ขวัญใจด่านตรวจ

 ก๊อก กิจติเดช หนวด จิรภัทร เอก เหล็กโคน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขวัญใจด่านตรวจ หนวด จิรภัทร, ก๊อก กิจติเดช, เอก เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนวด จิรภัทรเรียบเรียง: ศุภกาญจน์ พรหมเกิด

Dm | Dm |Dm | Dm |Dm |

Dm | Dm |Gm C | F |
Dm | Gm |C | Dm |Dm |

ขวัDmญใจด่านตรDmวจ  ผมชื่Gmอ หนวด จิCรภัทDmเรื่องยDmาผมไม่ถนัDmด   มีแGmต่ให้ความสุCขประชาชDmA#มก็ยาCวรุงรัDmง   แต่งตัDmวไม่น่าไว้ใDmไม่เคDmยมีพิษมีภัGmย  ตรวจอะไCรหนอคุณตำรวF | F

กัญDmชาไม่เคยดูDmด  ยาบ้Cาผมไม่เคยเล่Dmน้ำท่อDmมผมกินไม่เป็Dmน อย่ามาเห็Cนว่าเป็นคนขี้ยDmตรGmวจอะไรกันนักหนGmพบทุกทีC ตรวจทุกครา หลักทุกFวัน.. F

อาจมอA#งว่าเป็นคนไม่ดีA#เป็นเพียCงนักดนตรีจน ๆFศิลปA#ะ ศิลปินใช้ถนA#น  คุณควCรให้ความสนใจFเป็นวิถีA#ของคนสร้างเพA#ลงเดินทาCงบรรเลงทั่วแดนไกFได้โปGmรดจงเข้าGm | Cใจ..           พวกเรานักดนตF | Fรี

ไซร้แหDmลงว่าไอ้ผมพันนั้นสักลายรึงรัDmง รึว่าผมไม่ดี ห๊ะด่านนู้Dmน ด่านนี้ ด่านนั้นผมไม่เคยผ่Dmาน ชิดซ้ายทุกที เห้อบอกแDmล้วผมไม่เสพยาทั้งหมวดทั้งจ่Dmา ตรวจได้เต็มที่ เห้ผมคDmนไม่มีไอ้ไหรเดินทางมาไกDmล มาแต่เล่นดนตรีบรืDmอ บรือ บรืDmอ..

* |

Dm | Dm |Gm C | F |
Dm | Dm |Gm C | F |

** | *** | * |

Dm | Dm |Gm C | F |
Dm | Gm |C | Dm |Dm |คอร์ดเพลง ขวัญใจด่านตรวจ หนวด จิรภัทร, ก๊อก กิจติเดช, เอก เหล็กโคน

เนื้อเพลง ขวัญใจด่านตรวจ หนวด จิรภัทร, ก๊อก กิจติเดช, เอก เหล็กโคนขวัญใจด่านตรวจ ผมชื่อ หนวด จิรภัทร เรื่องยาผมไม่ถนัด มีแต่ให้ความสุขประชาชน ผมก็ยาวรุงรัง แต่งตัวไม่น่าไว้ใจ ไม่เคยมีพิษมีภัย ตรวจอะไรหนอคุณตำรวจ กัญชาไม่เคยดูด ยาบ้าผมไม่เคยเล่น น้ำท่อมผมกินไม่เป็น อย่ามาเห็นว่าเป็นคนขี้ยา ตรวจอะไรกันนักหนา พบทุกที ตรวจทุกครา หลักทุกวัน อาจมองว่าเป็นคนไม่ดี เป็นเพียงนักดนตรีจนๆศิลปะ ศิลปินใช้ถนน คุณควรให้ความสนใจ เป็นวิถีของคนสร้างเพลง เดินทางบรรเลงทั่วแดนไกล ได้โปรดจงเข้าใจ พวกเรานักดนตรี ไซร้แหลงว่าไอ้ผมพันนั้น สักลายรึงรัง รึว่าผมไม่ดี ห๊ะ ด่านนู้น ด่านนี้ ด่านนั้น ผมไม่เคยผ่าน ชิดซ้ายทุกที เห้อ บอกแล้วผมไม่เสพยา ทั้งหมวดทั้งจ่า ตรวจได้เต็มที่ เห้ ผมคนไม่มีไอ้ไหร เดินทางมาไกล มาแต่เล่นดนตรี บรือ บรือ บรือ