โนราห์ (Ost.โนราห์)

 หลวงไก่ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โนราห์ หลวงไก่ (เพลงประกอบภาพยนต์โนราห์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาง ซาไกเรียบเรียง: ป๋อง อัครริทร์

Gm | D# |Cm | Gm |

สิบเก้าพุทGmธศตวรรษ กำเนิดอัตลักษณ์ณ อาณาจักFรสถิปุระนาคราD7แขวงเวียงกลGmางบางแก้ว คือพัทลุCmงพาราฟังตำนาD#นอ่านตำรา ข้าจดD7จำ..

ว่านวลทอGmงสำลี นั้นมีสุบินว่า..องค์เทพFเทวามาร่าD7ยรำสวยสุGmดตระการตา สิบสองท่Cmาเลิศล้ำตื่่นนิทรD#ายังจำD7.. ในGmฝัน..

แต่นวลทอA#งสำลีเอ๋Cmย เสวยเกสรดอกบัGmวแล้วตั้งครรห์ไร้ชาD#ยมาเกี่ยวพัน  เทพจากสววFค์อวตารราชA#ารานีเอ๋Cmย อับอายทวยราGmชบริพารลอยแพD#ลูกหลาน ล่องลงเลD7..ติดเกาะสี'ชัGm

กุมาGmรน้อยเทพสิงหร  ได้มารดรFพร่ำสอนสั่GmสิบสอA#งท่าฟ้อนกระจรCmดังจนเวียงวัD#งส่งคนมารับD7กลับพาราGm..ร่ายรำD#อยู่ตรงพระพักD7ตร์..พระเจ้าตGmา..ว่าออออ..รับเทริD#ดมาสวมพร้อมนาD7มขุนศรัทธGm

โนราA#ห์ไม่มีคนสุดท้าGmแม้ชีพวาFยก็ยังเหลือชื่อโนGmราห์โนราA#ห์ไม่มีคนสุดท้าGmแม้ชีพวาFยก็ยังเหลือชื่อโนGmราห์

ศาสตร์ประถมA#นาฏศิลป์พ่อขุนศรีCmศรัทราลูกนวลทอA#งสำลี  หลานแม่ศรีCmมาลาและพระอัD#ยกา... D7    พระยาสายฟ้าฟาGm

เจ้าจงรักษA#าเทริดของข้Fาอย่าหักหาGmมั่นสัจจะวาจA#า  โนราFห์มิมีวันตาGmย..

Gm | D7 |Gm | D7 |
Gm | D7 |D7 | Gm |

* | ** | *** | **** |

** |คอร์ดเพลง โนราห์ หลวงไก่ (เพลงประกอบภาพยนต์โนราห์)

เนื้อเพลง โนราห์ หลวงไก่ (เพลงประกอบภาพยนต์โนราห์)สิบเก้าพุทธศตวรรษ กำเนิดอัตลักษณ์ ณ อาณาจักรสถิปุระนาคราช แขวงเวียงกลางบางแก้ว คือพัทลุงพารา ฟังตำนานอ่านตำรา ข้าจดจำ ว่านวลทองสำลี นั้นมีสุบินว่า องค์เทพเทวามาร่ายรำ สวยสุดตระการตา สิบสองท่าเลิศล้ำ ตื่่นนิทรายังจำ ในฝัน แต่นวลทองสำลีเอ๋ย เสวยเกสรดอกบัวแล้วตั้งครรห์ ไร้ชายมาเกี่ยวพัน เทพจากสววค์อวตาร ราชารานีเอ๋ย อับอายทวยราชบริพาร ลอยแพลูกหลาน ล่องลงเล ติดเกาะสี'ชัง กุมารน้อยเทพสิงหร ได้มารดรพร่ำสอนสั่ง สิบสองท่าฟ้อนกระจรดัง จนเวียงวังส่งคนมารับกลับพารา ร่ายรำอยู่ตรงพระพักตร์พระเจ้าตา ว่าออออรับเทริดมาสวมพร้อมนามขุนศรัทธา โนราห์ไม่มีคนสุดท้าย แม้ชีพวายก็ยังเหลือชื่อโนราห์ โนราห์ไม่มีคนสุดท้าย แม้ชีพวายก็ยังเหลือชื่อโนราห์ ศาสตร์ประถมนาฏศิลป์พ่อขุนศรีศรัทรา ลูกนวลทองสำลี หลานแม่ศรีมาลา และพระอัยกา พระยาสายฟ้าฟาด เจ้าจงรักษาเทริดของข้าอย่าหักหาย มั่นสัจจะวาจา โนราห์มิมีวันตาย