ข่อยยังเป็นของเจ้า

กู่แคน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ข่อยยังเป็นของเจ้า กู่แคน school

แม่นเจ้าสิเป็นจั๋งใด๋Cข่อยกะฮัEmบเจ้าได้เหมือนเดิAmม..

C | G |Em | F | G |

สิบ่ฝืCนคันเจ้าสิไEmป.. หาผู้ใหAmม่ที่ดีกว่าข่อยข่อยเองกะเจ็Fบ.. ที่ดูแลเจ้าบ่ได้คือกัGมีแต่ใจCดวงนี้ที่ฮัEmก และภัคดีAm บ่เคยเปลี่ยนผันต่อให้เจ้Fาบ่ได้ฮักกันคือเก่ากะซ่าG

หากเป็นทาEmงที่ข่อยเลือกเผชิEญคือความทุกAmข์ด้วยควาGมยินดี เพื่อให้เจ้Fานั้นสบายใจข่อยสิบ่ว่Gา แม่นเจ้าสิหนี.. จากกันไG | Gป..

แม่นเจ้าสิเป็นจั่งใด๋Cข่อยกะฮัEmบเจ้าได้เหมือนเดิAmพร้อมเริ่มต้นใหDmม่ ข่อยยังเป็Dนของเจ้าเสGมอให้ฮู้ไว้เด้อข่อยฮักเจ้าหลEmายให้ฮู้ไว้เด้Eอเจ้าคือคนสุดท้าAmที่ข่อยสิรGอคอFย คองถ่า ได้ทุกเวลาGที่เจ้าต้องการ G  (ยอดฮักของข่อยนี้เอ๋ย)

A# | F |Dm E | F C |
A# | F Dm |A# | C |

หากเป็นทาAmงที่ข่อยเลือกเผชิAญคือความทุกDmข์ด้วยควาCมยินดี เพื่อให้เจ้าA#นั้นสบายใจข่อยสิบ่ว่Cา แม่นเจ้าสิหนี.. จากกันไC | Cป..

แม่นเจ้าสิเป็นจั่งใด๋Fข่อยกะฮัAmบเจ้าได้เหมือนเดิDmพร้อมเริ่มต้นใหGmม่ ข่อยยังเป็Gนของเจ้าเสCมอให้ฮู้ไว้เด้อข่อยฮักเจ้าหลAmายให้ฮู้ไว้เด้Aอเจ้าคือคนสุดท้าDmที่ข่อยสิรCอคอA#ย คองถ่า ได้ทุกเวลาCที่เจ้าต้องการ.C.

แม่นเจ้านั้Dmนสิบ่ฮัก  แม่นเจ้Amาสิถิ่มสิป๋าให้ฮู้A#ไว้ว่า.. ข่อยยังเป็นของเจ้าคือCเก่า..  G

** | ** |

A# D# |