หนักศิษย์เห้อ

  จ๊อบ บรรจบ   เพื่อชีวิต   เร็กเก้/สกา   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หนักศิษย์เห้อ จ๊อบ ทูดู JOB 2DO จ๊อบ บรรจบ
เนื้อร้อง/ทำนอง: บรรจบ พลอินทร์เรียบเรียง: อาร์ท, สมรมแบนด์ติดต่อ: 0951511389

D | Em |D | Em |
D | Em |D | Em |

บุ้นฉิน บุ่นฉิDน กินนอนไม่ไEmด้ไม่รู้จะปรึกษาใคDร เลยป้ำ ๆ เป๋อ EmอกหัDก เมื่อรักมันปีนเกลีEmยวเพราะรักเขาข้างเดีDยว ได้แต่ฝันละเมEm

เกี่ยวเดือนเชืEmอน เฟื่อนเหมือนหมาฝัAmเธอเดือนเชืEmอน เฟื่อนเหมือนหมาฝัAmเธอไม่ยอมแต่งงาDน ว่าหนัก ๆ ศิษย์เห้Em

D | Em |D | Em |

ดอกฟ้Dาไม่ได้คู่กับหมาวัEmรักไม่มีทางลัDด มันขัดใจจริงเอEmเกิดมารวDยและสวยเธอเลือกไEmด้มีหนุ่ม ๆ มากมาDย ต่างหมายปองจ้องเธEm

เรามันจEmน ต้องทนเก็บขี้ยาAmเรามันจEmน ต้องทนเก็บขี้ยาAmหล๊อง ปัง ลื่ม ปัDง ว่าหนัก ๆ ศิษย์เห้Em

ไปGไกล ๆ อย่างมากล้Emองไม่มีเงินทอGง มันซ๊องแซ๊ง เพื่อนเห้EmมองเกือกบอGกทำไมมันไม่แหEmลงว่ารักเธออย่างแรGง เข้าใจไหมเว้Emเห็นทีต้องส่EmงไปหลังคาแดAmเห็นทีต้องส่EmงไปหลังคาแดAmว่าหมดเรี่ยวหมดแรDง ว่าหนัก ๆ ศิษย์เEm | Dห้อ

 Em   เราไม่หล่อเราไม่รวย คนสวยเขาไม่แลD    เลยเก็บดอกแค แกงส้มไปวัEm    แต่ท่านพระครูท่านไม่ชอบรสจัD    เลยให้เด็กวัดเอาไปกินไกล ๆEm    ยิ่งอยู่ยิ่งห่าง ละหมดทางได้แอ้D    บอกว่าโนพล็อพแพล่ม ฉันยังพอทนไEmด้    ไม่ต้องส่งควายมา เพราะฉันไม่มีที่ไว้D    เรื่องสวนนาไร่ของฉันไม่มีEm

D | Em |D | Em |
D | Em |D | Em |

* | ** |

หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..      หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..      หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..

หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..      หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..      หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..

ว่าหนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..      หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..ว่าหนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..      หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..

หนักศิษย์เห้อ.. Emคอร์ดเพลง หนักศิษย์เห้อ จ๊อบ ทูดู JOB 2DO จ๊อบ บรรจบ จ๊อบทูดู JOB2DO

เนื้อเพลง หนักศิษย์เห้อ จ๊อบทูดู JOB2DO จ๊อบบรรจบบุ้นฉิน บุ่นฉิน กินนอนไม่ได้ ไม่รู้จะปรึกษาใคร เลยป้ำๆเป๋อๆอกหัก เมื่อรักมันปีนเกลียว เพราะรักเขาข้างเดียว ได้แต่ฝันละเมอ เกี่ยวเดือนเชือน เฟื่อนเหมือนหมาฝัน เธอเดือนเชือน เฟื่อนเหมือนหมาฝัน เธอไม่ยอมแต่งงาน ว่าหนักๆศิษย์เห้อ ดอกฟ้าไม่ได้คู่กับหมาวัด รักไม่มีทางลัด มันขัดใจจริงเออ เกิดมารวยและสวยเธอเลือกได้ มีหนุ่มๆมากมาย ต่างหมายปองจ้องเธอ เรามันจน ต้องทนเก็บขี้ยาง เรามันจน ต้องทนเก็บขี้ยาง หล๊อง ปัง ลื่ม ปัง ว่าหนักๆศิษย์เห้อ ไปไกลๆอย่างมากล้อง ไม่มีเงินทอง มันซ๊องแซ๊ง เพื่อนเห้อ มองเกือกบอกทำไมมันไม่แหลง ว่ารักเธออย่างแรง เข้าใจไหมเว้อ เห็นทีต้องส่งไปหลังคาแดง เห็นทีต้องส่งไปหลังคาแดง ว่าหมดเรี่ยวหมดแรง ว่าหนักๆศิษย์เห้อ เราไม่หล่อเราไม่รวย คนสวยเขาไม่แล เลยเก็บดอกแค แกงส้มไปวัด แต่ท่านพระครูท่านไม่ชอบรสจัด เลยให้เด็กวัดเอาไปกินไกลๆยิ่งอยู่ยิ่งห่าง ละหมดทางได้แอ้ม บอกว่าโนพล็อพแพล่ม ฉันยังพอทนได้ ไม่ต้องส่งควายมา เพราะฉันไม่มีที่ไว้ เรื่องสวนนาไร่ของฉันไม่มี หนักๆๆศิษย์เห้อ หนักๆๆศิษย์เห้อ หนักๆๆศิษย์เห้อ หนักๆๆศิษย์เห้อ หนักๆๆศิษย์เห้อ หนักๆๆศิษย์เห้อ หนักๆๆศิษย์เห้อ หนักๆๆศิษย์เห้อ ว่าหนักๆๆศิษย์เห้อ หนักๆๆศิษย์เห้อ ว่าหนักๆๆศิษย์เห้อ หนักๆๆศิษย์เห้อ หนักศิษย์เห้อ