จำ(ใส่สมอง)

 จำ(ใส่สมอง)  ไอซ์ หลวงพระเนตร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จำใส่สมอง ไอซ์ หลวงพระเนตร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไอซ์ หลวงพระเนตรเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: Ptss Productionสังกัดค่าย: แจ่วบอง มิวสิคติดต่องานแสดง: 0954456455

A F#m | Bm E |
A F#m | Bm E A | E |

บ่มีสิทธิ์หึAง สิทธิ์หวง..อีหยัF#mงเจ้าก็ย้อนว่าเฮBmาบ่แม่นคนในEใจบ่มีสิทธิ์เว้Aา สิทธิ์ว่า หรือเคียF#mดให้งอแงบ่ไBmด้ เจ้าบ่ง้อ เจ้าบ่Eสน

เจ้าบ่เคยสิแคC#mร์.. บ่แลแล้วก็บ่สF#mเป็นหยังจั่งบ่หลูโตDนคนที่มันฮักเจ้าหลEายทั้งที่อ้ายนั้นฮัC#mก.. พร้อมทั้งทุ่มเทF#mใจใสแล้วสิ่งที่ได้D.. แค่เศษใจกะบ่มีE..

จำใส่สมอAงเจ้าของเอาไว้C#mว่าอย่าไปDฮักไผ ง่าย ๆ  แบบนี้Eขั่นฮู้ว่าตอนจAบ มันสิเจ็บจังซี่C#mสิบ่ฮู้สึกดีDกับไผง่าย ๆEจำใส่สมอAงเจ้าของไว้แหC#mน่คนที่เขาบ่แคDร์ อย่าไปงึดเขาหลEายจำบ่ละหืAอ จื่อบ่หัวใF#mย้อนฮักคนง่าย ๆBmก็เลยเจ็บหลาEย ง่าย ๆ  แบบนี้

A E |

A F#m | Bm E |
A F#m | Bm E A | E |

มีสิทธิ์แค่มอAง แต่จับต้องบ่ไC#mด้มีสิทธิ์เข้าใกBmล้..แค่ระยะสายตEมีสิทธิ์ส่ำนี้A กะดีคักแล้วลF#mฮู้เจ้าอยู่ว่Bmา ควรสิอยู่หม่องใด๋E

แต่ห่าลางเถื่อกะเคีC#mยด แล้วกะคึดน้อยF#mใจแต่เว้าหยังบ่ได้D มันเว้าไปกะไร้Eค่าได้แต่บอกเจ้าขอC#mง..ว่าให้ลืมน้อF#mงซ่ะแล้วจำคำไว้Bm Dว่า..        อย่าไปฮักเขEา..

** |

D | E | F# |

จำใส่สมองBเจ้าของเอาไว้D#mว่าอย่าไปฮักไผEง่าย ๆ  แบบนี้F#ขั่นฮู้ว่าตอนจบBมันสิเจ็บจังซี่D#mสิบ่ฮู้สึกดีEกับไผง่าย ๆF#

จำใส่สมอBงเจ้าของไว้แหD#mน่คนที่เขาบ่แคEร์ อย่าไปงึดเขาหลF#ายจำบ่ละหืBอ จื่อบ่หัวใD#mย้อนฮักคนง่าC#m | F# G | F#ย ๆ .. โวก็เลยเจ็บหลายง่าย ๆ  แบบนี้

B D#m G#m | E | F# | B |คอร์ดเพลง จำใส่สมอง ไอซ์ หลวงพระเนตร

เนื้อเพลง จำใส่สมอง ไอซ์ หลวงพระเนตรบ่มีสิทธิ์หึง สิทธิ์หวงอีหยังเจ้า ก็ย้อนว่าเฮาบ่แม่นคนในใจ บ่มีสิทธิ์เว้า สิทธิ์ว่า หรือเคียดให้ งอแงบ่ได้ เจ้าบ่ง้อ เจ้าบ่สน เจ้าบ่เคยสิแคร์ บ่แลแล้วก็บ่สน เป็นหยังจั่งบ่หลูโตนคนที่มันฮักเจ้าหลาย ทั้งที่อ้ายนั้นฮัก พร้อมทั้งทุ่มเทใจ ใสแล้วสิ่งที่ได้ แค่เศษใจกะบ่มี จำใส่สมองเจ้าของเอาไว้ ว่าอย่าไปฮักไผ ง่ายๆแบบนี้ ขั่นฮู้ว่าตอนจบ มันสิเจ็บจังซี่ สิบ่ฮู้สึกดีกับไผง่ายๆจำใส่สมองเจ้าของไว้แหน่ คนที่เขาบ่แคร์ อย่าไปงึดเขาหลาย จำบ่ละหือ จื่อบ่หัวใจ ย้อนฮักคนง่ายๆก็เลยเจ็บหลาย ง่ายๆแบบนี้ มีสิทธิ์แค่มอง แต่จับต้องบ่ได้ มีสิทธิ์เข้าใกล้แค่ระยะสายตา มีสิทธิ์ส่ำนี้ กะดีคักแล้วละ ฮู้เจ้าอยู่ว่า ควรสิอยู่หม่องใด๋ แต่ห่าลางเถื่อกะเคียด แล้วกะคึดน้อยใจ แต่เว้าหยังบ่ได้ มันเว้าไปกะไร้ค่า ได้แต่บอกเจ้าของว่าให้ลืมน้องซ่ะ แล้วจำคำไว้ว่า อย่าไปฮักเขา จำใส่สมองเจ้าของเอาไว้ ว่าอย่าไปฮักไผง่ายๆแบบนี้ ขั่นฮู้ว่าตอนจบมันสิเจ็บจังซี่ สิบ่ฮู้สึกดีกับไผง่ายๆจำใส่สมองเจ้าของไว้แหน่ คนที่เขาบ่แคร์ อย่าไปงึดเขาหลาย จำบ่ละหือ จื่อบ่หัวใจ ย้อนฮักคนง่ายๆโว ก็เลยเจ็บหลายง่ายๆแบบนี้