ตำนานเมืองลุง

นันท์ กรีนไลฟ์, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ตำนานเมืองลุง นันท์ กรีนไลฟ์

Fm |

เมืองหนังโนราFmห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตFmแหล่งนกน้ำC# ลือสาวงาม เขาอกลุA#mน้ำพุร้อD#น. . อ่ออ่อ อ่ออ้D#อ...

Fm | Fm |
C# | A#m |
D# | D# |

ต้นพะยอFmม สัญลักษณ์พาราหรือพฤกษA#mา ที่เมืองตราเมืองลุD#อดีตกาFmลผ่านความเรืองรุ่งถิ่นกำเนิดหนังลุC#งและศิลปะมโนD#ราห์..

บันทึกFmเรื่องราวประวัติศาสตร์ประเทศราA#mชของอยุธยD#เดิมทีFmตั้งอยู่ที่สงขลาย้ายจากสทิงพรC#ะ มาอยู่หัวเขาแดD#ง..

ดะโต๊Fmะโมกอลทะลวงใหญ่คิดสร้าA#mงเมืองใหม่ให้เข้มแข็D#ตัดสินใจFmย้ายจากหัวเขาแดA#mตั้งเมืองใหC#ม่ที่เขาชัยบุG# D#รี..

กว่าจะเป็C#นเมืองลุงให้ลูกหลG#านมั่นคFmงยืนนานถึงวันนี้G#บ้านพัทลุFmงต้องย้ายเมืองตั้งหลายทีA#mต่อจากนี้C#จะบอกเล่าท้าวG#ความ.D#.

C# G# | Fm G# |
Fm A#m | C# G# | D# |

เคยอยู่Fmละที่โคกเมืองแก้วแถวA#m ๆ เขาชัยสG#ตำนาFmนเล่าขานหมู่คA#mมีหนึ่งหC#นเคยอยู่ควนแD#ร่

ก่อนหลัFmง ยังไม่ปรากฏแต่เมืองพระรA#mถเคยมีแน่ ๆG#ท่าเสม็Fmด ชะอวด กะของแA#mท้คือเมืองเก่C#าเมืองแก่ของเมืองG#ลุง.. D#

Fm | A#m G# |
Fm A#m | C# D# |

Fm | A#m G# |
Fm A#m | C# D# |

อนุสFmรพระยาทุกขราษฎร์ยังผงาA#mดอยู่แยกท่ามิหD#รำอดีตสัมพันFmธ์ของวัดวังลำปำA#mพิธีกรรC#มถือน้ำพิพัฒน์สัตยD#

เล่าให้ฟัG#งทั้งวันก็ไม่หมFmกับสิ่งที่งดA#mงามเกินพรรนณD#พัทลุFmงมีเรื่องราวยาวเป็นวA#mหยบไว้C#โอกาสหน้าค่อยว่าG#ต่อ..D#

G# | G# Fm | A#m | G# |
Fm A#m | D# Fm |
A#m C# | D# G# |G# |