อิ่ม

 ก้อง ห้วยไร่ อิ่ม ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อิ่ม ก้อง ห้วยไร่

D Bm | G A |D Bm | A D |

เคยDมีกันทุกวันBmไม่ห่างในวันGที่อ้างว้าง เธอก็ทำAให้อุ่นใจแค่Dมองตา ไม่ต้องพูดBmอะไรก็บอกควาGมในใจที่เธอAต้องการ

รักDเรานี้จะอยู่นานBmแสนนานในวันวาGน ในวันวานอันสAดใสต่อDจากนี้ไม่ว่าเรื่อBmงอะไรไม่มีใคGรมาทำลาAยเราไD Aด้..

ไหนว่าความสุขมันแสนDสั้นแค่เพียงเราเติมใจBmให้กันกอดคอกันผ่านคืนGและวันอยู่เคียงข้างกันตลอดAไป

ไหนว่าความสุขมันแสนDสั้นไหนว่าเราจะเติมใจBmไม่ได้แค่เพียงเราใส่Gใจแค่นี้ก็รักกันได้A.. นาน ๆ

D | Bm |G | A |

เก็บDรักนี้ฝังไว้BmในใจในตอGนที่ตัวไกล เอามาใช้Aเมื่อยามเหงาผ่าDนเรื่องราวความทรงจำBmของเราเพื่อรอคอGยและเฝ้าวันที่เราAพบกัน

คำDว่าเพื่อน แม้เป็นคำBmสั้น ๆแต่ว่าควาGมสัมพันธ์มันยืAดยาวฝาDกรักนี้เขียนเป็นเรื่อBmงราวแม้เหน็บหนGาวก็อุ่นใจAเพราะมีDเธอ.A.

* | ** |

D Bm | G A |D Bm | G A |

D Bm | G A |D Bm | G A | D

G กลัวทำไม แค่กDาล.. เA/C#ว.. ลาBm..G ไม่มีค่า แค่ใจเรารักAจริง.B A..

* | ** |

D | A |

* | ** |

D | Bm | G | A || D |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง อิ่ม ก้อง ห้วยไร่เคยมีกันทุกวันไม่ห่าง ในวันที่อ้างว้าง เธอก็ทำให้อุ่นใจ แค่มองตา ไม่ต้องพูดอะไร ก็บอกความในใจที่เธอต้องการ รักเรานี้จะอยู่นานแสนนาน ในวันวาน ในวันวานอันสดใส ต่อจากนี้ไม่ว่าเรื่องอะไร ไม่มีใครมาทำลายเราได้ ไหนว่าความสุขมันแสนสั้น แค่เพียงเราเติมใจให้กัน กอดคอกันผ่านคืนและวัน อยู่เคียงข้างกันตลอดไป ไหนว่าความสุขมันแสนสั้น ไหนว่าเราจะเติมใจไม่ได้ แค่เพียงเราใส่ใจ แค่นี้ก็รักกันได้ นานๆเก็บรักนี้ฝังไว้ในใจ ในตอนที่ตัวไกล เอามาใช้เมื่อยามเหงา ผ่านเรื่องราวความทรงจำของเรา เพื่อรอคอยและเฝ้าวันที่เราพบกัน คำว่าเพื่อน แม้เป็นคำสั้นๆแต่ว่าความสัมพันธ์มันยืดยาว ฝากรักนี้เขียนเป็นเรื่องราว แม้เหน็บหนาวก็อุ่นใจเพราะมีเธอ กลัวทำไม แค่กาล เว ลา ไม่มีค่า แค่ใจเรารักจริง