ผู้บ่าวเก่า (ver.ญ)

 ผู้บ่าวเก่า มินตรา น่านเจ้า Cover ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ผู้บ่าวเก่า (ผู้สาวเก่า) มินตรา น่านเจ้า

D E | C#m F#m |D E | A |

คิดว่าดีF#mที่ตัดสินใจเลิกกับเจ้าในมื้อนั้นย้อนเหตุผC#mลคือเฮาสองคนมันบ่เข้าใจกันแรก ๆD น้องกะอยู่ได้ บ่ได้คิดอีหยังผ่านไปนาน ๆE หัวใจน้องนั้นเริ่มห่วงหา

ว่F#mาสิขอคืนดี แต่เสียทีอ้ายรับคนใหม่เข้ามานอC#mนเสียดายเวลา น้ำตาน้องมันกะไหลซึม ๆอ้ายDกะคงสิลืม  แต่ว่าน้องบ่ลืมมันฮักตื่มEพุ่นใจของน้อง

ตอนคบกัDนน้องยอมรับว่ามันเบื่EพอเลิกกันไปC#mละเหลือใจเจ้าขอF#mว่าเป็นหยัDงคือปล่อยให้อ้าย..ไปเป็นของเขE

อยากบอกฮัDก น้องกะเฮ็ดบ่ได้EยามคิดฮอC#mด อยากกอด กะได้แค่คิF#mอยากเว้านำDสักคำ แต่น้องกะบ่มีสิEทธิ์มันติC#mดที่ว่าเฮาเป็นผู้สาวเก่F#m

อยากหอมแก้Dม กะได้แค่แนมเพียงสายตEน้ำมันไหลออกตC#mา ย้อนว่าฐานะเฮาบ่คือเก่F#mน้องนั่งไห้เป็นทุกDข์ โตอ้ายเป็นสุขฮักกันกับเขEกับผู้สาวใหAม่..

ย้อF#mนคำว่าบ่ฮักมันคืออุปสรรคของน้องอ้ายกะมีC#mผู้สาวใหม่ น้องกะเป็นผู้สาวเก่าอ้าDยบ่ได้ไปไส ยังอยู่ในใจน้องคือเก่าถึงแม้เฮาEสิเลิกกันไป กะบ่ได้แปลว่าเซาฮัก

ซุมื้อนี้F#mน้องยังบ่ทันมีไผในใจนอกจากเจ้าซุมื้อนี้C#mเจ้ามีเขา น้องนอนเหงาอยู่บักคักเรื่องของสองเฮDากะคงสิเป็นไปได้ยากเพราะน้องเซาฮักกันแล้E

* | ** | *** |

D E | C#m F#m |D E | A |

D E | C#m F#m |D E | A |

อยากบอกฮัDก น้องกะเฮ็ดบ่ได้EยามคิดฮอC#mด อยากกอด กะได้แค่คิF#mอยากเว้านำDสักคำ แต่น้องกะบ่มีสิEทธิ์..    A

อยากหอมแก้Dม กะได้แค่แนมเพียงสายตEน้ำมันไหลออกตC#mา ย้อนว่าฐานะเฮาบ่คือเก่F#mน้องนั่งไห้เป็นทุกDข์ โตอ้ายเป็นสุขฮักกันกับเขEกับผู้สาวใหAม่..

ตั้งแต่เฮาเลิกกัDน มันทรมานแทบอยู่บ่ได้Eจากใจผู้สาวเก่Aา..

D E | C#m F#m |D E | A |คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเก่า (ผู้สาวเก่า) มินตรา น่านเจ้า

เนื้อเพลง ผู้บ่าวเก่า (ผู้สาวเก่า) มินตรา น่านเจ้าคิดว่าดีที่ตัดสินใจเลิกกับเจ้าในมื้อนั้น ย้อนเหตุผลคือเฮาสองคนมันบ่เข้าใจกัน แรกๆน้องกะอยู่ได้ บ่ได้คิดอีหยัง ผ่านไปนานๆหัวใจน้องนั้นเริ่มห่วงหา ว่าสิขอคืนดี แต่เสียทีอ้ายรับคนใหม่เข้ามา นอนเสียดายเวลา น้ำตาน้องมันกะไหลซึมๆอ้ายกะคงสิลืม แต่ว่าน้องบ่ลืม มันฮักตื่มพุ่นใจของน้อง ตอนคบกันน้องยอมรับว่ามันเบื่อ พอเลิกกันไปละเหลือใจเจ้าของ ว่าเป็นหยังคือปล่อยให้อ้ายไปเป็นของเขา อยากบอกฮัก น้องกะเฮ็ดบ่ได้ ยามคิดฮอด อยากกอด กะได้แค่คิด อยากเว้านำสักคำ แต่น้องกะบ่มีสิทธิ์ มันติดที่ว่าเฮาเป็นผู้สาวเก่า อยากหอมแก้ม กะได้แค่แนมเพียงสายตา น้ำมันไหลออกตา ย้อนว่าฐานะเฮาบ่คือเก่า น้องนั่งไห้เป็นทุกข์ โตอ้ายเป็นสุขฮักกันกับเขา กับผู้สาวใหม่ ย้อนคำว่าบ่ฮักมันคืออุปสรรคของน้อง อ้ายกะมีผู้สาวใหม่ น้องกะเป็นผู้สาวเก่า อ้ายบ่ได้ไปไส ยังอยู่ในใจน้องคือเก่า ถึงแม้เฮาสิเลิกกันไป กะบ่ได้แปลว่าเซาฮัก ซุมื้อนี้น้องยังบ่ทันมีไผในใจนอกจากเจ้า ซุมื้อนี้เจ้ามีเขา น้องนอนเหงาอยู่บักคัก เรื่องของสองเฮากะคงสิเป็นไปได้ยาก เพราะน้องเซาฮักกันแล้ว อยากบอกฮัก น้องกะเฮ็ดบ่ได้ ยามคิดฮอด อยากกอด กะได้แค่คิด อยากเว้านำสักคำ แต่น้องกะบ่มีสิทธิ์ อยากหอมแก้ม กะได้แค่แนมเพียงสายตา น้ำมันไหลออกตา ย้อนว่าฐานะเฮาบ่คือเก่า น้องนั่งไห้เป็นทุกข์ โตอ้ายเป็นสุขฮักกันกับเขา กับผู้สาวใหม่ ตั้งแต่เฮาเลิกกัน มันทรมานแทบอยู่บ่ได้ จากใจผู้สาวเก่า