สัญญาได้หม้าย

เอนก ควนขนุนแนวเพลง: ใต้, เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

สัญญาได้หม้าย เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง

E | E |
C#m G#m | F#m B | B |

ชีEวิตนั้นมีผันผ่าน.. ดั่งC#mสายธารไม่ย้อนกลับดีAใจนัก เจอคนรักดั่งใจฝัBน..ชีC#mวิตนี้ที่เหลือG#mอยู่  เราควF#mรทำดีให้กัBส่วC#mนที่เหลือคือรักG#mกัน    คืนF#mวันไม่รอใB | Bคร

ฉันEนอนนับเวลาสุข  เวC#mลาทุกข์นั้นยืดยาวเพราะความรัAกช่วงวัยหนุ่มสาว.. ยากเกินเข้าใจBทุ่C#mมทำดีแม้มันG#mเหนื่อย  เหนื่F#mอยไปถึงแก่นใจBแต่C#mทำเลวไม่เท่าG#mไหร่  อาจเลF#mวร้ายไปกว่าB | Bนี้

 E  สัญญากับฉันได้หม้าย ว่าต่อไปAจะพูดกันดี ๆ B  สัญญากับฉันได้หม้าย ว่าจะไม่Eใจร้ายอย่างนี้E7 E  สัมพันธ์ที่มันเริ่มร้าว สร้างรักเรAาให้ดูดีอีกที B  มาเริ่มต้นใหม่วันนี้และต่อEไป..   (B)

ชีEวิตนี้มีสิ้นสุด  ก่อC#mนที่ลมหายใจหยุดชีAวิตคู่มนุษย์  ทุกคนใฝ่ฝัBถ้าหาC#mกวันนั้นฉันลG#mาจาก  เพราะธรรF#mมชาติพรากกัBส่วC#mนที่เหลือคือรักG#mกัน..   คืนF#mวันไม่รอใB | Bคร

ฉันEนอนนับเวลาสุข  เวC#mลาทุกข์นั้นยืดยาวเพราะความรัAกช่วงวัยหนุ่มสาว.. ยากเกินเข้าใจBทุ่C#mมทำดีแม้มันG#mเหนื่อย  เหนื่F#mอยไปถึงแก่นใจBแต่C#mทำเลวไม่เท่าG#mไหร่  อาจเลAวร้ายไปกว่าB | Bนี้

** |

 F#m   ถ้าหากวันนั้นมีจริงและมาถึง    ฉันคงซึ้G#mงทั้งกายและหัวใจ    สัญญาAจะไม่รักใคBรนอกจากเE | Bธอ

E | C#m B |G#m | F#m |
E | G#m |F#m | B |

** |

ถ้าหาF#mกวันนั้นมีจริงและมาถึงฉันคงซึ้G#mงทั้งกายและหัวใจสัญญาAจะไม่รักใคBรนอกจากเธอ...

E | E | ( x3 ) | E |