เทริด (Ost.เทริด)

  เทริด   เทริด (Ost.เทริด)   หลวงไก่   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เทริด หลวงไก่ (เพลงประกอบภาพยนต์เทริด)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาง ซาไกเรียบเรียง: อัครินทร์ เกตุมณี

Dm | Gm |C | Dm |
Dm | Gm |C | Dm |Dm |

เทDmริดเทิดไว้เหนือเกล้า  ราFกเหง้ามโนราห์ครูGmหมอทรงลงมา ประทานวิชCาร้องร่ายรำDmเทDmริดเทิดไว้เหนือเศียร  ข้าร่ำFเรียนให้จดจำร้อยGmกรองทำนองคำ ประสานรำCตามลีลDm

เทือกเถA#า เหล่ากอCคนด้ามขวDmานบรรA#พชนประทาCนสิ่งล้ำค่Dmแม่นาA#งนวลทองสำลีF ธิดาราGmชา C  จุติบุตรเทดาเป็นเทพสิงหDmรยอดคน..  Dm

ชีA#วิตดับ อย่าให้เทริดหักคอA#ยปกปักษ์ดุจวิญญาณตนสิ่งDmที่มอบแด่คีGmตชนจากพระยาCสายฟ้าฟาAmด  กษัตรCาธิราAmช..แห่งเมืองลุDm

 F  ว่าออๆ ออเอGmอ... C  ว่าออๆ ออเอDmย... F  ว่าออๆ ออเอGmอ... C  แม่นางนวลทองสำลีเอDmย..

Dm | Gm |C | Dm |
Dm | Gm |C | Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm |

ณ อาGmณาจักรนี้ นามว่าศรีDmวิชัยเทริGmดจะอยู่ในใจ อยู่ต่อไปAmเหนือกาลพันปีGmยังสำนึก รำลึกถึงคุณDmครูอาจารย์สืบสาA#นศาสตร์ศิลCป์ด้วยศรัทธDm

* | ** |

พ่Cอขุนศรีศรัทธาโนราห์ไทDmต้Cนกำเนิดโนราห์ใหญ่..แห่งเมืองลุDmง..คอร์ดเพลง เทริด หลวงไก่ (เพลงประกอบภาพยนต์เทริด)

เนื้อเพลง เทริด หลวงไก่ (เพลงประกอบภาพยนต์เทริด)เทริดเทิดไว้เหนือเกล้า รากเหง้ามโนราห์ ครูหมอทรงลงมา ประทานวิชาร้องร่ายรำ เทริดเทิดไว้เหนือเศียร ข้าร่ำเรียนให้จดจำ ร้อยกรองทำนองคำ ประสานรำตามลีลา เทือกเถา เหล่ากอคนด้ามขวาน บรรพชนประทานสิ่งล้ำค่า แม่นางนวลทองสำลี ธิดาราชา จุติบุตรเทดาเป็นเทพสิงหรยอดคน ชีวิตดับ อย่าให้เทริดหัก คอยปกปักษ์ดุจวิญญาณตน สิ่งที่มอบแด่คีตชน จากพระยาสายฟ้าฟาด กษัตราธิราชแห่งเมืองลุง ว่าออๆออเออ ว่าออๆออเอย ว่าออๆออเออ แม่นางนวลทองสำลีเอย ณ อาณาจักรนี้ นามว่าศรีวิชัย เทริดจะอยู่ในใจ อยู่ต่อไปเหนือกาล พันปียังสำนึก รำลึกถึงคุณครูอาจารย์ สืบสานศาสตร์ศิลป์ด้วยศรัทธา พ่อขุนศรีศรัทธาโนราห์ไทย ต้นกำเนิดโนราห์ใหญ่แห่งเมืองลุง