เกมส์(หราง)

 เกมส์(หราง)  วุฒิ ป่าบอน  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เกมส์(หราง) วุฒิ ป่าบอน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สหายโตนแพรทองเรียบเรียง: สุวรรณ์ นาคบุตรติดต่องานแสดง: 0986836358

F#m A | E F#m |
F#m A | E F#m | F#m |

จากการศึกษAา..วิทยาลัEย..ที่ในสวนยาF#mถูกดัดสันดาAน ควบคุมนิสัEย..อยู่ในห้องขัF#mขัดเกลาจิตใจA เพื่อฟ้าวันใหEม่ จำต้องรับกรF#mรมหนึ่งปีหกเดือAน กับสิบหกวัEน จากคำพิพากF#mษา

คดีDมียาEเสพติดAครอบครองความคึDกคะนอEง ฉานต้อF#mงนอนหรางเสียงเพื่อDนตะโกEน ได้ยินAลาง  ๆว่านายมDา นายมา แล้วนั้Eแต่ผมยรEร ตอนนั้นผมไม่Aทันแล.. E

 F#m   คบคนพาล พาลพาAไปหาผิด E   คบบัณฑิต บัณฑิตพF#mาไปหาผล F#m   แต่ความเป็นจริงทุกสิ่งมันอยู่Aที่ใจคน    ว่าถึงEนอนหรางกี่หE    บางที บางคนมันก็ยังไม่F#mสำนึก

จบการศึกษDา..วิทEยาลัยในป่าAยางปิดตำนาDนคณะยรรศาสEตร์ ไม่มีโอกาF#mสแก้ไขจุดจDบนักเรียนเซียนวิEชายรรคือสถาบัAนกำแพงสูC#mง ดัดนิF#mสัยน้องเหDอ เพื่อนเหอ จงจำEเอาไว้ว่ากินท่อDมมันผิดกฎหมEายสุดท้ายก็ต้องAเกมส์.. E

F#m A | E F#m |
F#m A | E F#m |

D E | A |D E | F#m |
D E | F#m |D | D |E | E |

* | ** |

บางอย่างผิดก็Dรู้ แต่ก็Eยังคิดจะอยู่Aกับมันใช้ชีวิDตหรอยไปวัน ๆE  ล่ะยียรรกันบรรAลัย

ยามมั่งมีD ไอ้เพื่อนรักมึงชัดEเจนพอกูเกAมส์ถูกจัC#mบไม่เหลือF#mใครประสบกาDรณ์ที่ผ่านพบ เจอจุดจEบจึงเข้าใจวงการนี้Dมันมีแต่คนเห็นแก่ได้Eและสุดท้ายได้แค่รอAวันเกมส์

*** |

F#m A | E F#m |
F#m A | E F#m |คอร์ดเพลง เกมส์(หราง) วุฒิ ป่าบอน

เนื้อเพลง เกมส์(หราง) วุฒิ ป่าบอนจากการศึกษาวิทยาลัยที่ในสวนยาง ถูกดัดสันดาน ควบคุมนิสัยอยู่ในห้องขัง ขัดเกลาจิตใจ เพื่อฟ้าวันใหม่ จำต้องรับกรรม หนึ่งปีหกเดือน กับสิบหกวัน จากคำพิพากษา คดีมียาเสพติดครอบครอง ความคึกคะนอง ฉานต้องนอนหราง เสียงเพื่อนตะโกน ได้ยินลางๆว่านายมา นายมา แล้วนั้น แต่ผมยรร ตอนนั้นผมไม่ทันแล คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล แต่ความเป็นจริงทุกสิ่งมันอยู่ที่ใจคน ว่าถึงนอนหรางกี่หน บางที บางคนมันก็ยังไม่สำนึก จบการศึกษาวิทยาลัยในป่ายาง ปิดตำนานคณะยรรศาสตร์ ไม่มีโอกาสแก้ไข จุดจบนักเรียนเซียนวิชายรร คือสถาบันกำแพงสูง ดัดนิสัย น้องเหอ เพื่อนเหอ จงจำเอาไว้ ว่ากินท่อมมันผิดกฎหมาย สุดท้ายก็ต้องเกมส์ บางอย่างผิดก็รู้ แต่ก็ยังคิดจะอยู่กับมัน ใช้ชีวิตหรอยไปวันๆล่ะยียรรกันบรรลัย ยามมั่งมี ไอ้เพื่อนรักมึงชัดเจน พอกูเกมส์ถูกจับไม่เหลือใคร ประสบการณ์ที่ผ่านพบ เจอจุดจบจึงเข้าใจ วงการนี้มันมีแต่คนเห็นแก่ได้ และสุดท้ายได้แค่รอวันเกมส์