การลงทุนมีความเสี่ยง

 การลงทุนมีความเสี่ยง ActArt สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง การลงทุนมีความเสี่ยง ActArt
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิตย์ พลอาสาเรียบเรียง: จาตุรงค์ เนื่องจำนงค์, ActArtโปรดิวเซอร์: จาตุรงค์ เนื่องจำนงค์สังกัดค่าย: Batterymusicติดต่อ: 0818752519

 Em   ฉันพยายาDม.. C   ทำเต็มที่แล้Gว.. Em   ไม่เห็นว่ามันจะมีDวี่แวว.. C   ดึงเธอกลับมGา..

 Em   ต้องทำอย่างไDร.. C   มันหมดปัญญGา.. Em   ร่ำร้องอ้อนวอนได้เพียDงสายตา..     ของคCน.. ที่หมดหวัDง..

 Am  การลงทุนทุกอย่างนั้Gนมีความเสี่ยง Am  รักกับเธอก็เหมือนกัG Am  ฉันลงทุนและเอาหัวGใจเดิมพัน    แต่มัFนก็พังทลาDย..    D

เสียดาGย ที่ดูแลความรักเรDาไม่ได้ไม่ใช่คนEmสุดท้ายที่เธอต้องการเก็บไว้CเสียใจG ที่ทุ่มเทไปให้เธอDเท่าไหร่แต่ผลEmสุดท้ายก็ได้คืนมาแค่ศูนCย์

สร้EmางมาดีDสักเท่าไรCแต่แล้EmวเหมือนคนDล้มละลาCย..       (D)

 Em   เมื่อความผูกพัDน.. C   มันหมดความหมาGย.. Em   ให้รัก ให้รอ ให้ดีD ให้ใจ..     เท่าไหCร่ก็ไม่พDอ..

* | ** |

แค่ศูCนย์..  แค่ศูนDย์..

G | D |
Em | C |

G | D |
Em | C |

** | ** | *** |คอร์ดเพลง การลงทุนมีความเสี่ยง ActArt

เนื้อเพลง การลงทุนมีความเสี่ยง ActArtฉันพยายาม ทำเต็มที่แล้ว ไม่เห็นว่ามันจะมีวี่แวว ดึงเธอกลับมา ต้องทำอย่างไร มันหมดปัญญา ร่ำร้องอ้อนวอนได้เพียงสายตา ของคน ที่หมดหวัง การลงทุนทุกอย่างนั้นมีความเสี่ยง รักกับเธอก็เหมือนกัน ฉันลงทุนและเอาหัวใจเดิมพัน แต่มันก็พังทลาย เสียดาย ที่ดูแลความรักเราไม่ได้ ไม่ใช่คนสุดท้ายที่เธอต้องการเก็บไว้ เสียใจ ที่ทุ่มเทไปให้เธอเท่าไหร่ แต่ผลสุดท้ายก็ได้คืนมาแค่ศูนย์ สร้างมาดีสักเท่าไร แต่แล้วเหมือนคนล้มละลาย เมื่อความผูกพัน มันหมดความหมาย ให้รัก ให้รอ ให้ดี ให้ใจ เท่าไหร่ก็ไม่พอ แค่ศูนย์ แค่ศูนย์