ทุกการแจ้งเตือน

 ศาล สานศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทุกการแจ้งเตือน ศาล สานศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: จินนี่ภูไทสังกัดค่าย: เซิ้ง Musicติดต่อ: 0638500150

Gm | Am |A# | C |

ภาพควาFมทรงจำสุดท้าAmย เมื่อตอนเจ้าDmลาอ้ายปาดน้ำตA#า.. ตั้งแต่มื้อนั้Cนจนฮอดมื้Fอนี้วันที่A#เฮาเคยมีกัCน.. ยังทำใจสั่นAmอยู่ทุกนาทีDmวิธีA#ลืมยังบ่มี.. ยังลCบอิหยังบ่ได้..C

ฮู้ว่าFเจ้าไปไกลแล้Amว คงบ่คืนDmมาต้องใช้เวลA#าเนิ่นนานเท่าใดC ให้ใจเข้Fมแข็งเหมือนจะแกร่A#ง แต่ยังอ่อนไหCความเสียใAmจยังบ่ส่างซDmา..เจ็บนี้A#อีกโดนบ่หนCา เหนื่อยล้าFน้ำตาซึม

พยายามจะลืGmมเรื่องราวของเราที่มันสิAmงอยู่ในสมองท่องเอาไGmว้ในใจว่าน้อCงเป็นของคนอื่นFแล้วทุกเหตุกาGmรณ์ที่เคยมีกัCน  ฮู้ว่ามัAmนเอาคืนบ่Dmได้ย้อนยังฮัA#กจึงเจ็บเกือบตายบ่เคยCลางเลือน

ทุกการแจ้Fงเตือน..จึงทำAmให้มีน้ำตDmดึงควาCมทรงจำคืนมA#า แต่บ่อาจพCาเจ้าคืนFมาได้เจ็บซ้ำ ๆDm วน ๆ เวียน ๆCคือจั่งถึกเขียAmนสักลงใส่หัA# | A#วใจ..เป็นหยัGmงก่อนน้องสิไปCคือบ่เตือนอ้าA#ยให้เฮ็Cดใจได้Fก่อน

Gm C | Am Dm |A# | C |
A# C | Am Dm |Gm C | F |

* | ** |

เป็นหยัGmงก่อนน้องสิไปCคือบ่เตือนอ้าA#ยให้เฮ็Cดใจได้Fก่อน

Gm C | Am Dm |A# | C |F |คอร์ดเพลง ทุกการแจ้งเตือน ศาล สานศิลป์

เนื้อเพลง ทุกการแจ้งเตือน ศาล สานศิลป์ภาพความทรงจำสุดท้าย เมื่อตอนเจ้าลา อ้ายปาดน้ำตา ตั้งแต่มื้อนั้นจนฮอดมื้อนี้ วันที่เฮาเคยมีกัน ยังทำใจสั่นอยู่ทุกนาที วิธีลืมยังบ่มี ยังลบอิหยังบ่ได้ ฮู้ว่าเจ้าไปไกลแล้ว คงบ่คืนมา ต้องใช้เวลาเนิ่นนานเท่าใด ให้ใจเข้มแข็ง เหมือนจะแกร่ง แต่ยังอ่อนไหว ความเสียใจยังบ่ส่างซา เจ็บนี้อีกโดนบ่หนา เหนื่อยล้าน้ำตาซึม พยายามจะลืมเรื่องราวของเรา ที่มันสิงอยู่ในสมอง ท่องเอาไว้ในใจว่าน้องเป็นของคนอื่นแล้ว ทุกเหตุการณ์ที่เคยมีกัน ฮู้ว่ามันเอาคืนบ่ได้ ย้อนยังฮักจึงเจ็บเกือบตายบ่เคยลางเลือน ทุกการแจ้งเตือนจึงทำให้มีน้ำตา ดึงความทรงจำคืนมา แต่บ่อาจพาเจ้าคืนมาได้ เจ็บซ้ำๆวนๆเวียนๆคือจั่งถึกเขียนสักลงใส่หัวใจ เป็นหยังก่อนน้องสิไป คือบ่เตือนอ้ายให้เฮ็ดใจได้ก่อน เป็นหยังก่อนน้องสิไป คือบ่เตือนอ้ายให้เฮ็ดใจได้ก่อน