เหตุผลคนโสด

 ติ๊ก ไม้ขีดไฟ ไม้ขีดไฟ เหตุผลคนโสด ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหตุผลคนโสด ติ๊ก ไม้ขีดไฟ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ติ๊ก ไม้ขีดไฟเรียบเรียง: ห่มสามมาเรคคอร์ดสังกัดค่าย: เออน่าเรคคอร์ด

F C/E | Dm C |A# Am | C |

โสดนานแล้Fว ส่อแวC/Eวต้องโสดอีกหลาDmยปีกะเหงCาอยู่ตี้A#    บ่ฮู้CสิโสดไปฮอดFไสบ่แม่A#นบ่มีไผเอCา  บ่แม่นเฮAmาบ่ยอมเลือกไDmแต่เหตุการA#ณ์ที่เคยเสียใจC ยังจำได้Fดี..    C

ย้อนเคยเจ็Fบ เสียใจAmจากคนฮักDmเก่าเคCยถูกเขA#า..สวมเขCาหลอกเฮาตอFนนั้นกะเลA#ยบ่กล้าเปิดใจC  บ่กล้าให้ไผAmเข้ามาพัวพัDmย่อนว่Gmาย่านเขาคนนั้Cนมาเฮ็ดให้เสีFยใจ

บ่ได้อยากโสGmดจนตายดอกหนCา  กะฮู้ว่Amาบ่ดีต่อDmใจแต่ที่อ้าGmยบ่ทันมีไผC  ย่อนว่าCอ้ายมีเหตุFผล.. C

เหตุผลที่บ่มีA#ไผ ย่อนว่าCหัวใจยังกลัAmย่อนว่าDmเคยถูกคนGmชั่ว..หักหลัCง ฮักพังทลFายบ่พร้Fอมสิเริ่C/Eมต้นใหA#ม่..กับไผCเพราะใAmจยังเจ็Cบบ่หDm | Dmาย..บ่พร้อGmมที่จะเสียAmใจย่านว่GmาเขาสิทำลาCยความฮักอีกครั้F

F C | Dm C/E |A# Am | Dm C |

* | ** |

A# C | Am Dm |Gm C | F Am |
A# C | Am C Dm | Dm |
Gm Am | Gm C | F |

** |

แต่ขGmอซักคนได้ไหAmม  ซักคGmนที่เขาจริงใจCให้ฉันหายโสFคอร์ดเพลง เหตุผลคนโสด ติ๊ก ไม้ขีดไฟ

เนื้อเพลง เหตุผลคนโสด ติ๊ก ไม้ขีดไฟโสดนานแล้ว ส่อแววต้องโสดอีกหลายปี กะเหงาอยู่ตี้ บ่ฮู้สิโสดไปฮอดไส บ่แม่นบ่มีไผเอา บ่แม่นเฮาบ่ยอมเลือกไผ แต่เหตุการณ์ที่เคยเสียใจ ยังจำได้ดี ย้อนเคยเจ็บ เสียใจจากคนฮักเก่า เคยถูกเขาสวมเขาหลอกเฮาตอนนั้น กะเลยบ่กล้าเปิดใจ บ่กล้าให้ไผเข้ามาพัวพัน ย่อนว่าย่านเขาคนนั้นมาเฮ็ดให้เสียใจ บ่ได้อยากโสดจนตายดอกหนา กะฮู้ว่าบ่ดีต่อใจ แต่ที่อ้ายบ่ทันมีไผ ย่อนว่าอ้ายมีเหตุผล เหตุผลที่บ่มีไผ ย่อนว่าหัวใจยังกลัว ย่อนว่าเคยถูกคนชั่วหักหลัง ฮักพังทลาย บ่พร้อมสิเริ่มต้นใหม่กับไผ เพราะใจยังเจ็บบ่หาย บ่พร้อมที่จะเสียใจ ย่านว่าเขาสิทำลายความฮักอีกครั้ง แต่ขอซักคนได้ไหม ซักคนที่เขาจริงใจ ให้ฉันหายโสด