การลงทุนมีความเสี่ยง

ActArt สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

การลงทุนมีความเสี่ยง ActArt

 Em   ฉันพยายาDม.. C   ทำเต็มที่แล้Gว.. Em   ไม่เห็นว่ามันจะมีDวี่แวว.. C   ดึงเธอกลับมGา..

 Em   ต้องทำอย่างไDร.. C   มันหมดปัญญGา.. Em   ร่ำร้องอ้อนวอนได้เพียDงสายตา..     ของคCน.. ที่หมดหวัDง..

 Am  การลงทุนทุกอย่างนั้Gนมีความเสี่ยง Am  รักกับเธอก็เหมือนกัG Am  ฉันลงทุนและเอาหัวGใจเดิมพัน    แต่มัFนก็พังทลาDย..    D

เสียดาGย ที่ดูแลความรักเรDาไม่ได้ไม่ใช่คนEmสุดท้ายที่เธอต้องการเก็บไว้CเสียใจG ที่ทุ่มเทไปให้เธอDเท่าไหร่แต่ผลEmสุดท้ายก็ได้คืนมาแค่ศูนCย์

สร้EmางมาดีDสักเท่าไรCแต่แล้EmวเหมือนคนDล้มละลาCย..       (D)

 Em   เมื่อความผูกพัDน.. C   มันหมดความหมาGย.. Em   ให้รัก ให้รอ ให้ดีD ให้ใจ..     เท่าไหCร่ก็ไม่พDอ..

* | ** |

แค่ศูCนย์..  แค่ศูนDย์..

G | D |
Em | C |

G | D |
Em | C |

** | ** | *** |