เหนือเสน่หา (Ost.โนราห์)

 ไพศาล ขุนหนู ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เหนือเสน่หา ไพศาล ขุนหนู (เพลงประกอบภาพยนตร์โนราห์)

Dm | F |C | Dm |

เสียA#งกลองดัCง.. คือเสียงสั่AmงจากหัวใจฉัDmเสียA#งปี่พร่ำรำพัDmน.. คือเสียง ฉัCนขุนศรีศรัทธDmคร่ำครวA#ญ..หวญไห้CถึงโนรDmาห์..

A# C | Dm |A# C | Dm |

ผ่านกัปกัFลป์ร้อยพันปี  แต่รักนี้Amยังมั่นคงกี่ชาติภGmพไม่จบลง  เป็นอสงCไขยเวลาโอ้รักเอ๋Amยสักปานใด  สุดหัวใDmจเสน่หาวัฒนธรDmรมล้ำค่Gmา.. จำรักษCาพรหมจรFรย์

รัDmกเจ้าจะรักสักปานFใด  จะเก็Dmบรักไว้ชั่วนิFรันดร์สองสิ่Dmงยิ่งใหญ่และสำGmคัญ  ถึงวันCเลือกด้วยน้ำFตา

** |

A# C | Dm |A# C | Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm |
Gm C | F C | Dm |

หนึ่งหน่อเนื้Fอแห่งเทดา  หนึ่งโนราAmห์กำเนิดกายยอมพลีรัGmกแทบใจสลาย  รักษาไว้Cหนึ่งนาฏศิลป์

หวังผู้คAmนสืบสาน ก่อตำนานDmเหนือแผ่นดินเนิ่นนาDmนปานใด ยังเห็Gmนและได้ยินไม่มีCสูญสิ้น ไม่มีFวัน

* | ** |

A# C | Dm | ( x2 )คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง เหนือเสน่หา ไพศาล ขุนหนู (เพลงประกอบภาพยนตร์โนราห์)เสียงกลองดัง คือเสียงสั่งจากหัวใจฉัน เสียงปี่พร่ำรำพัน คือเสียง ฉันขุนศรีศรัทธา คร่ำครวญหวญไห้ถึงโนราห์ ผ่านกัปกัลป์ร้อยพันปี แต่รักนี้ยังมั่นคง กี่ชาติภพไม่จบลง เป็นอสงไขยเวลา โอ้รักเอ๋ยสักปานใด สุดหัวใจเสน่หา วัฒนธรรมล้ำค่า จำรักษาพรหมจรรย์ รักเจ้าจะรักสักปานใด จะเก็บรักไว้ชั่วนิรันดร์ สองสิ่งยิ่งใหญ่และสำคัญ ถึงวันเลือกด้วยน้ำตา หนึ่งหน่อเนื้อแห่งเทดา หนึ่งโนราห์กำเนิดกาย ยอมพลีรักแทบใจสลาย รักษาไว้หนึ่งนาฏศิลป์ หวังผู้คนสืบสาน ก่อตำนานเหนือแผ่นดิน เนิ่นนานปานใด ยังเห็นและได้ยิน ไม่มีสูญสิ้น ไม่มีวัน