ใครคนนั้น

 ใครคนนั้น  Bedroom Audio  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใครคนนั้น Bedroom Audio
เนื้อร้อง/ทำนอง: กวิน ศิรินาวินเรียบเรียง: กวิน ศิรินาวินสังกัดค่าย: Crispy Sound

 E   ยังจะรอคอยความรักBให้ผ่านเข้ามา C#m   ยังจะคอยตามค้นหAาครึ่งนึงที่หล่Eนหาย..  B    แม้ไม่รู้ว่าเป็นC#mใคร    เก็บความรัAก รอให้เธอผ่าEนมา

ปล่อยให้วันและคืBนรอบตัวหมุนไC#mปล่อยให้ความเหงAาเข้ามาเป็นเพื่อนในใจEจะแดด จะฝBน จะทุกข์ก็ทนยิ้มสู้C#mกันไปบนทางอ้างว้าAงที่ไม่มีผู้ใด

 C#m   บางทีก็ยังสงสัBยลึก ๆ ในใจA    บางคืนก็เหงBาแทบทนไม่ไหC#m    คนหนึ่งคนของฉัBนคนนั้นเป็นใคA    ก็ยังต้องค้Bนต้องหากันต่อไป

 E   ยังจะรอคอยความรักBให้ผ่านเข้ามา C#m   ยังจะคอยตามค้นหAาครึ่งนึงที่หล่Eนหาย..    ยังรอใครคนนั้Bน แม้ไม่รู้ว่าเป็นC#mใคร    ยังเก็บความรัAก รอให้เธอผ่านมา

E | B |C#m | A |

 E   อยากมีคนจับมืBอคอยปลอบโยนเมื่อร้อC#mนใจ    วันที่ท้Aอก็อยากมีคนให้ซบEไหล่    ค่ำคืนเหน็บหนBาวจะกอดเอาไว้แนบC#mกาย    กุมมือเธอไAว้คงอุ่นไปทั้งหัวใจ

 C#m   บางทีก็ยังสงสัBยลึก ๆ ข้างAใน    บางคืนก็เหงBาแทบทนไม่ไหC#m    คนหนึ่งคนของฉัBนคนนั้นเป็นใคA    ก็ยังต้องค้Bนต้องหากันต่อไป

** |

 E   ยังคงจะตามค้นหาBต่อไป C#m   ยังมีจริง ๆ ใช่ไหAม สักคนสำหรับEฉัน    คนที่จะเติมชีวิBต..ครึ่ง ๆ กลาง ๆC#m    ของฉัAนให้เต็มสักที

E | B |C#m | A |
E | B |C#m | A |

 E   รอเพียงใครคนนั้นจะผ่านเข้ามา C#m   รอวันที่การค้นหAาของฉันถึงจุดEหมาย    รอเธอคนสุดท้าBยที่ฉันยอมมอบทั้งC#mใจ    รอใครคนนั้นAที่จะรักตลอดไป

E | B |C#m | A | ( x2 )คอร์ดเพลง ใครคนนั้น Bedroom Audio

เนื้อเพลง ใครคนนั้น Bedroom Audioยังจะรอคอยความรักให้ผ่านเข้ามา ยังจะคอยตามค้นหาครึ่งนึงที่หล่นหาย แม้ไม่รู้ว่าเป็นใคร เก็บความรัก รอให้เธอผ่านมา ปล่อยให้วันและคืนรอบตัวหมุนไป ปล่อยให้ความเหงาเข้ามาเป็นเพื่อนในใจ จะแดด จะฝน จะทุกข์ก็ทนยิ้มสู้กันไป บนทางอ้างว้างที่ไม่มีผู้ใด บางทีก็ยังสงสัยลึกๆในใจ บางคืนก็เหงาแทบทนไม่ไหว คนหนึ่งคนของฉันคนนั้นเป็นใคร ก็ยังต้องค้นต้องหากันต่อไป ยังจะรอคอยความรักให้ผ่านเข้ามา ยังจะคอยตามค้นหาครึ่งนึงที่หล่นหาย ยังรอใครคนนั้น แม้ไม่รู้ว่าเป็นใคร ยังเก็บความรัก รอให้เธอผ่านมา อยากมีคนจับมือคอยปลอบโยนเมื่อร้อนใจ วันที่ท้อก็อยากมีคนให้ซบไหล่ ค่ำคืนเหน็บหนาวจะกอดเอาไว้แนบกาย กุมมือเธอไว้คงอุ่นไปทั้งหัวใจ บางทีก็ยังสงสัยลึกๆข้างใน บางคืนก็เหงาแทบทนไม่ไหว คนหนึ่งคนของฉันคนนั้นเป็นใคร ก็ยังต้องค้นต้องหากันต่อไป ยังคงจะตามค้นหาต่อไป ยังมีจริงๆใช่ไหม สักคนสำหรับฉัน คนที่จะเติมชีวิตครึ่งๆกลางๆของฉันให้เต็มสักที รอเพียงใครคนนั้นจะผ่านเข้ามา รอวันที่การค้นหาของฉันถึงจุดหมาย รอเธอคนสุดท้ายที่ฉันยอมมอบทั้งใจ รอใครคนนั้นที่จะรักตลอดไป