แหลงไปก็แค่นั้น (แหลงไปก็เท่านั้น)

 เอนก ควนขนุน เพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แหลงไปก็แค่นั้น เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอนก ควนขนุน

C | G |Am | Em |
Dm | G |Am | Em |
G |

 C  ถึงแหลงไปก็เท่าGนั้น   หลอกให้เรAmาบ้าหวันแล้วหล่Emาว   น้อDmงเห้อ พี่เมาGหัวเช้า   แต่ว่าพันพรืAmอเรา..ยังรัEm | Gกสู..

 C  ถึงแต่งตัวไม่Gหรู   นอนในคูAm เพราะเราเมาแหลกเช้Emาวา   น้อDmงเห้อ แลไม่Gเข้าตา   แต่ว่าเรAmาเมาเพราะEm | Gรัก

มายิ้Dmมให้รู้ว่ามีใจGมาชวนแหEmลงกับพี่ทำไAmมาหลอDmกให้รักแล้วไปGสาเบAmร๋อ..เพ้ออยู่คนEmเดียว..G

มาซ้อDmนท้ายรถ พอหมดมัGน..น้องหลอกให้ฝัCนขาพัG/Bนเป็นปีAmชอบน้Dmอง รักน้องคนเดีGยวพี่เปลี่ยวหัวCใจ..  G

  C แหลงอ้อนทำตาGแป๋ว   หมดลงแล้Amว..ความรักแหลกลEm   น้อDmงเห้อพี่ไม่Gเข้าตา   เมาดีหว่Amา.. ไม่ช้Em | Gาลืม C  ขี้ขวดดวดให้มันGหมด   ท้อรันทAmด  อดใจไม่ไหEm   ทีDmหลัง..น้องอย่าGหลอกใคร   มันเจ็บหนAmา พี่ยาเข้าEm | Gใจ

ทำมาบอDmกให้หยุดกินเหล้GพอหายเมEา เขามาหายไAmคนเข่เต่Dmา แบกความทูนไก่Gสาเบร๋Amอ..เพ้ออยู่คนเEmดียว.. Gมาซ้อDmนท้ายรถพอหมดมัGน้องหลอกให้ฝัCน มือสั่G/Bนตีนเซ่Amแม่แก้มบุ๋Dmม ตกหลุมรักเธGเบลอให้Cพอ..   G

C | G |Am | Em |
Dm | G |Am | Em |
G |

* | ** |

แม่แก้มบุDm๋ม  ตกหลุมรักเธGอ  เบลอให้Cพอ..คอร์ดเพลง แหลงไปก็แค่นั้น เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง

เนื้อเพลง แหลงไปก็แค่นั้น เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง ถึงแหลงไปก็เท่านั้น หลอกให้เราบ้าหวันแล้วหล่าว น้องเห้อ พี่เมาหัวเช้า แต่ว่าพันพรือเรา ยังรักสู ถึงแต่งตัวไม่หรู นอนในคู เพราะเราเมาแหลกเช้าวา น้องเห้อ แลไม่เข้าตา แต่ว่าเราเมาเพราะรัก มายิ้มให้รู้ว่ามีใจ มาชวนแหลงกับพี่ทำไม มาหลอกให้รักแล้วไป สาเบร๋อ เพ้ออยู่คนเดียว มาซ้อนท้ายรถ พอหมดมัน น้องหลอกให้ฝันขาพันเป็นปี ชอบน้อง รักน้องคนเดียว พี่เปลี่ยวหัวใจ แหลงอ้อนทำตาแป๋ว หมดลงแล้ว ความรักแหลกลา น้องเห้อพี่ไม่เข้าตา เมาดีหว่า ไม่ช้าลืม ขี้ขวดดวดให้มันหมด ท้อรันทด อดใจไม่ไหว ทีหลัง น้องอย่าหลอกใคร มันเจ็บหนา พี่ยาเข้าใจ ทำมาบอกให้หยุดกินเหล้า พอหายเมา เขามาหายไป คนเข่เต่า แบกความทูนไก่ สาเบร๋อ เพ้ออยู่คนเดียว มาซ้อนท้ายรถพอหมดมัน น้องหลอกให้ฝัน มือสั่นตีนเซ่อ แม่แก้มบุ๋ม ตกหลุมรักเธอ เบลอให้พอ แม่แก้มบุ๋ม ตกหลุมรักเธอ เบลอให้พอ