149.6

Bodyslam, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

149.6 bodyslam บอดี้สแลม

Cadd9 | Am7 |Em7 | D |
Cadd9 | Am7 |Em7 | D |

ขอบคุณระยะCadd9ทาง.. ที่ไกลAm7กำลังพอดีให้โลEm7กนี้ยังคงมี.. ดอกไม้Dที่งดงามและทำให้มีควาCadd9มหมาย  มีน้ำAm7ทะเลสีครามร้อนเย็นEm7เพียงใดก็ตาม  ชีวิตจึงมีD

โลกนี้Cadd9.. แค่โคจรรอบดวAm7งอาทิตย์..อย่าEm7 | Dงนี้..

มัGนคือความห่างไกEm7ลที่ใกล้ที่สุดแล้Bm7ถึงรักCadd9มากมายเพียงไหนเธGอทำให้ชีวิEm7ตฉันยังหายใจBm7ได้เรียนรู้Cadd9ยอมรับความเป็นจริง

Cadd9 | Cadd9 |

อยากบอกว่ารักCadd9เธอ.. เหมือนเดิAm7มที่เคยเป็นมาไม่ใกEm7ล้ไม่ไกลเกินตา  ตรงนี้เสมอDไปต่างคนก็มีเรื่อCadd9งราว  มีฝัAm7นที่ยังต้องใฝ่รักเรEm7าคงต้องเป็นไป.. อย่างนี้จริง ๆD

โลกนี้Cadd9.. แค่โคจรรอบดวAm7งอาทิตย์..ต่อEm7 | Dไป..

** |

Em7 | Em7 |Em7 | Em7 |

 Em7   ขอบคุณระยะทA/C#าง..ทำให้มีความหมCาย    ทำให้ยังหายใDจ ทำให้มีชีวิตสุดท้Cadd9าย.. เหมือนมีใครสักคAm7นขีดไว้อย่างEm7 | D | Dนี้..

** |

 G | Em7                     ดีแล้Bm7ว.. ถึงแม้Cadd9ห่าง รักไม่จางหGาย              ตรงนี้Em7.. ดีแล้Bm7ว  ได้เข้าCadd9ใจในความพอดีCadd9

ขอบคุณระยะทาง ทำให้มีความหมายทำให้ยังหายใจ ทำให้มีชีวิต