ขวัญใจด่านตรวจ

ก๊อก กิจติเดชหนวด จิรภัทรเอก เหล็กโคน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ขวัญใจด่านตรวจ - หนวด จิรภัทร, ก๊อก กิจติเดช, เอก เหล็กโคน

Dm | Dm |Dm | Dm |Dm |

Dm | Dm |Gm C | F |
Dm | Gm |C | Dm |Dm |

ขวัDmญใจด่านตรDmวจ  ผมชื่Gmอ หนวด จิCรภัทDmเรื่องยDmาผมไม่ถนัDmด   มีแGmต่ให้ความสุCขประชาชDmA#มก็ยาCวรุงรัDmง   แต่งตัDmวไม่น่าไว้ใDmไม่เคDmยมีพิษมีภัGmย  ตรวจอะไCรหนอคุณตำรวF | F

กัญDmชาไม่เคยดูDmด  ยาบ้Cาผมไม่เคยเล่Dmน้ำท่อDmมผมกินไม่เป็Dmน อย่ามาเห็Cนว่าเป็นคนขี้ยDmตรGmวจอะไรกันนักหนGmพบทุกทีC ตรวจทุกครา หลักทุกFวัน.. F

อาจมอA#งว่าเป็นคนไม่ดีA#เป็นเพียCงนักดนตรีจน ๆFศิลปA#ะ ศิลปินใช้ถนA#น  คุณควCรให้ความสนใจFเป็นวิถีA#ของคนสร้างเพA#ลงเดินทาCงบรรเลงทั่วแดนไกFได้โปGmรดจงเข้าGm | Cใจ..           พวกเรานักดนตF | Fรี

ไซร้แหDmลงว่าไอ้ผมพันนั้นสักลายรึงรัDmง รึว่าผมไม่ดี ห๊ะด่านนู้Dmน ด่านนี้ ด่านนั้นผมไม่เคยผ่Dmาน ชิดซ้ายทุกที เห้อบอกแDmล้วผมไม่เสพยาทั้งหมวดทั้งจ่Dmา ตรวจได้เต็มที่ เห้ผมคDmนไม่มีไอ้ไหรเดินทางมาไกDmล มาแต่เล่นดนตรีบรืDmอ บรือ บรืDmอ..

* |

Dm | Dm |Gm C | F |
Dm | Dm |Gm C | F |

** | *** | * |

Dm | Dm |Gm C | F |
Dm | Gm |C | Dm |Dm |