ฝากใบลา

 เนย ภัสวรรณ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ

Am | Em |F | G |

แชทเฟสเด้Amงยามหกโมงเช้าบอกว่าเฮEmาเลิกกันสาเนาะรีดผ้าอยู่Fกะน้ำตาคลGอ จนอีพ่อEmถามว่าเป็นหยัAmเช็ดน้ำตาพัFง แล้วบอกพ่อEmว่าฝุ่นเข้าตAm

กำลังสิแชทถาFมว่าจริงหรือหลGอกอ้ายกะมาบล็อกEmเฟสหนีจากAmกันเป็นหยังFอ้ายคือเฮ็ดจั่งซั่Gน น้องบ่เข้Cาใจ..EสมัครอีกเฟFสเพื่อเข้าไปส่อGอ้ายโพสต์ฉลองEmความฮักครั้งAmใหม่น้องเสียใEmจ  บ่มีแฮGงไปฮอEmดโรงเAmรียน..

จึงเขียนใบFลา พร้อมน้ำตGาที่มันรินAmไหล..Gแล้วฝากเพื่อนไปF..ให้คุณครูGว่าหนูขCอลาE..หากอากาFรทางใจหนูดีGขึ้นหนูสิบืนEmไปโรงเรียนดอกหนAmา..แต่Dmมื้อนี้ขอลGา..เช็ดน้ำตCาใจ

Am | Em |F | G Em | Am |

* | ** |

F G | Am G |F G | C E |

F G | Em Am |F G | Am |

** |

หากอากาFรทางใจหนูดีGขึ้นหนูสิบืEmนไปโรงเรียนเด้อค่Fา..แต่Dmมื้อนี้ขอลGา..เช็ดน้ำตCาใจ

Am | Em || F | G Em || Am |คอร์ดเพลง ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ

เนื้อเพลง ฝากใบลา เนย ภัสวรรณแชทเฟสเด้งยามหกโมงเช้า บอกว่าเฮาเลิกกันสาเนาะ รีดผ้าอยู่กะน้ำตาคลอ จนอีพ่อถามว่าเป็นหยัง เช็ดน้ำตาพัง แล้วบอกพ่อว่าฝุ่นเข้าตา กำลังสิแชทถามว่าจริงหรือหลอก อ้ายกะมาบล็อกเฟสหนีจากกัน เป็นหยังอ้ายคือเฮ็ดจั่งซั่น น้องบ่เข้าใจ สมัครอีกเฟสเพื่อเข้าไปส่อง อ้ายโพสต์ฉลองความฮักครั้งใหม่ น้องเสียใจ บ่มีแฮงไปฮอดโรงเรียน จึงเขียนใบลา พร้อมน้ำตาที่มันรินไหล แล้วฝากเพื่อนไปให้คุณครูว่าหนูขอลา หากอาการทางใจหนูดีขึ้น หนูสิบืนไปโรงเรียนดอกหนา แต่มื้อนี้ขอลาเช็ดน้ำตาใจ หากอาการทางใจหนูดีขึ้น หนูสิบืนไปโรงเรียนเด้อค่า แต่มื้อนี้ขอลาเช็ดน้ำตาใจ