ต้องการอะไร

 นารา วาซาบิ NaraNo สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ต้องการอะไร NaraNo นาราโน่
เนื้อร้อง: เมส นครเชียงทำนอง: YOSHIเรียบเรียง: YOSHIติดต่อ: 0979453357

คำว่ารักA#ที่ฉันให้ไปFไม่พอใช่ไหGmม  สำหรับFเธอฉันมันเเค่คนD# คนธรรมดDmไม่มีปัญญCmาจะได้ใจเธอใช่ไหFม..

สิ่งที่ฉันA#ทุ่มเท้ให้ไปFไม่เคยจะรู้Gmว่าเธอจะไม่สนใจFไม่รู้ว่าเมื่อไหD#ร่  ไม่รู้นานเท่าไหDmร่จะทำยังไงCmจะได้ใจจากเธFอ..

เเค่บอกกับฉันD#ตรง ๆ ได้ไหม ว่าเธDmอต้องการอะไรอยากเท่าไหCmร่จะหFาให้เธA#เเค่เพียD#งได้ยินเท่านั้น ว่าสิ่Dmงที่เธอใฝ่ฝันหากว่ามัCmนเป็นเดือนเเละดาD#ว จะหาได้ไหF | Fม...

ก็เเค่เพียA#งคนธรรมดา มันคงจะไม่Fได้มีปัญญาจะเก็บเอาเดือGmนเเละดาวลงมาให้เธFก็เเค่เพียD#งคนธรรมดา ที่ได้เเต่มอDmงดาวบนนภาให้เก็บลงมCmามันคงไม่ได้หรอกเธFก็เเค่เพียA#งผู้ชายจน ๆ มันไม่ได้มีFคาถาเวทมนต์ก็เเค่เพียGmงคนที่มันรักเธFทำไมต้องถาD#มทำไมต้องรักเเค่อยากจะรักDmกับใครซักคนมันไม่จำเป็Cmนต้องมีเหตุผFลหรอกเธA#

โย่ว ขั่นอยาA#กได้เดือนกับดาวอ้ายบ่ได้ดมกาFว ดึงไห่บ่ได้ดอกอยากมีGmเครื่องทองเเหวนเพรชอ้ายคงสิเสFกให้เจ่าบ่ได้ดอกมีให้D#เเต่ความจริงใจบ่ได้มาต้Dmมมาตั่ว บ่ได้หลอกขั่นมักCmคนหล่อกะไปมักคนจริงใจF เลือกอ้ายกะได้ดอก

ขั่นเลือA#กคนที่หน่าตาอ้ายยอมรับอัาFยบ่สู้เขาจักเทื่Gmอที่เลือกคนหล่อถิ่มเจ่าไห้พ่FอกับความเหงาคิดเบิD#งเอาโลดเด้อหล่าสิเลือกอ้าDmยหรือเลือกเขาถึงอ้ายสิเป็CmนคนธรรมดFเเต่ความฮักเเท้A#อ้ายเต็มกระเป๋า

* | ** |

A# F | Gm F |
D# Dm | Cm F |

A# F | Gm F |
D# Dm | Cm F |

** |

ทำไมต้องถาD#มทำไมต้องรักเเค่อยากจะรักDmกับใครซักคนมันไม่จำเป็Cmนต้องมีเหตุผFลหรอก..  เธอA#..คอร์ดเพลง ต้องการอะไร NaraNo นารา/โน่ นาราวาซาบิ

เนื้อเพลง ต้องการอะไร NaraNo นาราโน่ นารา วาซาบิคำว่ารักที่ฉันให้ไป ไม่พอใช่ไหม สำหรับเธอ ฉันมันเเค่คน คนธรรมดา ไม่มีปัญญาจะได้ใจเธอใช่ไหม สิ่งที่ฉันทุ่มเท้ให้ไป ไม่เคยจะรู้ว่าเธอจะไม่สนใจ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ไม่รู้นานเท่าไหร่ จะทำยังไงจะได้ใจจากเธอ เเค่บอกกับฉันตรงๆได้ไหม ว่าเธอต้องการอะไร อยากเท่าไหร่จะหาให้เธอ เเค่เพียงได้ยินเท่านั้น ว่าสิ่งที่เธอใฝ่ฝัน หากว่ามันเป็นเดือนเเละดาว จะหาได้ไหม ก็เเค่เพียงคนธรรมดา มันคงจะไม่ได้มีปัญญา จะเก็บเอาเดือนเเละดาวลงมาให้เธอ ก็เเค่เพียงคนธรรมดา ที่ได้เเต่มองดาวบนนภา ให้เก็บลงมามันคงไม่ได้หรอกเธอ ก็เเค่เพียงผู้ชายจนๆมันไม่ได้มีคาถาเวทมนต์ ก็เเค่เพียงคนที่มันรักเธอ ทำไมต้องถามทำไมต้องรัก เเค่อยากจะรักกับใครซักคน มันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรอกเธอ โย่ว ขั่นอยากได้เดือนกับดาว อ้ายบ่ได้ดมกาว ดึงไห่บ่ได้ดอก อยากมีเครื่องทองเเหวนเพรช อ้ายคงสิเสกให้เจ่าบ่ได้ดอก มีให้เเต่ความจริงใจ บ่ได้มาต้มมาตั่ว บ่ได้หลอก ขั่นมักคนหล่อกะไป มักคนจริงใจ เลือกอ้ายกะได้ดอก ขั่นเลือกคนที่หน่าตา อ้ายยอมรับอัายบ่สู้เขา จักเทื่อที่เลือกคนหล่อ ถิ่มเจ่าไห้พ่อกับความเหงา คิดเบิงเอาโลดเด้อหล่า สิเลือกอ้ายหรือเลือกเขา ถึงอ้ายสิเป็นคนธรรมดา เเต่ความฮักเเท้อ้ายเต็มกระเป๋า ทำไมต้องถามทำไมต้องรัก เเค่อยากจะรักกับใครซักคน มันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรอก เธอ