คนคอนคอย

 คนคอนคอย โซแหละ ออม ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนคอนคอย โซแหละ ออม
เนื้อร้อง/ทำนอง: โซแหละ ออมเรียบเรียง/ดนตรี: โซแหละ ออม

G | Em |C | D |

คิดถึงบ้าGนกันมั่งหม้าย  หลบใต้Emกันต่อใดพ่อแม่Cแกห่วงใย  หลังจากไกลDกันมานานแม่แอบGหยัดของดี.. ที่เรามีEmแบบบ้าน ๆลูกโหนCดรสชาติหวาน.. รอลูกหลาDนที่หัวไทร

ชะอวGด สานจุทา  ให้ลูกมEmาหลับบายใจอยากกินCสารข้าวไหม  แค่เชียรใหDญ่ต่อใดมาขั้วกลิ้Gงจุฬาภรณ์  แถว ๆ รอEmน ปลาดุกย่างส้มโอCแค่ปากนัง  ปลาเค็มดัDงท่าศาลา

มังคุดหวาGนต้องแถวนี้  พรหมคีรีEm ลานสกาพิปูCน ถ้ำพรรณรา  กินจำปDาฉาดหรอยจังแตกจีGนแค่ทุ่งใหญ่  อยากพาไปEmเที่ยวฉวางไม่ไกCลไปช้างกลาง ลางสาดดัDงแถวประนี้

ขอพรCพ่อท่านคล้าย  ท่านจะให้Dแต่สิ่งดีบางขัCน นาบอนกะมี  กลวยพันนีD รสชาติดัง.. D

ทุกแห่Gงทำของท่า  เดือนห้าEmได้มาหม้ายของดีCแม่หาไว้  อยากจะให้Dนุ้ยได้กินฝากเพลGงบทเพลงนี้.. ให้น้องพี่Emก่อนได้ยินอย่าลืมCกลับคืนถิ่น ดินแดนสตอDงามหลบมาคอG | C | Dน...

นำ้ผึ้งแท้Gแด่จากป่า.. รอลูกมEmานบพิตำแลหนอCมน้ำใสครัน  มาแลกันDฝูงโลมาทุ่งสGงกาแฟหร้อยย  แล้วกะคอEmยกินยาหนมกันเฉลิมพระเกียCรติมีครบครัน  ทั้งหวานมัDน อยากให้มา

พระพรGหมข้าวหลามมี  กินหรอยดีEm ฝีมือย่าสิชCลกะอยากให้มา  แลแม่ป้Dา ไหว้ตาไข่.. D

เข้าเมือCงไหว้พระธาตุ  ยกมือกราDบ ให้ปลอดภัยหลักเมือCงยึดเหนียวใจ  อยู่แค่ไหDน แม่คอยท่า.. D

หลบมาคอGน.. คนคอนยังคอCย..ให้เจ้ากลับมDา... นDะ...หลบมาคอGน...คอร์ดเพลง คนคอนคอย โซแหละ ออม

เนื้อเพลง คนคอนคอย โซแหละ ออมคิดถึงบ้านกันมั่งหม้าย หลบใต้กันต่อใด พ่อแม่แกห่วงใย หลังจากไกลกันมานาน แม่แอบหยัดของดี ที่เรามีแบบบ้านๆลูกโหนดรสชาติหวาน รอลูกหลานที่หัวไทร ชะอวด สานจุทา ให้ลูกมาหลับบายใจ อยากกินสารข้าวไหม แค่เชียรใหญ่ต่อใดมา ขั้วกลิ้งจุฬาภรณ์ แถวๆรอน ปลาดุกย่าง ส้มโอแค่ปากนัง ปลาเค็มดังท่าศาลา มังคุดหวานต้องแถวนี้ พรหมคีรี ลานสกา พิปูน ถ้ำพรรณรา กินจำปาฉาดหรอยจัง แตกจีนแค่ทุ่งใหญ่ อยากพาไปเที่ยวฉวาง ไม่ไกลไปช้างกลาง ลางสาดดังแถวประนี้ ขอพรพ่อท่านคล้าย ท่านจะให้แต่สิ่งดี บางขัน นาบอนกะมี กลวยพันนี รสชาติดัง ทุกแห่งทำของท่า เดือนห้าได้มาหม้าย ของดีแม่หาไว้ อยากจะให้นุ้ยได้กิน ฝากเพลงบทเพลงนี้ ให้น้องพี่ก่อนได้ยิน อย่าลืมกลับคืนถิ่น ดินแดนสตองาม หลบมาคอน นำ้ผึ้งแท้แด่จากป่า รอลูกมานบพิตำ แลหนอมน้ำใสครัน มาแลกันฝูงโลมา ทุ่งสงกาแฟหร้อยย แล้วกะคอยกินยาหนมกัน เฉลิมพระเกียรติมีครบครัน ทั้งหวานมัน อยากให้มา พระพรหมข้าวหลามมี กินหรอยดี ฝีมือย่า สิชลกะอยากให้มา แลแม่ป้า ไหว้ตาไข่ เข้าเมืองไหว้พระธาตุ ยกมือกราบ ให้ปลอดภัย หลักเมืองยึดเหนียวใจ อยู่แค่ไหน แม่คอยท่า หลบมาคอน คนคอนยังคอย ให้เจ้ากลับมา นะ หลบมาคอน