เอิ้นชื่อเขาให้ชิน

 มนต์แคน แก่นคูน เอิ้นชื่อเขาให้ชิน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เอิ้นชื่อเขาให้ชิน มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง: สลา คุณวุฒิทำนอง: สลา คุณวุฒิ, ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Cm | Dm |D# | Dm |
D# F | Dm Gm |Dm F | Gm |

กะน้อGmงเลือกเขาแล้วเด๊ะอ้ายถืกเจ้าเทDmดนแล้วเด้หล่าสถานD#ะ.. สองเฮFาคือจบกัA#

ที่บ่รับสาD#ยเมื่อเจ้าโทรหDmไลน์มGmาอ้ายบ่กล้าอ่านย่านเกิดเหตุกาD#รณ์.. เอิ้Cmนชื่อผิดคDm

ทั้งที่Gmเรื่องจริงในใจบ่มีมื้อใDmด๋ที่บ่คิดเห็นหน้าคิดขึ้นมD#า ทุกเทืFอกะน้ำตาA#หล่นสิถือว่าอ้าD#ยหมดบุญฮัDmสิอกหัGmกเพื่อเจ้าสองคนเลือกแล้Fวเจ้าอย่าสับสDmน ไปให้สุดGmฝัน

Dm F | Gm |

เอิ้D#นชื่อเขาให้ชิFอย่าให้เขA#าได้ยินชื่ออ้าGmบ่อยาFกลักลอบหยามใจ..ลูD#กผู้ชายด้วยกัFหน้าที่แฟA#นที่เคยเฮ็ดกับอ้ายให้เจ้าโอDmนไปเฮ็ดกับเขาคนนั้Gmอ้าFยมันเป็น..แค่คนCmเมื่อวานDmด้โปรดลบชื่อกัFน ฮือDm.. จากทาง(Gm)ใจ

D# F | A# Gm |Cm F | Gm |Dm F | Gm |

** |

ยามเจ็D#บกะให้เอิ้นชื่อเขFยามเหA#งากะเอาชื่อเขามาเอิ้Gmบ่Fได้ตั้งใจเมิน แต่ย่าD#นเจ้าเอิ้นผิดได้Fยิ่งฮู้ว่าเขA#าฮักเจ้าเหลือเกินก็อย่าได้เฮ็Dmดให้เพิ่นเสียใGmเพรFาะความเจ็บ..ของลูCmกผู้ชายอ้าDmยเข้าใจที่สุGmเพราะตอนเจ้าเผลA#อเอิ้นชื่อเขากับอ้CmายโอDmย.. มันเจ็บส่ำใด๋  อ้ายเข้าใจที่สุด

Cm | Dm | D# | Dm | Gm |



คอร์ดเพลง เอิ้นชื่อเขาให้ชิน มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง เอิ้นชื่อเขาให้ชิน มนต์แคน แก่นคูนกะน้องเลือกเขาแล้วเด๊ะ อ้ายถืกเจ้าเทดนแล้วเด้หล่า สถานะ สองเฮาคือจบกัน ที่บ่รับสายเมื่อเจ้าโทรหา ไลน์มาอ้ายบ่กล้าอ่าน ย่านเกิดเหตุการณ์ เอิ้นชื่อผิดคน ทั้งที่เรื่องจริงในใจ บ่มีมื้อใด๋ที่บ่คิดเห็นหน้า คิดขึ้นมา ทุกเทือกะน้ำตาหล่น สิถือว่าอ้ายหมดบุญฮัก สิอกหักเพื่อเจ้าสองคน เลือกแล้วเจ้าอย่าสับสน ไปให้สุดฝัน เอิ้นชื่อเขาให้ชิน อย่าให้เขาได้ยินชื่ออ้าย บ่อยากลักลอบหยามใจลูกผู้ชายด้วยกัน หน้าที่แฟนที่เคยเฮ็ดกับอ้าย ให้เจ้าโอนไปเฮ็ดกับเขาคนนั้น อ้ายมันเป็นแค่คนเมื่อวาน ได้โปรดลบชื่อกัน ฮือ จากทางใจ ยามเจ็บกะให้เอิ้นชื่อเขา ยามเหงากะเอาชื่อเขามาเอิ้น บ่ได้ตั้งใจเมิน แต่ย่านเจ้าเอิ้นผิดได้ ยิ่งฮู้ว่าเขาฮักเจ้าเหลือเกิน ก็อย่าได้เฮ็ดให้เพิ่นเสียใจ เพราะความเจ็บของลูกผู้ชาย อ้ายเข้าใจที่สุด เพราะตอนเจ้าเผลอเอิ้นชื่อเขากับอ้าย โอย มันเจ็บส่ำใด๋ อ้ายเข้าใจที่สุด