ข่อยยังเป็นของเจ้า

 กู่แคน ข่อยยังเป็นของเจ้า ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ข่อยยังเป็นของเจ้า กู่แคน school
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้องศิลป์ ฟ้าล่วงบนเรียบเรียง/ดนตรี: กู่แคน schoolติดต่อ: 0628897793,0867610689

แม่นเจ้าสิเป็นจั๋งใด๋Cข่อยกะฮัEmบเจ้าได้เหมือนเดิAmม..

C | G |Em | F | G |

สิบ่ฝืCนคันเจ้าสิไEmป.. หาผู้ใหAmม่ที่ดีกว่าข่อยข่อยเองกะเจ็Fบ.. ที่ดูแลเจ้าบ่ได้คือกัGมีแต่ใจCดวงนี้ที่ฮัEmก และภัคดีAm บ่เคยเปลี่ยนผันต่อให้เจ้Fาบ่ได้ฮักกันคือเก่ากะซ่าG

หากเป็นทาEmงที่ข่อยเลือกเผชิEญคือความทุกAmข์ด้วยควาGมยินดี เพื่อให้เจ้Fานั้นสบายใจข่อยสิบ่ว่Gา แม่นเจ้าสิหนี.. จากกันไG | Gป..

แม่นเจ้าสิเป็นจั่งใด๋Cข่อยกะฮัEmบเจ้าได้เหมือนเดิAmพร้อมเริ่มต้นใหDmม่ ข่อยยังเป็Dนของเจ้าเสGมอให้ฮู้ไว้เด้อข่อยฮักเจ้าหลEmายให้ฮู้ไว้เด้Eอเจ้าคือคนสุดท้าAmที่ข่อยสิรGอคอFย คองถ่า ได้ทุกเวลาGที่เจ้าต้องการ G  (ยอดฮักของข่อยนี้เอ๋ย)

A# | F |Dm E | F C |
A# | F Dm |A# | C |

หากเป็นทาAmงที่ข่อยเลือกเผชิAญคือความทุกDmข์ด้วยควาCมยินดี เพื่อให้เจ้าA#นั้นสบายใจข่อยสิบ่ว่Cา แม่นเจ้าสิหนี.. จากกันไC | Cป..

แม่นเจ้าสิเป็นจั่งใด๋Fข่อยกะฮัAmบเจ้าได้เหมือนเดิDmพร้อมเริ่มต้นใหGmม่ ข่อยยังเป็Gนของเจ้าเสCมอให้ฮู้ไว้เด้อข่อยฮักเจ้าหลAmายให้ฮู้ไว้เด้Aอเจ้าคือคนสุดท้าDmที่ข่อยสิรCอคอA#ย คองถ่า ได้ทุกเวลาCที่เจ้าต้องการ.C.

แม่นเจ้านั้Dmนสิบ่ฮัก  แม่นเจ้Amาสิถิ่มสิป๋าให้ฮู้A#ไว้ว่า.. ข่อยยังเป็นของเจ้าคือCเก่า..  G

** | ** |

A# D# |คอร์ดเพลง ข่อยยังเป็นของเจ้า กู่แคน school

เนื้อเพลง ข่อยยังเป็นของเจ้า กู่แคน schoolแม่นเจ้าสิเป็นจั๋งใด๋ ข่อยกะฮับเจ้าได้เหมือนเดิม สิบ่ฝืนคันเจ้าสิไป หาผู้ใหม่ที่ดีกว่าข่อย ข่อยเองกะเจ็บ ที่ดูแลเจ้าบ่ได้คือกัน มีแต่ใจดวงนี้ที่ฮัก และภัคดี บ่เคยเปลี่ยนผัน ต่อให้เจ้าบ่ได้ฮักกันคือเก่ากะซ่าง หากเป็นทางที่ข่อยเลือกเผชิญคือความทุกข์ ด้วยความยินดี เพื่อให้เจ้านั้นสบายใจ ข่อยสิบ่ว่า แม่นเจ้าสิหนี จากกันไป แม่นเจ้าสิเป็นจั่งใด๋ ข่อยกะฮับเจ้าได้เหมือนเดิม พร้อมเริ่มต้นใหม่ ข่อยยังเป็นของเจ้าเสมอ ให้ฮู้ไว้เด้อข่อยฮักเจ้าหลาย ให้ฮู้ไว้เด้อเจ้าคือคนสุดท้าย ที่ข่อยสิรอคอย คองถ่า ได้ทุกเวลาที่เจ้าต้องการ ยอดฮักของข่อยนี้เอ๋ย หากเป็นทางที่ข่อยเลือกเผชิญคือความทุกข์ ด้วยความยินดี เพื่อให้เจ้านั้นสบายใจ ข่อยสิบ่ว่า แม่นเจ้าสิหนี จากกันไป แม่นเจ้าสิเป็นจั่งใด๋ ข่อยกะฮับเจ้าได้เหมือนเดิม พร้อมเริ่มต้นใหม่ ข่อยยังเป็นของเจ้าเสมอ ให้ฮู้ไว้เด้อข่อยฮักเจ้าหลาย ให้ฮู้ไว้เด้อเจ้าคือคนสุดท้าย ที่ข่อยสิรอคอย คองถ่า ได้ทุกเวลาที่เจ้าต้องการ แม่นเจ้านั้นสิบ่ฮัก แม่นเจ้าสิถิ่มสิป๋า ให้ฮู้ไว้ว่า ข่อยยังเป็นของเจ้าคือเก่า