อยากหลบบ้าน

 บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยากหลบบ้าน บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาง ซาไกเรียบเรียง: อ.ป๋อง อัครินทร์ เกตุมณี

A | F#m |A | E | A |

นกกรงหัวจุAก อยู่แดนด้ามขวาน แล้วห่วงบ้านไม่มF#mนกเขาชวBmา..กับนกบินหลา มาหากินไกEยอดตึกสุดสูAง แต่เราบินต่ำเกินไF#mสูงแค่เพียงยอดไผ่Bm จะเกาะกิ่งฟ้Eา ปัญญาไม่มีA

A | A |E | A |A |

ตัดสินใจA หลบไF#mปคืนรัF#mทิ้DงความหลัDง ความหวัEงในแสงสีEจาAกเมืองหลวAง ผ่านเพF#mชรบุรี F#mสุดDประจวบคีรีD..ขันนั้Eนบ้านเรE

ข้ามธรณีประตูA เข้าสู่ชุมพF#mกลิ่Dนลมเลโชยอ่อDน ชรณสิE..เบา ๆEคิดถึAงสาวนุ้Aย ปานนี้คงเหF#mงาสองเรDาเคยหยอกเย้Dาบนขอนพร้EาวชายเลEแลตังเกE หาปลA

A | A |A | E |A | A |

สวนปาล์มที่พ่อเคยสร้Aางขวยใจจะร้างไปช่วยใส่ปุ๋ยถางหญ้AจะลับมีF#mดกรีดยางพารBmยางผลัดใF#mบเราค่อยไปดำนBmทั้งปลูกจำปาดEะแซมในป่าลูกเนีAยง

น้ำชากับจาโก้ยหัวเช้าA ๆแล้วกินข้F#mาวกันเมื่อหวันเที่ยง ๆAคั่วลูกคลัF#mก ตอเผาน้ำชุบแกงเลีBmยงทั้งพ่อแF#mม่ สาวนุ้ย ล้อมวงนั่งเคีBmยงพอค่ำฟังเสียEงปี่หนังลุงโนราAห์

A | A |A | A |E A |

สงกราAนต์ กลางเดือนเมษาฯแทงอิกุ้งอิปลAา รดน้ำปู่ย่าตายายเดือนสิAบ งานบุญยิ่งใหญ่พี่น้อAงอยู่ไหน ต้องหลบไปให้ได้เดือนสิบเอ็F#mดชักพระ จำได้หม้Aายถ้าเป็นคนใBmต้ ก็อย่าลืEมบ้านเรA

A | A |A | A |

หลAบบ้EานเรF#mา มีเขา มีเลAมีตังเกA สวนยางพารAมีลมเย็F#mน มีรองเง็ง มีลิเกป่Aมีข้าวยำF#m..บูดูพุงปลAมีความรักถามหBmา..ตอใดEหลบมาบ้านเAรา..คอร์ดเพลง อยากหลบบ้าน บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลง

เนื้อเพลง อยากหลบบ้าน บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลงนกกรงหัวจุก อยู่แดนด้ามขวาน แล้วห่วงบ้านไม่มา นกเขาชวากับนกบินหลา มาหากินไกล ยอดตึกสุดสูง แต่เราบินต่ำเกินไป สูงแค่เพียงยอดไผ่ จะเกาะกิ่งฟ้า ปัญญาไม่มี ตัดสินใจ หลบไปคืนรัง ทิ้งความหลัง ความหวังในแสงสี จากเมืองหลวง ผ่านเพชรบุรี สุดประจวบคีรีขันนั้นบ้านเรา ข้ามธรณีประตู เข้าสู่ชุมพร กลิ่นลมเลโชยอ่อน ชรณสิเบาๆคิดถึงสาวนุ้ย ปานนี้คงเหงา สองเราเคยหยอกเย้าบนขอนพร้าวชายเล แลตังเก หาปลา สวนปาล์มที่พ่อเคยสร้าง ขวยใจจะร้างไปช่วยใส่ปุ๋ยถางหญ้า จะลับมีดกรีดยางพารา ยางผลัดใบเราค่อยไปดำนา ทั้งปลูกจำปาดะแซมในป่าลูกเนียง น้ำชากับจาโก้ยหัวเช้าๆแล้วกินข้าวกันเมื่อหวันเที่ยงๆคั่วลูกคลัก ตอเผาน้ำชุบแกงเลียง ทั้งพ่อแม่ สาวนุ้ย ล้อมวงนั่งเคียง พอค่ำฟังเสียงปี่หนังลุงโนราห์ สงกรานต์ กลางเดือนเมษาฯ แทงอิกุ้งอิปลา รดน้ำปู่ย่าตายาย เดือนสิบ งานบุญยิ่งใหญ่ พี่น้องอยู่ไหน ต้องหลบไปให้ได้ เดือนสิบเอ็ดชักพระ จำได้หม้าย ถ้าเป็นคนใต้ ก็อย่าลืมบ้านเรา หลบบ้านเรา มีเขา มีเล มีตังเก สวนยางพารา มีลมเย็น มีรองเง็ง มีลิเกป่า มีข้าวยำบูดูพุงปลา มีความรักถามหา ตอใดหลบมาบ้านเรา