บ่งึดจักเม็ด

 ตั๊กแตน ชลดา บ่งึดจักเม็ด ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่งึดจักเม็ด ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: พันตา พนาเรียบเรียง: ศิลาแลง สตูดิโอสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่อ: 0854847345(แกรมมี่โกลด์)

C#m | C#m |A B | C#m |
C#m | C#m |A | B | G# | G# |

น้องฮักหลC#mายจนสิตายแทนไC#mด้บ่เคยเฮ็ดให้เสียใจA  บ่เคยเฮ็Bดให้เจ็บช้ำC#mแล้วเป็นหยัC#mงคนที่บอกว่าฮักกัC#mมันคือซ่างใจดำA กระทำใจBน้องคัC#m

เลิกกันไC#mป บ่ท่อได๋กะมีใหC#mม่น้องเหลียวเห็นยามได๋A มันตำใBจตั๊ก ๆ   C#mแล้วเรื่องหยัC#mงน้องสิยอมจมปลักC#mใช้ชีวิตโสดให้มันคัก ๆA โลดแหG# | G#ล่ว

กะแค่ผู้ชาC#mยหลายใจ คบผู้หญิAงหลายคนน้องบ่สนBของพอส่ำนี้Eสิไปทางได๋C#mกะไป  น้องบ่ได้Aสนใจของจังซี้Bหาอยู่ไสกะมีEตั้งแต่มื่C#mอที่อ้ายถิ่มป๋Aน้องกะอยากบอกว่Bาน้องส่ำบายใจดีEกะแค่ผู้ชาC#mยชั่ว ๆ หลายใจAแบบนี้โอ้Bย...     (G#)      บ่งึดจักเม็ด

C#m | B |

มื่อที่เขC#mาถิ่มป๋า บ่ต้องมาขC#mอคืนดีหัวใจดวงนี้A..มันBจื่อแล้C#mเชิญไปหC#mาคนใหม่ น้องบ่ได้อยาC#mกเป็นควายสิไปไสAทางได๋BกะไปC#m

บ่ต้องมC#mาขอร้อง ขอความเห็นใC#mจจากน้องให้อ้ายกลัAบคืนไปBซะไปC#mบ่อยากเว้C#mากับคนใจร้าย C#mคนบ่จริงใจA  มันเสียเวลG# | G#า..

** |

C#m | C#m |C#m | C#m |

C#m | A |B | E |
C#m | A |B | G# |

บ่อยากเว้C#mากับคนใจร้าAคนบ่จริงใจB  มันเสียเวลG# | G#า..

** | ** |

C#m | C#m |A B | C#m |
C#m | C#m |A | B | G# | G# |คอร์ดเพลง บ่งึดจักเม็ด ตั๊กแตน ชลดา

เนื้อเพลง บ่งึดจักเม็ด ตั๊กแตน ชลดาน้องฮักหลายจนสิตายแทนได้ บ่เคยเฮ็ดให้เสียใจ บ่เคยเฮ็ดให้เจ็บช้ำ แล้วเป็นหยังคนที่บอกว่าฮักกัน มันคือซ่างใจดำ กระทำใจน้องคัก เลิกกันไป บ่ท่อได๋กะมีใหม่ น้องเหลียวเห็นยามได๋ มันตำใจตั๊กๆแล้วเรื่องหยังน้องสิยอมจมปลัก ใช้ชีวิตโสดให้มันคักๆโลดแหล่ว กะแค่ผู้ชายหลายใจ คบผู้หญิงหลายคน น้องบ่สนของพอส่ำนี้ สิไปทางได๋กะไป น้องบ่ได้สนใจ ของจังซี้หาอยู่ไสกะมี ตั้งแต่มื่อที่อ้ายถิ่มป๋า น้องกะอยากบอกว่าน้องส่ำบายใจดี กะแค่ผู้ชายชั่วๆหลายใจแบบนี้ โอ้ย บ่งึดจักเม็ด มื่อที่เขาถิ่มป๋า บ่ต้องมาขอคืนดี หัวใจดวงนี้มันจื่อแล้ว เชิญไปหาคนใหม่ น้องบ่ได้อยากเป็นควาย สิไปไสทางได๋กะไป บ่ต้องมาขอร้อง ขอความเห็นใจจากน้อง ให้อ้ายกลับคืนไปซะไป บ่อยากเว้ากับคนใจร้าย คนบ่จริงใจ มันเสียเวลา บ่อยากเว้ากับคนใจร้าย คนบ่จริงใจ มันเสียเวลา