้ามา นอนเสียดายเวลา น้ำตาอ้ายมันก็ไหลซึมๆน้องกะคงสิลืม แต่ว่าอ้ายบ่ลืม มันฮักตื่มพุ่นใจของอ้าย ตอนคบกันอ้ายยอมรับว่ามันเบื่อ พอเลิกกันไปละเหลือใจเจ้าของ ว่าเป็นหยังคือปล่อยให้น้องไปเป็นของเขา อยากบอกฮัก อ้ายกะเฮ็ดบ่ได้ ยามคิดฮอด อยากกอด กะได้แค่คิด อยากเว้านำสักคำ แต่อ้ายกะบ่มีสิทธิ์ มันติดที่ว่าเฮาเป็นผู้บ่าวเก่า อยากหอมแก้ม กะได้แค่แนมเพียงสายตา น้ำมันไหลออกตา ย้อนว่าฐานะเฮาบ่คือเก่า อ้ายนั่งไห้เป็นทุกข์ โตน้องเป็นสุขฮักกันกับเขา กับผู้บ่าวใหม่ ย้อนคำว่าบ่ฮักมันคืออุปสรรคของอ้าย น้องกะมีผู้บ่าวใหม่ อ้ายกะเป็นผู้บ่าวเก่า น้องบ่ได้ไปไส ยังอยู่ในใจอ้ายคือเก่า ถึงแม้เฮาสิเลิกกันไป กะบ่ได้แปลว่าเซาฮัก ซุมื้อนี้อ้ายยังบ่ทันมีไผในใจนอกจากเจ้า ซุมื้อนี้เจ้ามีเขา อ้ายนอนเหงาอยู่บักคัก เรื่องของสองเฮากะคงสิเป็นไปได้ยาก เพราะน้องเซาฮักกันแล้ว อยากบอกฮัก อ้ายกะเฮ็ดบ่ได้ ยามคิดฮอด อยากกอด กะได้แค่คิด อยากเว้านำสักคำ แต่อ้ายกะบ่มีสิทธิ์ อยากหอมแก้ม กะได้แค่แนมเพียงสายตา น้ำมันไหลออกตา ย้อนว่าฐานะเฮาบ่คือเก่า อ้ายนั่งไห้เป็นทุกข์ โตน้องเป็นสุขฮักกันกับเขา กับผู้บ่าวใหม่ ตั้งแต่เฮาเลิกกัน มันทรมานแทบอยู่บ่ได้ จากใจผู้บ่าวเก่า