หน้าที่ลูกผู้ชาย

 วงไออุ่น  หน้าที่ลูกผู้ชาย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หน้าที่ลูกผู้ชาย เดี่ยว วงไออุ่น

G D | C G |G D | C G |

เหม่อมองท้องฟ้Gายามค่ำคืDทนกล้ำกลืCนด้วยความเหGงาคิดถึงคนรัGกที่บ้านเรDป่านนี้เธCอคงนอนหลับGแล้ว

ด้วยใจที่รัGกและผูกพัDนธ์ยามจากกัCนก็คิดถึGฝากดาวบนฟ้Gาให้คะนึDช่วยบอกให้เธCอ..คิดDถึงฉันบ้าGง..

วันนี้Em..จากกัDน..ด้วยคำBmสัญญEmา..กล่าววาจAmา.. ว่าเราDจะไม่ลืมกัGน..ด้วยหน้าที่Cของลูกผู้ชาDย ชีวีสลาBmย ก็ไม่หวั่EmขอเพียงเธAmออย่าลืมกัDน..ขอให้เรAmายังรักกัDน..เหมือนเดิมตามคำGสัญญา  D

C D |

เวลาตอนนี้Gเธออยู่กับใคDรู้ไหมว่าใจCฉันห่วงหGอาการมันฟ้อGงตอนหลับตาDอยากเห็นแต่หน้CาของเธG

** |

C D | Bm Em |Am D | G |
C D | Bm Em |C | D |

** |

ขอเพียงเธAmออย่าลืมกัDน..ขอให้เรAmายังรักกัDน..เหมือนเดิมตามคำสัญญา

G D | C G | ( x2 )คอร์ดเพลง หน้าที่ลูกผู้ชาย เดี่ยว วงไออุ่น

เนื้อเพลง หน้าที่ลูกผู้ชาย เดี่ยว วงไออุ่นเหม่อมองท้องฟ้ายามค่ำคืน ทนกล้ำกลืนด้วยความเหงา คิดถึงคนรักที่บ้านเรา ป่านนี้เธอคงนอนหลับแล้ว ด้วยใจที่รักและผูกพันธ์ ยามจากกันก็คิดถึง ฝากดาวบนฟ้าให้คะนึง ช่วยบอกให้เธอคิดถึงฉันบ้าง วันนี้จากกันด้วยคำสัญญา กล่าววาจา ว่าเราจะไม่ลืมกัน ด้วยหน้าที่ของลูกผู้ชาย ชีวีสลาย ก็ไม่หวั่น ขอเพียงเธออย่าลืมกัน ขอให้เรายังรักกันเหมือนเดิมตามคำสัญญา เวลาตอนนี้เธออยู่กับใคร รู้ไหมว่าใจฉันห่วงหา อาการมันฟ้องตอนหลับตา อยากเห็นแต่หน้าของเธอ ขอเพียงเธออย่าลืมกัน ขอให้เรายังรักกันเหมือนเดิมตามคำสัญญา