มหาลัยวัวชน

 มหาลัยวัวชน  วงพัทลุง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มหาลัยวัวชน วงพัทลุง
เนื้อร้อง/ทำนอง: โอ พาราสังกัดค่าย: พาราฮัทติดต่องานแสดง: 0841853266

A E | D E |A E | D | E | |

ไม่รู้อีทำพรื้Aอได้แค่หยบแลเข้าแค่ ๆE .. ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจD อยากให้รู้ว่า..เวลาเห็นหน้Eา แล้วมันตื่นเต้น

ได้แต่มอAงแล้วเดินผ่านไปไม่รู้ต่อใดEได้บอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่Dง..ชอบเธอจังแต่ภาพของฉัEนไม่น่ามอง

เป็นเด็กบ้าน ๆD เป็นเด็กเลี้ยงวัEเนื้อตัC#mวไม่ใสสะอาF#mไม่ได้ถือกระดาDษ..พี่ถือเคียวตัดหญ้Eา..   มหาลัยวัวAชน

ตื่นเช้F#mาเดินตามยาวหนน จูงวัวชEน คนกับวัวน้องสาF#mวคงไม่รู้ตัวว่าทำเด็กแลวัEว..นั้นหวั่นไหวเธอมอF#mงมาแต่ละที ทำพี่บัดสีE ก้มหน้าเร็วไวมีแต่วัDวที่เป็นเพื่อนรู้ใจอยากจะบอกใคEร แต่ใจไม่กล้า..E

เราเด็กบ้าน ๆA  เราเด็กเลี้ยงวัEสากลัวDเธอไม่สนใจEเราเด็กบ้าน ๆA  คงไม่สาไรEไม่ถูกใจDเหมือนเด็กหาดใหญ่ในหลEาดก็แค่เด็กบ้าน ๆA  ที่ไม่เจียวตัEพอรู้ตัDวก็รักเธอเหม็ดใEก็แค่เด็กบ้าน Aๆ  ที่รักเธอมากหว่าใคEจะบอกออกไDป แต่ใจไม่กล้าE(ก็เป็นแค่เด็กบ้าAน ๆ)

A E | D E |A E | D E | |
D E | C#m F#m |D E | A |

* | ** |

A E | D E |A E | D | E | A |คอร์ดเพลง มหาลัยวัวชน วงพัทลุง

เนื้อเพลง มหาลัยวัวชน วงพัทลุงไม่รู้อีทำพรื้อได้แค่หยบแล เข้าแค่ๆก็ไม่กล้า รักเกิดจากใจ อยากให้รู้ว่า เวลาเห็นหน้า แล้วมันตื่นเต้น ได้แต่มองแล้วเดินผ่านไป ไม่รู้ต่อใดได้บอกให้ฟัง ว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจัง แต่ภาพของฉันไม่น่ามอง เป็นเด็กบ้านๆเป็นเด็กเลี้ยงวัว เนื้อตัวไม่ใสสะอาด ไม่ได้ถือกระดาษ พี่ถือเคียวตัดหญ้า มหาลัยวัวชน ตื่นเช้าเดินตามยาวหนน จูงวัวชน คนกับวัว น้องสาวคงไม่รู้ตัวว่าทำเด็กแลวัวนั้นหวั่นไหว เธอมองมาแต่ละที ทำพี่บัดสี ก้มหน้าเร็วไว มีแต่วัวที่เป็นเพื่อนรู้ใจ อยากจะบอกใคร แต่ใจไม่กล้า เราเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัว สากลัวเธอไม่สนใจ เราเด็กบ้านๆคงไม่สาไร ไม่ถูกใจเหมือนเด็กหาดใหญ่ในหลาด ก็แค่เด็กบ้านๆที่ไม่เจียวตัว พอรู้ตัวก็รักเธอเหม็ดใจ ก็แค่เด็กบ้านๆที่รักเธอมากหว่าใคร จะบอกออกไป แต่ใจไม่กล้า ก็เป็นแค่เด็กบ้านๆ