เหตุผลคนโสด

ติ๊ก ไม้ขีดไฟ, ไม้ขีดไฟ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เหตุผลคนโสด ติ๊ก ไม้ขีดไฟ

F C/E | Dm C |A# Am | C |

โสดนานแล้Fว ส่อแวC/Eวต้องโสดอีกหลาDmยปีกะเหงCาอยู่ตี้A#    บ่ฮู้CสิโสดไปฮอดFไสบ่แม่A#นบ่มีไผเอCา  บ่แม่นเฮAmาบ่ยอมเลือกไDmแต่เหตุการA#ณ์ที่เคยเสียใจC ยังจำได้Fดี..    C

ย้อนเคยเจ็Fบ เสียใจAmจากคนฮักDmเก่าเคCยถูกเขA#า..สวมเขCาหลอกเฮาตอFนนั้นกะเลA#ยบ่กล้าเปิดใจC  บ่กล้าให้ไผAmเข้ามาพัวพัDmย่อนว่Gmาย่านเขาคนนั้Cนมาเฮ็ดให้เสีFยใจ

บ่ได้อยากโสGmดจนตายดอกหนCา  กะฮู้ว่Amาบ่ดีต่อDmใจแต่ที่อ้าGmยบ่ทันมีไผC  ย่อนว่าCอ้ายมีเหตุFผล.. C

เหตุผลที่บ่มีA#ไผ ย่อนว่าCหัวใจยังกลัAmย่อนว่าDmเคยถูกคนGmชั่ว..หักหลัCง ฮักพังทลFายบ่พร้Fอมสิเริ่C/Eมต้นใหA#ม่..กับไผCเพราะใAmจยังเจ็Cบบ่หDm | Dmาย..บ่พร้อGmมที่จะเสียAmใจย่านว่GmาเขาสิทำลาCยความฮักอีกครั้F

F C | Dm C/E |A# Am | Dm C |

* | ** |

A# C | Am Dm |Gm C | F Am |
A# C | Am C Dm | Dm |
Gm Am | Gm C | F |

** |

แต่ขGmอซักคนได้ไหAmม  ซักคGmนที่เขาจริงใจCให้ฉันหายโสF