วาง (ยรรโฟล์ค)

 มาลีฮวนน่า  ยรรโฟล์ค  วาง  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง วาง มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค)
เนื้อร้อง/ทำนอง: พืชพงษ์ พิทักษ์สังกัดค่าย: มาลีฮวนน่า อาร์ต เร็คคอร์ด

G D | Bm |C D | Bm |
G D | Bm |C D F# | Bm |

ปล่อยวาBmงบางอย่าง..ลงบ้Aางก็ดีBmในBmวันที่เราเหนื่อยล้Emวุ่นวาDยกับคน  สับสนEmกับงานหนัGกเอาการกับชีวิF#ปล่อยทิ้งBmบางสิ่ง..ไปบ้าAงเถิดหนBmในBmวันหน้าต้องเผชิEmเบื่อหน่าDยใคร ๆ  ต่อหน้EmาทำดีลับหลัGงจ้องจะทำร้าF#

Emอ..นี่หรือ..ชีวิตDการงานเบิกบาAนหรือว่าหมองหBm C#m Dม่นที่มัEmนยุ่งเหยิง  ย่อมเป็นDเพราะคนจิตใจGไม่ยอมปล่อยวาF#ง..

อัตตBmายึดมั่น  แข็งแกร่AงเกินไBmBmม่เข้าใจในสุขแท้Emเป็นอDยู่ที่เรา..โง่เขลEmาอ่อนแอจึDงพ่ายแF#พ้ใจBm Aตน

Bm A |

F#m | G |F#m | G |
Em | Bm | G | F# |

* | ** | *** |

เป็นอยู่Dที่เรา..โง่เขลEmาอ่อนแอจึDงพ่ายแF#พ้ใจBm Aตนเป็นอยู่Dที่เรา..โง่เขลEmาอ่อนแอจึDงพ่ายแF#พ้ใจBm Aตนเป็นอยู่Dที่เรา..โง่เขลEmาอ่อนแอจึDงพ่ายแF#พ้ใจBm A | Bm Aตน

Bm D | A Bm | ( Fade Out )คอร์ดเพลง วาง มาลีฮวนน่า ยรรโฟล์ค

เนื้อเพลง วาง มาลีฮวนน่า (ยรรโฟล์ค)ปล่อยวางบางอย่างลงบ้างก็ดี ในวันที่เราเหนื่อยล้า วุ่นวายกับคน สับสนกับงาน หนักเอาการกับชีวิต ปล่อยทิ้งบางสิ่งไปบ้างเถิดหนา ในวันหน้าต้องเผชิญ เบื่อหน่ายใครๆต่อหน้าทำดี ลับหลังจ้องจะทำร้าย โอนี่หรือชีวิตการงาน เบิกบานหรือว่าหมองหม่น ที่มันยุ่งเหยิง ย่อมเป็นเพราะคน จิตใจไม่ยอมปล่อยวาง อัตตายึดมั่น แข็งแกร่งเกินไป ไม่เข้าใจในสุขแท้ เป็นอยู่ที่เราโง่เขลาอ่อนแอ จึงพ่ายแพ้ใจตน เป็นอยู่ที่เราโง่เขลาอ่อนแอ จึงพ่ายแพ้ใจตน เป็นอยู่ที่เราโง่เขลาอ่อนแอ จึงพ่ายแพ้ใจตน เป็นอยู่ที่เราโง่เขลาอ่อนแอ จึงพ่ายแพ้ใจตน ( Fade Out )