บ่น่าเฮ็ดกันดอก

 ตรี ชัยณรงค์  บ่น่าเฮ็ดกันดอก  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บ่น่าเฮ็ดกันดอก ตรี ชัยณรงค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Gm | F |C | Dm |
F Am | Dm |F Am | Dm |

น่าสิบอกว่าจFน่าสิบอกว่าเซาคAmบกันโลดน้อคนA#ไคขั่นเจ้าเบิ๋ดใGmจ  แล้วกะบ่ได้ฮัCบ่น่าสิปิดบัFง บ่น่าตั๋วอ้ายหย่Amาง..มาเพื่ออกA#หักขั่นว่าเจ้Gmาเสื่องเขาไว้ถ่าฮัCก..แล้วเต็มหัวFใจ

คนมีป่องไGmป กะซำบาย สิจังใด๋ กะบ่มีหยังยาFแต่คนหัวใจพัA#ง มันอุกอั่ง มันอุกอั่งจั๊กสิเฮ็ดจังใด๋C

บ่น่าเฮ็ดกันดอFก บ่น่าเฮ็ดกันดอAmบ่น่าหลA#อกว่าฮักกันคือAmเก่าแม่นน้องฮักเขA#า อ้ายบ่ได้ว่Cา กะให้เจ้Fาไป.. Cบ่น่าเฮ็ดกันดอFก บ่น่าเฮ็ดกันดอAmเฮ็ดแบบนี้A# บ่ต่างกับฆ่าAmอ้ายทำท่A#าว่าฮัก แต่บ่ได้Amมีใจเจ้Gmากะส่างเฮ็ดได้C มีคนสิตาFย..บ่ฮู้ติ..

Dm | C |A# C | F C |
Am | Dm |A# C | F C |

แม่นเจ้าบอกว่าจFแม่นเจ้าบอกว่าเซาคAmบ อ้ายกะบ่ได้ว่าA#หยังบ่ได้คิGmดสิเหนี่ยวสิรั้งเจ้าดอกคนCดีบอกกันกะได้F ว่าเจ้ามีคนใหAmม่แล้วในมื้A#อนี้อ้ายสิค่อGmยหาเอาดอกวิธีD..รักษาFแผลใจ

* | ** |

จั๊กสิเว้าจังใGmด๋ดี โอ้Cย.. บ่น่าเฮ็ดกันดอก

Dm | A# |Gm | C | F |คอร์ดเพลง บ่น่าเฮ็ดกันดอก ตรี ชัยณรงค์

เนื้อเพลง บ่น่าเฮ็ดกันดอก ตรี ชัยณรงค์น่าสิบอกว่าจบ น่าสิบอกว่าเซาคบกันโลดน้อคนไค ขั่นเจ้าเบิ๋ดใจ แล้วกะบ่ได้ฮัก บ่น่าสิปิดบัง บ่น่าตั๋วอ้ายหย่างมาเพื่ออกหัก ขั่นว่าเจ้าเสื่องเขาไว้ถ่าฮักแล้วเต็มหัวใจ คนมีป่องไป กะซำบาย สิจังใด๋ กะบ่มีหยังยาก แต่คนหัวใจพัง มันอุกอั่ง มันอุกอั่ง จั๊กสิเฮ็ดจังใด๋ บ่น่าเฮ็ดกันดอก บ่น่าเฮ็ดกันดอก บ่น่าหลอกว่าฮักกันคือเก่า แม่นน้องฮักเขา อ้ายบ่ได้ว่า กะให้เจ้าไป บ่น่าเฮ็ดกันดอก บ่น่าเฮ็ดกันดอก เฮ็ดแบบนี้ บ่ต่างกับฆ่าอ้าย ทำท่าว่าฮัก แต่บ่ได้มีใจ เจ้ากะส่างเฮ็ดได้ มีคนสิตายบ่ฮู้ติ แม่นเจ้าบอกว่าจบ แม่นเจ้าบอกว่าเซาคบ อ้ายกะบ่ได้ว่าหยัง บ่ได้คิดสิเหนี่ยวสิรั้งเจ้าดอกคนดี บอกกันกะได้ ว่าเจ้ามีคนใหม่แล้วในมื้อนี้ อ้ายสิค่อยหาเอาดอกวิธีรักษาแผลใจ จั๊กสิเว้าจังใด๋ดี โอ้ย บ่น่าเฮ็ดกันดอก