ฉันคือคนไทย

วงกระบือ, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฉันคือคนไทย วงกระบือ

C#m | C#m |C#m | E |
A B | C#m |F#m B | E G#7 |

ภูมิใC#mจ ได้เป็นคนไทยหนึ่งหEจะรวยหรือF#mจน สุขล้Bนหาใดง่ายC#mดายเรามีในหลAวง.. ทรงห่วG#7งประชาชนC#mไทยเรามีน้ำใF#mจ..  อยู่ที่ไหF#7นเขาก็ยกG#7ย่อง

เวลC#mา..เปลี่ยนไปใจคนเปลี่ยนEตามลืมวัฒนธรF#mรม..ของไทBย ไม่แลไม่C#mมองปลุกปั่นกระแAส..ชิงขัG#7ง ไม่คิดปรอC#mงดองธงไทยต้องหมF#mอง เมื่อคBนในชาติทำEลาย

ประเทศไทAย ไม่อาBจซื้อมาด้วยC#mเงินอย่าพากันเพAลิน เหยียบย่ำB ปู่ ย่า ตาE ยายบรรพบุรุC#mษ..เราเอC#7าชีวิตแลกF#mไว้แค่นี้คงพอคิดได้EจะทำยังไงB..ให้ไทยคงG#7อยู่

ร่วมใC#mจ ช่วยกัน ก่อนมันจะสาEรักความเป็นไทF#mย.. ของเรBา ให้โลกรับรู้C#mดูแลลูกหลAาน ทำเป็G#7นตัวอย่างให้ดูC#mช่วยกันเชิดชูF#m.. เมืองไทBยให้เป็นเมืองEทอง

C#m B | G#m C#m |

ประเทศไทC#mย รวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อBไทยประเทศไทC#mย รวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อBไทยประเทศไทC#mย.. ประเทศไทBย ประเทศไทย

* | ** |

ร้องเพลงชาติไF#mทย.. ร่วมกัBน ฉันคือคนEไทยเถลิงประเทAศ ชาติไทยทวีBมีชัย ชEโย..