สมองหมาปัญญาควาย

 ส้มเช้ง อรุโณทัย สมองหมาปัญญาควาย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สมองหมาปัญญาควาย ส้มเช้ง อรุโณทัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ซาลัน ลายแคนเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: ต่อโชค ศิริชัย

A B | C#m |A B | E |
A B | E |

ผู้ชายทั้งC#mโลก ว่าแม่G#mนมีอ้ายผู้เดีC#mยวได้แล้วบ่เหลียAว สิอ่วBยไปหาทางEใหม่หลายคนAว่าหมามันBชั่ว แต่น้G#mองว่าบ่ส่ำอ้าC#mได้แล้Aวสิถิ่มน้องไBป..  อ้าG#mย..มันฮ้ายกว่าหC#mมา

เห็นผู้หญิAงบ่มีค่Bา ใจชั่วกว่าE G#mหมา..     น้อC#mอ้ายสมองหมAาปัญญาควาย ๆBได้แล้วสิคาG#mย.. บ่อายหมาC#mแหน่บ่..

สมองหมAาปัญญาควาย ๆBนึกว่าแม่นตาG#mยไปเบิ๊ดแล้วบ่แม่C#mนตี๊เฮ็ดความชั่Aว คิดว่าเจ้าของดีB ยังมีอยู่ตี๊ คนEแบบอ้ายหลิโตนหมAาที่มันฮักเจ้าขอBหลิโตนควายน้อG#mงที่เคยเลี้ยงมันไC#mว้สิเอามาเปรีAยบมันกะคงบ่ไหBเพราะความหลายใG#mจ..หมากับควBาย เทียบอ้G#mายยังบ่ได้C#mเคิ่ง

F# | C#m |F# | C#m |
A B | E G#m C#m B |A G#m | C#m |

* | * |

A G#m | C#m |A B | E |คอร์ดเพลง สมองหมาปัญญาควาย ส้มเช้ง อรุโณทัย

เนื้อเพลง สมองหมาปัญญาควาย ส้มเช้ง อรุโณทัย ผู้ชายทั้งโลก ว่าแม่นมีอ้ายผู้เดียว ได้แล้วบ่เหลียว สิอ่วยไปหาทางใหม่ หลายคนว่าหมามันชั่ว แต่น้องว่าบ่ส่ำอ้าย ได้แล้วสิถิ่มน้องไป อ้าย มันฮ้ายกว่าหมา เห็นผู้หญิงบ่มีค่า ใจชั่วกว่าหมา น้ออ้าย สมองหมาปัญญาควายๆได้แล้วสิคาย บ่อายหมาแหน่บ่ สมองหมาปัญญาควายๆนึกว่าแม่นตายไปเบิ๊ดแล้วบ่แม่นตี๊ เฮ็ดความชั่ว คิดว่าเจ้าของดี ยังมีอยู่ตี๊ คนแบบอ้าย หลิโตนหมาที่มันฮักเจ้าของ หลิโตนควายน้องที่เคยเลี้ยงมันไว้ สิเอามาเปรียบมันกะคงบ่ไหว เพราะความหลายใจ หมากับควาย เทียบอ้ายยังบ่ได้เคิ่ง