เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก (PLAY Project)

 Retrospect สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก Retrospect (PLAY2project)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐพล พุทธภาวนาเรียบเรียง: Retrospectโปรดิวเซอร์: ศรัณย์เขษ เจริญสรรพ์สังกัดค่าย: genie records

เพลงนี้เกี่ยวกับความรัDmก.. มันเกี่ยวกับหัวใจ Cมันเกี่ยวกับที่ว่าA#งข้างใน ที่เก็บไGmว้ให้เธอคนเดีDmยว

มันเกี่ยวกับความหวDmาน.. ฝันหวาFนอยู่อย่างนั้นมันเกี่A#ยวกับความฝัน ที่มันเกิGmดขึ้นกับฉันคนเDm | Cดียว

แม้A#ฉันทำทุกสิ่Gmง เพื่อให้เธDmอไม่ทิ้งฉันไCแม้A#ฉันทำทุกอย่Gmาง  เผื่อมีทาDmงจะรั้งเธอเอาไว้C

เรื่องราวมันแปลกนัDmก.. ถึงแม้รัFกเธอก็ไปกล้ำกลืA#นเก็บเอาไว้ ความในใจGmเก็บเอาไว้คนเDm | Cดียว..

* |

แต่A#ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลีCยวมองร่ำร้อDmงจะไปให้ห่าง..FคำA#พูดที่เคยหวาน กลับกลายเป็นคำถาCกถางจนห้าDmมน้ำตากลั้นไม่ไหวF..

** |

 Gm   กลับกลายเป็นเธAmอที่แทงฉัน A#   ไม่ใช่ผู้คนAmอื่นหมื่นล้าน Gm   กลับกลายเป็นเธAmอ ที่ทำให้ใจเจ็บช้ำC    คนที่ฆ่าฉัน...

 A#  ดั่งมี...Gm   ใบมีทิ่มแทงDm   ช้า Dmๆ มันแทงลงไป A#  ไม่มี... Gm  ไม่มีเรี่ยวแรDm   ไม่อาจแกล้Dmงว่าไม่เป็นไร

*** |

** | ** |

Gm Am | A# |
Gm Am | A# |C |คอร์ดเพลง เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก Retrospect (PLAY2project)

เนื้อเพลง เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก Retrospect (PLAY2project)เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับหัวใจ มันเกี่ยวกับที่ว่างข้างใน ที่เก็บไว้ให้เธอคนเดียว มันเกี่ยวกับความหวาน ฝันหวานอยู่อย่างนั้น มันเกี่ยวกับความฝัน ที่มันเกิดขึ้นกับฉันคนเดียว แม้ฉันทำทุกสิ่ง เพื่อให้เธอไม่ทิ้งฉันไป แม้ฉันทำทุกอย่าง เผื่อมีทางจะรั้งเธอเอาไว้ เรื่องราวมันแปลกนัก ถึงแม้รักเธอก็ไป กล้ำกลืนเก็บเอาไว้ ความในใจเก็บเอาไว้คนเดียว แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง ร่ำร้องจะไปให้ห่าง คำพูดที่เคยหวาน กลับกลายเป็นคำถากถาง จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว กลับกลายเป็นเธอที่แทงฉัน ไม่ใช่ผู้คนอื่นหมื่นล้าน กลับกลายเป็นเธอ ที่ทำให้ใจเจ็บช้ำ คนที่ฆ่าฉัน ดั่งมี ใบมีทิ่มแทง ช้าๆมันแทงลงไป ไม่มี ไม่มีเรี่ยวแรง ไม่อาจแกล้งว่าไม่เป็นไร