เจ็บบ่พอตาย

 เบนซ์ เมืองเลย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ็บบ่พอตาย เบนซ์ เมืองเลย
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิน ชานุมานเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่อ: 0970029016‬

หากว่าเหงาจังได่สิอดเอาให้เหล้าขาวมันล้างดอกหัวใจคันเจ้าสิไป.. ดึงเอาไว้จั่งไดกะบ่อยู่

C | Em |F | G |

น้องอย่าฝืCนหัวใจ ปล่อยมันไEmปตามต้องการให้คิดว่Fาความฮักเอานั้Emนมันบ่สำDmคัญ   G

บ่ต้องเสีFยเวลาเเสดGบ่ต้องเเกล้Emงทำเป็นว่าฮักAmกันให้คิดว่าFสวรรค์เพิ่นให้อยู่นำกันGน้อสำนี้

กะสิพDmยายมทำใจให้ลืมคEmนดีคึดเสียว่าFชาตินี้เฮาสองบ่เคยฮักGกัน.. G

สิเอาคุCมาโตงดอกน้ำตาบ่เเม่นว่Amาฮ้องไห้เเต่มันไหลบ่เจ็Dmบปานได่..  Gหากว่าเหงCาจังได่สิอดเอาให้เหล้าขาAmวมันล้างดอกหัวใจคันเจ้าสิDm | Gไป..ดึงเอาไว้จั่งไดกะบ่Cอยู่

G |

บ่มีหยัCงเสียไป ร่างกายอ้าEmยยังครบทุกอย่างขาดเเต่เจ้Fากะบ่เป็นหยัง..ดอกเด้G

บ่ได้เพ้Fอ บ่ได้งมGงายมันบ่ตาEmยดอกเเค่ขาดเธAmประสบการFณ์ที่อ้ายได้เจGอ มันหลายCกว่านี้

C | Am |Dm | G |
C | Am |Dm | G | G |

* | ** |

คันเจ้าสิDm | Gไป..ดึงเอาไว้จั่งไดกะบ่Cอยู่คอร์ดเพลง เจ็บบ่พอตาย เบนซ์ เมืองเลย

เนื้อเพลง เจ็บบ่พอตาย เบนซ์ เมืองเลยหากว่าเหงาจังได่สิอดเอา ให้เหล้าขาวมันล้างดอกหัวใจ คันเจ้าสิไป ดึงเอาไว้จั่งไดกะบ่อยู่ น้องอย่าฝืนหัวใจ ปล่อยมันไปตามต้องการ ให้คิดว่าความฮักเอานั้นมันบ่สำคัญ บ่ต้องเสียเวลาเเสดง บ่ต้องเเกล้งทำเป็นว่าฮักกัน ให้คิดว่าสวรรค์เพิ่นให้อยู่นำกันน้อสำนี้ กะสิพยายมทำใจให้ลืมคนดี คึดเสียว่าชาตินี้เฮาสองบ่เคยฮักกัน สิเอาคุมาโตงดอกน้ำตา บ่เเม่นว่าฮ้องไห้เเต่มันไหล บ่เจ็บปานได่ หากว่าเหงาจังได่สิอดเอา ให้เหล้าขาวมันล้างดอกหัวใจ คันเจ้าสิไป ดึงเอาไว้จั่งไดกะบ่อยู่ บ่มีหยังเสียไป ร่างกายอ้ายยังครบทุกอย่าง ขาดเเต่เจ้ากะบ่เป็นหยังดอกเด้อ บ่ได้เพ้อ บ่ได้งมงาย มันบ่ตายดอกเเค่ขาดเธอ ประสบการณ์ที่อ้ายได้เจอ มันหลายกว่านี้ คันเจ้าสิไป ดึงเอาไว้จั่งไดกะบ่อยู่