ฮัก ฮัก ฮัก

  หนิง ต้นไม้มิวสิค   ฮัก ฮัก ฮัก   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮัก ฮัก ฮัก หนิง ต้นไม้มิวสิค
เนื้อร้อง/ทำนอง: นพคุณ มลีรัตน์เรียบเรียง: นพคุณ มลีรัตน์ดนตรี: ต้นไม้มิวสิคโปรดิวเซอร์: เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิคสังกัดค่าย: ต้นไม้มิวสิคติดต่อ: 0818235155

A | E |D E | A |
A | E |D E | A |

แต่ก่อนบ่คิดAสิมีผู้ใด๋ หัวใจEยังโดดเดี่ยวเป็นโสDดคนเดียวมานาEน รู้ไหAอยากไปไสAกับไผกะไป แต่งโตEจั่งใด๋กะได้บ่เคยDแคร์คำไผEสิว่A

กินตำบักฮุAงกะกินคำใหญ่ ฉีกปลาแดEกกะติอนใหญ่ ๆดูดนิ้DวดูดมือแซบหลาEย บ่เคยอายผู้Aใด๋ย่อAนเป็นคนง่าย ๆ บ่เคEยมีฮักกับไผฮักDมันเป็นจั่งใด๋E เฮาบ่เคยAฮู้

แต่พอมีF#mเธอเข้ามา หัวใจC#mก็เปลี่ยนไปเสื้อโตใด๋Dที่เคยใส่Eกะเบิ่งบ่Aงามแต่งโตBmกะเป็นชั่วโมง อาบน้ำดC#mนจนพ่อถามแต่งโตงาDมจนหมาอีด่างจำหน้าบ่Eได้..  E

ก็ใจมันหลงAมัก ๆ ก็เลยต้องฮัEก ๆ ๆก็คนจะรัC#mก จะหยุดใจไว้ยังไงก็คงF#mไม่ได้เสี่ยDงก็คงต้องลอง ต้องบอAกให้เธอเข้าใจว่าฮักBmหลายเบิดEซอกหลืบหัวใจฮักอ้ายคนAเดียว..

E |

แต่Aก่อนนั้นกะบ่คือหล่อปานนี้พุทโธE พุทถัง แม่หญิงเข้าหาว่าป่านแมงหวี่ตอมตาDพอป่านดารา พระเอก MVโพดโพบักโมบักแตงใหAญ่..คักหลEาย

น้องหล่Aาคนนี้พอสิมีสิทธิ์บ่ถึงงาEมบ่ท่อผู้ใด๋ แต่หัวใจกะอ่องต่องถ้าได้ฮักDกะฮักจริง บ่หลอกบ่ลวงบ่ต้องมาห่วงเรื่องขอAงความฮัก น้องจริงEใจอีหลีเด้อ..E

* | ** |

A | E |C#m | F#m |
D | A |Bm | E |

ก็ใจมันหลงAมัก ๆ ก็เลยต้องฮัEก ๆ ๆก็คนจะรัC#mก จะหยุดใจไว้ยังไงก็คงF#mไม่ได้เสี่ยDงก็คงต้องลอง ต้องบอAกให้เธอเข้าใจว่าฮักBmหลาย.E.

ก็อ้ายน่าฮัAก ๆ ๆ น้องกะเลยมัEก ๆ ๆก็คนจะรัC#mก จะหยุดใจไว้ยังไงก็คงF#mไม่ได้เสี่ยDงก็คงต้องลอง ต้องบอAกให้เธอเข้าใจว่าฮักBmหลายเบิดซอกหลืบหัวใจฮักอ้ายคนAเดียว..

A | E |D E | A |คอร์ดเพลง ฮัก ฮัก ฮัก หนิง ต้นไม้มิวสิค

เนื้อเพลง ฮัก ฮัก ฮัก หนิง ต้นไม้มิวสิคแต่ก่อนบ่คิดสิมีผู้ใด๋ หัวใจยังโดดเดี่ยว เป็นโสดคนเดียวมานาน รู้ไหม อยากไปไสกับไผกะไป แต่งโตจั่งใด๋กะได้ บ่เคยแคร์คำไผสิว่า กินตำบักฮุงกะกินคำใหญ่ ฉีกปลาแดกกะติอนใหญ่ๆดูดนิ้วดูดมือแซบหลาย บ่เคยอายผู้ใด๋ ย่อนเป็นคนง่ายๆบ่เคยมีฮักกับไผ ฮักมันเป็นจั่งใด๋ เฮาบ่เคยฮู้ แต่พอมีเธอเข้ามา หัวใจก็เปลี่ยนไป เสื้อโตใด๋ที่เคยใส่กะเบิ่งบ่งาม แต่งโตกะเป็นชั่วโมง อาบน้ำดนจนพ่อถาม แต่งโตงามจนหมาอีด่างจำหน้าบ่ได้ ก็ใจมันหลงมักๆก็เลยต้องฮักๆๆก็คนจะรัก จะหยุดใจไว้ยังไงก็คงไม่ได้ เสี่ยงก็คงต้องลอง ต้องบอกให้เธอเข้าใจว่าฮักหลาย เบิดซอกหลืบหัวใจฮักอ้ายคนเดียว แต่ก่อนนั้นกะบ่คือหล่อปานนี้ พุทโธ พุทถัง แม่หญิงเข้าหาว่าป่านแมงหวี่ ตอมตาพอป่านดารา พระเอก MV โพดโพบักโมบักแตงใหญ่คักหลาย น้องหล่าคนนี้พอสิมีสิทธิ์บ่ ถึงงามบ่ท่อผู้ใด๋ แต่หัวใจกะอ่องต่อง ถ้าได้ฮักกะฮักจริง บ่หลอกบ่ลวงบ่ต้องมาห่วง เรื่องของความฮัก น้องจริงใจอีหลีเด้อ ก็ใจมันหลงมักๆก็เลยต้องฮักๆๆก็คนจะรัก จะหยุดใจไว้ยังไงก็คงไม่ได้ เสี่ยงก็คงต้องลอง ต้องบอกให้เธอเข้าใจว่าฮักหลาย ก็อ้ายน่าฮักๆๆน้องกะเลยมักๆๆก็คนจะรัก จะหยุดใจไว้ยังไงก็คงไม่ได้ เสี่ยงก็คงต้องลอง ต้องบอกให้เธอเข้าใจว่าฮักหลาย เบิดซอกหลืบหัวใจฮักอ้ายคนเดียว