ซังได้ซังแล้ว

 ต่าย อรทัย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ซังได้ซังแล้ว ต่าย อรทัย

D# |

D# | Cm |G# | A# |D# |

กะฮู้D#ว่าอ้ายทิ้งไป  กะฮู้Cmว่าอ้ายอยู่นำเขากะฮู้Fmว่าฮักสองเฮา.. จั่งใด๋A#กะเอาคืนบ่ได้

กะฮู้D#อ้ายเคยตั๋วกัน  แล้วกCmะยังจำฝังใจแต่กะจั๊Fmกสิเฮ็ดจั่งใด๋.. จั่งสิลืมA#อ้ายได้ซักที

เทือใด๋เทือนั่G#น  ตั๋วใจว่าให้เซGmาฮักตั้งใจว่G#าสิซังคัก ๆGm   แต่กะเฮ็Fmด..   G#     บ่ไF/Aด้..ซักA#ที

ซังได้ซังแล้D#ว  บ่จ่Gmงไว้เฮ็ดแนCmวดอก A#กะอ้ายมาG#หลอก มาตั๋Gmว  มาเฮ็ดG#กันคักปานนี้A#ซังได้ซังแล้D#ว  แต่ซัGmงบ่ได้อิCm Bbหลีบ่แมนFmใจบ่มักดี  แต่ย้อA#นฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังD#บ่ได้

G# | Gm |Fm | A# |D# | Cm |G# | A# | A# |

กะฮู้D#ว่าบ่ได้หยัง  ที่ยังCmคิดฮอดอ้ายหลายแต่กะจั๊Fmกสิเฮ็ดจั่งใด๋  จั่งสิลืมA#อ้ายได้ซักที

* | ** |

โอ โฮะ โD#อ..   ฮะ โอ โCmฮะ โอG#..โอ๊ย ใจA#นี่หนอ..    A#

** |

บ่แมนC#ใจบ่มักดี  แต่ย้อA#นฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้

D# | Cm || G# | A# || D# |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง ซังได้ซังแล้ว ต่าย อรทัยกะฮู้ว่าอ้ายทิ้งไป กะฮู้ว่าอ้ายอยู่นำเขา กะฮู้ว่าฮักสองเฮา จั่งใด๋กะเอาคืนบ่ได้ กะฮู้อ้ายเคยตั๋วกัน แล้วกะยังจำฝังใจ แต่กะจั๊กสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมอ้ายได้ซักที เทือใด๋เทือนั่น ตั๋วใจว่าให้เซาฮัก ตั้งใจว่าสิซังคักๆแต่กะเฮ็ด บ่ได้ซักที ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไว้เฮ็ดแนวดอก กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮ็ดกันคักปานนี้ ซังได้ซังแล้ว แต่ซังบ่ได้อิหลี บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้ กะฮู้ว่าบ่ได้หยัง ที่ยังคิดฮอดอ้ายหลาย แต่กะจั๊กสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมอ้ายได้ซักที โอ โฮะ โอ ฮะ โอ โฮะ โอ โอ๊ย ใจนี่หนอ บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้