ฉันคือคนไทย

 วงกระบือ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฉันคือคนไทย วงกระบือ

C#m | C#m |C#m | E |
A B | C#m |F#m B | E G#7 |

ภูมิใC#mจ ได้เป็นคนไทยหนึ่งหEจะรวยหรือF#mจน สุขล้Bนหาใดง่ายC#mดายเรามีในหลAวง.. ทรงห่วG#7งประชาชนC#mไทยเรามีน้ำใF#mจ..  อยู่ที่ไหF#7นเขาก็ยกG#7ย่อง

เวลC#mา..เปลี่ยนไปใจคนเปลี่ยนEตามลืมวัฒนธรF#mรม..ของไทBย ไม่แลไม่C#mมองปลุกปั่นกระแAส..ชิงขัG#7ง ไม่คิดปรอC#mงดองธงไทยต้องหมF#mอง เมื่อคBนในชาติทำEลาย

ประเทศไทAย ไม่อาBจซื้อมาด้วยC#mเงินอย่าพากันเพAลิน เหยียบย่ำB ปู่ ย่า ตาE ยายบรรพบุรุC#mษ..เราเอC#7าชีวิตแลกF#mไว้แค่นี้คงพอคิดได้EจะทำยังไงB..ให้ไทยคงG#7อยู่

ร่วมใC#mจ ช่วยกัน ก่อนมันจะสาEรักความเป็นไทF#mย.. ของเรBา ให้โลกรับรู้C#mดูแลลูกหลAาน ทำเป็G#7นตัวอย่างให้ดูC#mช่วยกันเชิดชูF#m.. เมืองไทBยให้เป็นเมืองEทอง

C#m B | G#m C#m |

ประเทศไทC#mย รวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อBไทยประเทศไทC#mย รวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อBไทยประเทศไทC#mย.. ประเทศไทBย ประเทศไทย

* | ** |

ร้องเพลงชาติไF#mทย.. ร่วมกัBน ฉันคือคนEไทยเถลิงประเทAศ ชาติไทยทวีBมีชัย ชEโย..คอร์ดเพลง ฉันคือคนไทย วงกระบือ

เนื้อเพลง ฉันคือคนไทย กระบือภูมิใจ ได้เป็นคนไทยหนึ่งหน จะรวยหรือจน สุขล้นหาใดง่ายดาย เรามีในหลวง ทรงห่วงประชาชนไทย เรามีน้ำใจ อยู่ที่ไหนเขาก็ยกย่อง เวลาเปลี่ยนไปใจคนเปลี่ยนตาม ลืมวัฒนธรรมของไทย ไม่แลไม่มอง ปลุกปั่นกระแสชิงขัง ไม่คิดปรองดอง ธงไทยต้องหมอง เมื่อคนในชาติทำลาย ประเทศไทย ไม่อาจซื้อมาด้วยเงิน อย่าพากันเพลิน เหยียบย่ำ ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษเราเอาชีวิตแลกไว้ แค่นี้คงพอคิดได้ จะทำยังไงให้ไทยคงอยู่ ร่วมใจ ช่วยกัน ก่อนมันจะสาย รักความเป็นไทย ของเรา ให้โลกรับรู้ ดูแลลูกหลาน ทำเป็นตัวอย่างให้ดู ช่วยกันเชิดชู เมืองไทยให้เป็นเมืองทอง ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทย ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ร้องเพลงชาติไทย ร่วมกัน ฉันคือคนไทย เถลิงประเทศ ชาติไทยทวีมีชัย ชโย