ตำนานเมืองลุง

  ตำนานเมืองลุง   นันท์ กรีนไลฟ์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตำนานเมืองลุง นันท์ กรีนไลฟ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาง ซาไกเรียบเรียง: สิงหา วารีศรีโปรดิวเซอร์: เอก ศรีตรังสังกัดค่าย: กรีนไลฟ์ ไทยเมโลดี้ติดต่อ: 0894141419

Fm |

เมืองหนังโนราFmห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตFmแหล่งนกน้ำC# ลือสาวงาม เขาอกลุA#mน้ำพุร้อD#น. . อ่ออ่อ อ่ออ้D#อ...

Fm | Fm |
C# | A#m |
D# | D# |

ต้นพะยอFmม สัญลักษณ์พาราหรือพฤกษA#mา ที่เมืองตราเมืองลุD#อดีตกาFmลผ่านความเรืองรุ่งถิ่นกำเนิดหนังลุC#งและศิลปะมโนD#ราห์..

บันทึกFmเรื่องราวประวัติศาสตร์ประเทศราA#mชของอยุธยD#เดิมทีFmตั้งอยู่ที่สงขลาย้ายจากสทิงพรC#ะ มาอยู่หัวเขาแดD#ง..

ดะโต๊Fmะโมกอลทะลวงใหญ่คิดสร้าA#mงเมืองใหม่ให้เข้มแข็D#ตัดสินใจFmย้ายจากหัวเขาแดA#mตั้งเมืองใหC#ม่ที่เขาชัยบุG# D#รี..

กว่าจะเป็C#นเมืองลุงให้ลูกหลG#านมั่นคFmงยืนนานถึงวันนี้G#บ้านพัทลุFmงต้องย้ายเมืองตั้งหลายทีA#mต่อจากนี้C#จะบอกเล่าท้าวG#ความ.D#.

C# G# | Fm G# |
Fm A#m | C# G# | D# |

เคยอยู่Fmละที่โคกเมืองแก้วแถวA#m ๆ เขาชัยสG#ตำนาFmนเล่าขานหมู่คA#mมีหนึ่งหC#นเคยอยู่ควนแD#ร่

ก่อนหลัFmง ยังไม่ปรากฏแต่เมืองพระรA#mถเคยมีแน่ ๆG#ท่าเสม็Fmด ชะอวด กะของแA#mท้คือเมืองเก่C#าเมืองแก่ของเมืองG#ลุง.. D#

Fm | A#m G# |
Fm A#m | C# D# |

Fm | A#m G# |
Fm A#m | C# D# |

อนุสFmรพระยาทุกขราษฎร์ยังผงาA#mดอยู่แยกท่ามิหD#รำอดีตสัมพันFmธ์ของวัดวังลำปำA#mพิธีกรรC#มถือน้ำพิพัฒน์สัตยD#

เล่าให้ฟัG#งทั้งวันก็ไม่หมFmกับสิ่งที่งดA#mงามเกินพรรนณD#พัทลุFmงมีเรื่องราวยาวเป็นวA#mหยบไว้C#โอกาสหน้าค่อยว่าG#ต่อ..D#

G# | G# Fm | A#m | G# |
Fm A#m | D# Fm |
A#m C# | D# G# |G# |คอร์ดเพลง ตำนานเมืองลุง นันท์ กรีนไลฟ์

เนื้อเพลง ตำนานเมืองลุง นันท์ กรีนไลฟ์เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ลือสาวงาม เขาอกลุ น้ำพุร้อน อ่ออ่อ อ่ออ้อ ต้นพะยอม สัญลักษณ์พารา หรือพฤกษา ที่เมืองตราเมืองลุง อดีตกาลผ่านความเรืองรุ่ง ถิ่นกำเนิดหนังลุงและศิลปะมโนราห์ บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ ประเทศราชของอยุธยา เดิมทีตั้งอยู่ที่สงขลา ย้ายจากสทิงพระ มาอยู่หัวเขาแดง ดะโต๊ะโมกอลทะลวงใหญ่ คิดสร้างเมืองใหม่ให้เข้มแข็ง ตัดสินใจย้ายจากหัวเขาแดง ตั้งเมืองใหม่ที่เขาชัยบุรี กว่าจะเป็นเมืองลุงให้ลูกหลาน มั่นคงยืนนานถึงวันนี้ บ้านพัทลุงต้องย้ายเมืองตั้งหลายที ต่อจากนี้จะบอกเล่าท้าวความ เคยอยู่ละที่โคกเมืองแก้ว แถวๆเขาชัยสน ตำนานเล่าขานหมู่คน มีหนึ่งหนเคยอยู่ควนแร่ ก่อนหลัง ยังไม่ปรากฏ แต่เมืองพระรถเคยมีแน่ๆท่าเสม็ด ชะอวด กะของแท้ คือเมืองเก่าเมืองแก่ของเมืองลุง อนุสรพระยาทุกขราษฎร์ ยังผงาดอยู่แยกท่ามิหรำ อดีตสัมพันธ์ของวัดวังลำปำ พิธีกรรมถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เล่าให้ฟังทั้งวันก็ไม่หมด กับสิ่งที่งดงามเกินพรรนณา พัทลุงมีเรื่องราวยาวเป็นวา หยบไว้โอกาสหน้าค่อยว่าต่อ