บ่ว่างกำลังเจ็บ

 บ่ว่างกำลังเจ็บ  บอส ธีรพงษ์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บ่ว่างกำลังเจ็บ บอส ธีรพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ็ค ลูกอีสานเรียบเรียง/ดนตรี: อานนท์ เชื้อบุญมาติดต่องานแสดง: 0949535154

F#m E | D | E |

บ่ต้องห่วF#mงดอกว่า สิตายEหรือยังกลับไปทำDหน้าที่เจ้าดีAกว่าเลือกF#mเขาแล้ว กะบ่ต้อEงหัวซาคิดเสียว่DาเสียหมาไปโตEหนึ่ง

อ้ายเคยดึF#mงรั้งไว้มื้อEนั้นแต่ว่ามันDกะบ่มีค่Aอ้ายต้องเจ็F#mบต้องเสียทั้งน้ำEตากับคำว่าDเฮาเลิกกันเถEาะแต่วันนี้F#mมาถามอ้ายสำบาEยดีบ่อยากขDอ.. เว้านำจักEคำ ..   E

บ่ว่าAง กำลังเจ็Eบ่ว่าF#mง กำลังเศร้Eบ่ว่าAง กำลังเหงEา ย้อนเจ้าบ่แF#m Eม่นติคนDที่ถืกถิ่มมEา คิดว่C#mามันสิดีอยู่ติF#mเก็DบเอาความหวังดีE.. อย่ากลับคืนมาอีกเด้อ

F#m | E |

บ่ต้องห่วF#mงดอกว่า.. อ้ายสิเจ็Eบหลายดีส่ำใด๋D ยังหายใจสุมื้อAนี้ขอF#mบคุณหลาย ในควาEมหวังดีถ้าสิให้ดีD.. อย่ากลับคืนมาอีกเด้Eอ..

F#m E | D A |F#m E | D E |
F#m E | D A |F#m E | G E |

* |

บ่ว่าAง กำลังเจ็Eบ่ว่าF#mง กำลังเศร้Eบ่ว่าAง กำลังเหงEา ย้อนเจ้าบ่แF#m Eม่นติคนDที่ถืกถิ่มมEา คิดว่C#mามันสิดีอยู่ติF#mเก็DบเอาความหวังE | Eดี..

บ่ว่าAง กำลังเจ็Eบ่ว่าF#mง กำลังเศร้Eบ่ว่าAง กำลังเหงEา ย้อนเจ้าบ่แF#m Eม่นติคนDที่ถืกถิ่มมEา คิดว่C#mามันสิดีอยู่ติF#mเก็DบเอาความหวังดีE.. กลับคืนไปสา..

F#m E | D | E | A |

() |คอร์ดเพลง บ่ว่างกำลังเจ็บ บอส ธีรพงษ์

เนื้อเพลง บ่ว่างกำลังเจ็บ บอส ธีรพงษ์บ่ต้องห่วงดอกว่า สิตายหรือยัง กลับไปทำหน้าที่เจ้าดีกว่า เลือกเขาแล้ว กะบ่ต้องหัวซา คิดเสียว่าเสียหมาไปโตหนึ่ง อ้ายเคยดึงรั้งไว้มื้อนั้น แต่ว่ามันกะบ่มีค่า อ้ายต้องเจ็บต้องเสียทั้งน้ำตา กับคำว่าเฮาเลิกกันเถาะ แต่วันนี้มาถามอ้ายสำบายดีบ่ อยากขอ เว้านำจักคำ บ่ว่าง กำลังเจ็บ บ่ว่าง กำลังเศร้า บ่ว่าง กำลังเหงา ย้อนเจ้าบ่แม่นติ คนที่ถืกถิ่มมา คิดว่ามันสิดีอยู่ติ เก็บเอาความหวังดี อย่ากลับคืนมาอีกเด้อ บ่ต้องห่วงดอกว่า อ้ายสิเจ็บหลาย ดีส่ำใด๋ ยังหายใจสุมื้อนี้ ขอบคุณหลาย ในความหวังดี ถ้าสิให้ดี อย่ากลับคืนมาอีกเด้อ บ่ว่าง กำลังเจ็บ บ่ว่าง กำลังเศร้า บ่ว่าง กำลังเหงา ย้อนเจ้าบ่แม่นติ คนที่ถืกถิ่มมา คิดว่ามันสิดีอยู่ติ เก็บเอาความหวังดี บ่ว่าง กำลังเจ็บ บ่ว่าง กำลังเศร้า บ่ว่าง กำลังเหงา ย้อนเจ้าบ่แม่นติ คนที่ถืกถิ่มมา คิดว่ามันสิดีอยู่ติ เก็บเอาความหวังดี กลับคืนไปสา