ไม่อยากเป็นควาย

  สกายพาส   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


ไม่อยากเป็นควาย สกายพาส SkyPass

Dm Am | Dm Am |Gm C | F |

ฉัFนมันโง่งมงาAmย ยอมเป็นควาDmยให้เธอหลอกใคGmร ๆ เขาก็บCอก ว่าฉันถูกหลอFกเรื่อยมาทั้งที่รู้Dm.. ที่เห็Amน.. แต่แกล้A#งทำเหมือนว่าไม่มีอะไGmร เพราะฉันไม่อยากให้เธอCไป

เปลี่ยFนใครหลายคAmน  เธอไม่สนDmว่าใครนินทาเธอปราGmรถนา ขอแค่Cให้เธอพอFใจไม่เคยแคDmร์ ไม่เคยสAmน.. ว่าคนA# ๆ นี้เป็นFไงแค่เธอGmพอใจ เธอบอCกจะมาหFาเอง   A7

เธอเห็นฉัDmนเป็นตัวอะไAmร  ที่ใจDmเธอต้องกาAmยิ่งคิDmดยิ่งทรมาAmน  รำคาญตัวเอGmงสิ้นดีCยอมทA#นไปได้ไCง  เป็นควAmายกินหญ้ามาหลาDmยปีพอGmกันที วันนี้CหัวใจเกินFทน

สงสาFรตัวเอง พอแล้Amวกับเธอคนนี้Dmไม่อิ่Gmมสักที  เท่าไหร่Cเธอคงไม่พFไม่อยาDmกกินหญ้า ไม่อยากAmทำนา เป็นควาA#ยมันชำเกินFพอจะไม่รั้งGmไม่รอ เชิญไปCตามทางของFเธอ

Dm | Am |A# | C |
Gm C | F A7 |

* | ** |

ไม่อยาDmกกินหญ้า ไม่อยากAmทำนา เป็นควาA#ยมันชำเกินFพอจะไม่รั้งGmไม่รอ เชิญไปCตามทางของFเธอคอร์ดเพลง

เนื้อเพลง ไม่อยากเป็นควาย สกายพาส SkyPassฉันมันโง่งมงาย ยอมเป็นควายให้เธอหลอก ใครๆเขาก็บอก ว่าฉันถูกหลอกเรื่อยมา ทั้งที่รู้ ที่เห็น แต่แกล้งทำเหมือนว่า ไม่มีอะไร เพราะฉันไม่อยากให้เธอไป เปลี่ยนใครหลายคน เธอไม่สนว่าใครนินทา เธอปรารถนา ขอแค่ให้เธอพอใจ ไม่เคยแคร์ ไม่เคยสน ว่าคนๆนี้เป็นไง แค่เธอพอใจ เธอบอกจะมาหาเอง เธอเห็นฉันเป็นตัวอะไร ที่ใจเธอต้องการ ยิ่งคิดยิ่งทรมาน รำคาญตัวเองสิ้นดี ยอมทนไปได้ไง เป็นควายกินหญ้ามาหลายปี พอกันที วันนี้หัวใจเกินทน สงสารตัวเอง พอแล้วกับเธอคนนี้ ไม่อิ่มสักที เท่าไหร่เธอคงไม่พอ ไม่อยากกินหญ้า ไม่อยากทำนา เป็นควายมันชำเกินพอ จะไม่รั้งไม่รอ เชิญไปตามทางของเธอ ไม่อยากกินหญ้า ไม่อยากทำนา เป็นควายมันชำเกินพอ จะไม่รั้งไม่รอ เชิญไปตามทางของเธอ