ยังอยู่ตรงนี้

Zeal สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ยังอยู่ตรงนี้ Zeal วงซีล

C# | C# |C# |
C# | G# |A#m | F# |
C# | G# |A#m | F# |
C# |

 A#m   สุดท้ายก็ถึงเวลF#า.. ที่เราควรเข้าใจ A#m   ชีวิตที่ไม่มีทาF#งเดินกลับคืนไป A#m   ก่อนนี้เธอเคยมีฉัF#น  แต่วันนี้ไม่มีA#mใคร    โลกความจริงกับฝัF#นมันห่างไกล

จะอย่างFmไรก็ยังรักเธอF#อยู่จะผ่าFmนคืนวัน  จะนานAเพียงใดให้เธอได้G#รู้

ยังอยู่ตรงนี้C# เมื่อเธอไม่เหลือG#ใครยังอยู่อย่างนี้A#mเหมือนเดิม ไม่จากF#ไปไหนไม่อาจจะขอC#ให้รัก  แค่อยากจะขอG#ให้รู้เธอยังอยู่A#mในใจ  ไม่เคยF#เปลี่ยนไป(ยังคงเหมือนC#เดิม)

 A#m   ก็รู้ว่าวันเวลF#า.. จะยังเดินหมุนไป A#m   ชีวิตของเธอก็คงF#ต้องเจอะเจอใคร A#m   แค่รู้ว่ายังมีฉัF#น ในวันที่เธอไม่มีA#mใคร    จะมีเราอย่างนี้F#ตลอดไป

* | ** |

ยังคงรักA#mเธอ.. BยังคงรักA#mเธอ...B G#

C# | G# |A#m | F# |
C# | G# |A#m | F# |

* | ** |

ยังคงรักเธC#