ขี้ยา2019

 ขี้ยา2019 เต๊ะ ตระกูลตอ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขี้ยา2019 เต๊ะ ตระกูลตอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต๊ะ ตระกูลตอเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิคติดต่อ: 0982037796

อนาคตของน้อAง ต่อไปEเป็นครูเป็นหมF#mอนาคตของอ้ายนิน้Bmอ บ่โรคตับEกะโรคมะเร็งนี้ล่Aความฝันเจ้าไปไกF#mล ความฝันอ้าย อยู่กับโป่งขี้ยBmสองเฮาต่างกันว่ะE นางฟ้ากับบักขี้ยา201A | E9

A | E |F#m | F#m |
Bm | E |A | E |

ตื่Aนเช้าขึ้น เจ้ากะไปโรงเรียนตื่นEเช้าขึ้น อ้ายนอนเงี่ยนอยู่บ้านเบิ่ดมื้F#mอเบิ่ดเวน เลาะเล่นเตะฝุ่นอยู่บ้าDนซือ ๆ นิแหล่ว

สาAมสี่มื้อ อาบน้ำเทียหนึ่งเหม็Eนหึ้ง ๆ ล่ะผุได๋ย๋างกายกลิ่นโตF#mปานศพหมาตายเก้าโตสิบโตDพุ้นล่ะแล้วโตเฮา

ย๋าAงไปไส ควันขาวเกี๊ยวงอนขี้รถEไปไส ขี้ฝุ่นไหง่ง่องเสียF#mงท่อดัง จนไทบ้านด่าบักควาDย บักหมา บักเปรต

อยู่Aแต่บ้าน เวียกงาน บ่เฮ็ดนั่งEหมกมุ่น เล่นแต่เช้าเท่าแลงบ่คือF#mน้องหล่าคำแพงตั้งหน้าตั้งตDา ตั้งใจเรียนหนังสือ

อ้าBmยกับเจ้Eา.. เข้ากัC#mน.. บ่ได้F#m..อ้าBmยย้านเจ้Eา..เสียใจย้อนอ้าAย สั่นเด้F#mอ้าBmยมันบ่ดีE.. ย้านมื้อหนึ่C#mงเฮ็ดให้น้องเจ็F#mหน้าตาBmเจ้ากะช่ำAF หน้าตEาอ้ายช่ำAเย่นขายยA | E

* |

หกAโมงเช้า คือเวลาเจ้าตื่นบ่ายEโมงกว่า อ้ายกะยังบ่ตื่นชีวิF#mตสิม้มมื้ออื่นบ่บุ้ อ้ายกะยังDบ่ฮู้คือกัน

ปอดAสองข้าง มะเร็งกะจองตับEสองต่อน โรคตับกะจองมีแต่F#mหัวใจสี่ห้อง ที่มอบให้น้อDงนี้ล่ะคนงาม

ยามค่ำAยามคืน บ่หลับบ่นอนหาแนวEมาถอน นอนหลอนเบิ่ดคืนจนไทF#mบ้านเพิ่นเว่าพื้นซูมสูคือพาDกันมึนเอาฮ้าย

พ่อAกับแม่ เบิ่ดคำสิด่าลุงป้าEน้าอา เพิ้นเปิดเพิ้นหน่ายสร้างF#mแต่ความวุ่นวายกินเหล้าเมายDา หาแต่เรื่องตีกัน

** | * |

A | E |F#m | F#m |
Bm | E |A | E |

F#m | F#m |Bm | Bm |
E | E |A | E |

* |

สองเฮาต่างกันว่Bmะ นางฟ้Eากับบักขี้ยา201A | E | A9คอร์ดเพลง ขี้ยา2019 เต๊ะ ตระกูลตอ

เนื้อเพลง ขี้ยา2019 เต๊ะ ตระกูลตออนาคตของน้อง ต่อไปเป็นครูเป็นหมอ อนาคตของอ้ายนิน้อ บ่โรคตับกะโรคมะเร็งนี้ล่ะ ความฝันเจ้าไปไกล ความฝันอ้าย อยู่กับโป่งขี้ยา สองเฮาต่างกันว่ะ นางฟ้ากับบักขี้ยา2019 ตื่นเช้าขึ้น เจ้ากะไปโรงเรียน ตื่นเช้าขึ้น อ้ายนอนเงี่ยนอยู่บ้าน เบิ่ดมื้อเบิ่ดเวน เลาะเล่นเตะฝุ่นอยู่บ้านซือๆนิแหล่ว สามสี่มื้อ อาบน้ำเทียหนึ่ง เหม็นหึ้งๆล่ะผุได๋ย๋างกาย กลิ่นโตปานศพหมาตาย เก้าโตสิบโตพุ้นล่ะแล้วโตเฮา ย๋างไปไส ควันขาวเกี๊ยวงอน ขี้รถไปไส ขี้ฝุ่นไหง่ง่อง เสียงท่อดัง จนไทบ้านด่า บักควาย บักหมา บักเปรต อยู่แต่บ้าน เวียกงาน บ่เฮ็ด นั่งหมกมุ่น เล่นแต่เช้าเท่าแลง บ่คือน้องหล่าคำแพง ตั้งหน้าตั้งตา ตั้งใจเรียนหนังสือ อ้ายกับเจ้า เข้ากัน บ่ได้ อ้ายย้านเจ้าเสียใจย้อนอ้าย สั่นเด้ะ อ้ายมันบ่ดี ย้านมื้อหนึ่งเฮ็ดให้น้องเจ็บ หน้าตาเจ้ากะช่ำAF หน้าตาอ้ายช่ำAเย่นขายยา หกโมงเช้า คือเวลาเจ้าตื่น บ่ายโมงกว่า อ้ายกะยังบ่ตื่น ชีวิตสิม้มมื้ออื่นบ่บุ้ อ้ายกะยังบ่ฮู้คือกัน ปอดสองข้าง มะเร็งกะจอง ตับสองต่อน โรคตับกะจอง มีแต่หัวใจสี่ห้อง ที่มอบให้น้องนี้ล่ะคนงาม ยามค่ำยามคืน บ่หลับบ่นอน หาแนวมาถอน นอนหลอนเบิ่ดคืน จนไทบ้านเพิ่นเว่าพื้น ซูมสูคือพากันมึนเอาฮ้าย พ่อกับแม่ เบิ่ดคำสิด่า ลุงป้าน้าอา เพิ้นเปิดเพิ้นหน่าย สร้างแต่ความวุ่นวาย กินเหล้าเมายา หาแต่เรื่องตีกัน สองเฮาต่างกันว่ะ นางฟ้ากับบักขี้ยา2019