เคานต์ดาวน์กับสาวนา

 เจมส์ จตุรงค์ ส้ม พฤกษา ลูกทุ่ง อีสาน ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เคานต์ดาวน์กับสาวนา เจมส์ จตุรงค์ , ส้ม พฤกษา
เนื้อร้อง: สลา คุณวุฒิทำนอง: ลำเดินขอนแก่นเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Cm | Cm |Cm | Cm |
Cm | Cm |Cm | Cm |

Cm | D# |A# | Cm |
Cm | D# |A# Gm | Cm |

เคานต์ดาCmวน์ เคานต์ดาวน์กับไผหล่D#ฮู้บ่ว่D#า..อ้ายรอต่อความหวัCmอยากไปนอCmนนับดาวกับเจ้าจัFmนับถอยหลัFmงรับปีที่บ้านGmเฮา

เคานต์ดCmาวน์ เคานต์ดาวน์รับปีใD#หม่เขาว่าD#อ้ายเตรียมไปกับผู้Cmสาวแล้วเป็Cmนหยังทำท่ามาชวนเFmราบ่ย่านสาFmวเขางอนซั่นบ้ออ้Gmาย

เว้าไปD# ไผน้อมาส่างCmเว้าผู้สาD#ว อ้ายคึดต่อเจ้าล่ะนาCmเว้าคืCmอ ห่างเราก็เป็นต่Fmางชวนไผบ้าFmง ไปเคานต์ดาวน์ เว้าออกมGmกล่าวหD#าว่ากันคักแนวCmนี่แบบนี้D#ถ้าเจอลงโทษเลCmลงโทษหยัCmง ลูกมีพ่อแม่เด๊ะอ้ายเอFmสิกอดชดเชA#ย  ส่งท้ายปี  D# ให้สม..ใจ

Cm | D# |A# | Cm |
Cm | D# |A# Gm | Cm |

เคานต์ดาCmวน์ เคานต์ดาวน์น้อปีนี้D#เว้าอีหD#ลี หัวใจอยากเมือหCmร่วมส่งท้าCmยปีเก่าที่บ้านนFmนับเวลFmาถอยหลังเคียงข้าGmงกัน

มาเดCmอ มาเดอ มาเด้อหล่D#คืนบ้านนD#าหม่องเก่าที่เฮาฝัCmคุยทางไลCmน์ เห็นผ่านจอ บ่พ้อFmกันอ้ายรอวัFmนเคานต์ดาวน์กับสาGmวนา

พ้อกันD#บ้านเฮาเด้อน้องหCmล่าหวังว่D#าคงบ่แคนเซิลกัCmบอกเจ้าขอCmงดีบ่คำเว้านั้Fmเมื่อถึงวัFmน ย่านมากับผู้สาGmผู้สาD#วทางใด๋ บ่มีดอCmอ้ายล็อD#กหัวใจไว้เพื่อเฮCmสาธุCm ให้เป็นคือคำเว้Fmพ้อกันA#วันเคานต์ดาวน์..D# เด้อสาวนา

Cm | Cm |Cm | Cm |
Fm | Gm |Fm A# | D# |

* | ** | *** |

พ้อกันA#วันเคานต์ดาวน์.. D#ที่บ้านนา

Cm | D# |A# | Cm |
Cm | D# |A# Gm | Cm |คอร์ดเพลง เคานต์ดาวน์กับสาวนา เจมส์ จตุรงค์ , ส้ม พฤกษา

เนื้อเพลง เคานต์ดาวน์กับสาวนา เจมส์ จตุรงค์ , ส้ม พฤกษาเคานต์ดาวน์ เคานต์ดาวน์กับไผหล่า ฮู้บ่ว่าอ้ายรอต่อความหวัง อยากไปนอนนับดาวกับเจ้าจัง นับถอยหลังรับปีที่บ้านเฮา เคานต์ดาวน์ เคานต์ดาวน์รับปีใหม่ เขาว่าอ้ายเตรียมไปกับผู้สาว แล้วเป็นหยังทำท่ามาชวนเรา บ่ย่านสาวเขางอนซั่นบ้ออ้าย เว้าไป ไผน้อมาส่างเว้า ผู้สาว อ้ายคึดต่อเจ้าล่ะนาง เว้าคือ ห่างเราก็เป็นต่าง ชวนไผบ้าง ไปเคานต์ดาวน์ เว้าออกมา กล่าวหาว่ากันคักแนวนี่ แบบนี้ถ้าเจอลงโทษเลย ลงโทษหยัง ลูกมีพ่อแม่เด๊ะอ้ายเอย สิกอดชดเชย ส่งท้ายปี ให้สมใจ เคานต์ดาวน์ เคานต์ดาวน์น้อปีนี้ เว้าอีหลี หัวใจอยากเมือหา ร่วมส่งท้ายปีเก่าที่บ้านนา นับเวลาถอยหลังเคียงข้างกัน มาเดอ มาเดอ มาเด้อหล่า คืนบ้านนาหม่องเก่าที่เฮาฝัน คุยทางไลน์ เห็นผ่านจอ บ่พ้อกัน อ้ายรอวันเคานต์ดาวน์กับสาวนา พ้อกันบ้านเฮาเด้อน้องหล่า หวังว่าคงบ่แคนเซิลกัน บอกเจ้าของดีบ่คำเว้านั้น เมื่อถึงวัน ย่านมากับผู้สาว ผู้สาวทางใด๋ บ่มีดอก อ้ายล็อกหัวใจไว้เพื่อเฮา สาธุ ให้เป็นคือคำเว้า พ้อกันวันเคานต์ดาวน์ เด้อสาวนา พ้อกันวันเคานต์ดาวน์ ที่บ้านนา