ที่รักหรือที่พัก

 ที่รักหรือที่พัก หญิงลี ศรีจุมพล หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ที่รักหรือที่พัก หญิงลี ศรีจุมพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: หญิงลี ศรีจุมพลดนตรี/โปรดิวเซอร์: สวัสดิ์ สารคามเรียบเรียง: แจ็ค ธีรภัทร, หญิงลี ศรีจุมพลสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Cm | Cm |

G# A# | Cm A# |G# A# | Cm |
D# G# | Cm Gm |G# A# | Cm | Cm |

อกหัCmก ไม่รู้จะไA#ปที่ไหCmเพื่อนก็คอA#ยปลอบใCmจ ร้องไGmห้ก็อดเอCmอกหัCmก แต่ใจก็ยัA#งรักเขCmวันนี้A#ก็เลยต้องเมCmา ขออภัGmยมากมาCm

อกหัCmก เพื่อนบอกว่A#าเรื่องเล็Cmแต่ถ้าเรA#าอกเล็Cmกนี้สิเป็Gmนเรื่องใหCmญ่โอ๊ยเจ็Cmบ ที่โดนแฟA#นนอกใFmแต่ก็ยังรักเขาหลA#ายแล้วเธอรักใคGmร รักฉันบ้างไหA#ม ฉันอยากCmรู้

ถ้าไม่รัD#ก ก็ให้บอกมA#าว่าไม่รัCmอย่ามาหลอกลวงเล่นกลวกวCmนคนเจ้าชู้ถ้าไม่รัD#ก ก็ให้บอกกัA#นให้ฉันCmรู้อย่ามาหลอกกันให้ฉันเล่นเกCmมแมวจับหนูให้เสียใD#

D# A# | Cm Gm |G# A# | Cm |

ตกลงฉันเป็นที่รัCmก หรือที่พักของเธCmมารักกันเพียงแค่เผลD#อ หรือเหงาเพราะเธA#อไม่มีใคCmตกลงฉันเป็นที่รัCmก หรือที่พัD#กหัวใCmให้ฉันสำคัญแค่ไหGmน หรือแค่ของตาA#ยสำหรับเธCm

D# A# | Cm | Cm |

ความรัCmกไม่ใช่เป็นเรื่A#องตลCmแต่ถ้าเธA#อโกหกCm เป็นตัวตลGmกทันทีCmความรัCmกไม่ใช่เป็นA#เรื่องตอแหCmถ้าใส่ใA#จและดูแCmล ถึงตอแหGmลก็รู้สึกดีCm

วันนี้โสCmด โสดมาหลA#ายนาทีFmที่ชนแก้Cmว ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีFmคนโสCmดอะส่งเสียงหน่อยซี้Fmเราจะขอปาร์ตี้A# ฉลองโสGmดแบบไร้คู่D#

D# A# | Cm |

* |

D# Cm | Cm | Cm |

** |

D# A# | Cm |
D# A# | Cm |
D# A# | Cm |
D# A# | Cm |

D# A# | Cm Gm |G# A# | Cm |
D# A# | Cm Gm |G# A# | Cm |

ปากดีมาทำปากหวCmานอย่างนี้แถวบ้านเขาเรียกตอแหลทำเป็นมาเต๊าะมาแต๊ะแต่ไม่ดูแล ฉันสำคัญไหมมาหยอกมาหลอกให้รักมาหลอกให้อยากแล้วก็จากไปจะให้ฉันคิดยังไงคนจัญไรใจร้ายเจ้าชู้ผู้ชายเจ้าชู้ก็เหมือนงูมีพิษผู้หญิงดัดจริตก็เป็นเรื่องธรรมชาติ

** | ** |

D# A# | Cm Gm |G# A# | Cm | ( x2 ) | Cm |คอร์ดเพลง ที่รักหรือที่พัก หญิงลี ศรีจุมพล

เนื้อเพลง ที่รักหรือที่พัก หญิงลี ศรีจุมพลอกหัก ไม่รู้จะไปที่ไหน เพื่อนก็คอยปลอบใจ ร้องไห้ก็อดเอา อกหัก แต่ใจก็ยังรักเขา วันนี้ก็เลยต้องเมา ขออภัยมากมาย อกหัก เพื่อนบอกว่าเรื่องเล็ก แต่ถ้าเราอกเล็กนี้สิเป็นเรื่องใหญ่ โอ๊ยเจ็บ ที่โดนแฟนนอกใจ แต่ก็ยังรักเขาหลาย แล้วเธอรักใคร รักฉันบ้างไหม ฉันอยากรู้ ถ้าไม่รัก ก็ให้บอกมาว่าไม่รัก อย่ามาหลอกลวงเล่นกลวกวนคนเจ้าชู้ ถ้าไม่รัก ก็ให้บอกกันให้ฉันรู้ อย่ามาหลอกกันให้ฉันเล่นเกมแมวจับหนู ให้เสียใจ ตกลงฉันเป็นที่รัก หรือที่พักของเธอ มารักกันเพียงแค่เผลอ หรือเหงาเพราะเธอไม่มีใคร ตกลงฉันเป็นที่รัก หรือที่พักหัวใจ ให้ฉันสำคัญแค่ไหน หรือแค่ของตายสำหรับเธอ ความรักไม่ใช่เป็นเรื่องตลก แต่ถ้าเธอโกหก เป็นตัวตลกทันที ความรักไม่ใช่เป็นเรื่องตอแหล ถ้าใส่ใจและดูแล ถึงตอแหลก็รู้สึกดี วันนี้โสด โสดมาหลายนาที ที่ชนแก้ว ไม่ใช่เป็นคนไม่ดี คนโสดอะส่งเสียงหน่อยซี้ เราจะขอปาร์ตี้ ฉลองโสดแบบไร้คู่ ปากดีมาทำปากหวาน อย่างนี้แถวบ้านเขาเรียกตอแหล ทำเป็นมาเต๊าะมาแต๊ะ แต่ไม่ดูแล ฉันสำคัญไหม มาหยอกมาหลอกให้รัก มาหลอกให้อยากแล้วก็จากไป จะให้ฉันคิดยังไง คนจัญไรใจร้ายเจ้าชู้ ผู้ชายเจ้าชู้ก็เหมือนงูมีพิษ ผู้หญิงดัดจริตก็เป็นเรื่องธรรมชาติ