ข้างหลัง

L.กฮ., แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ข้างหลัง L.กฮ. TMG

A B | G#m C#m |A B | E |
A B | G#m C#m |A B | E |

เสื้อEตัวนั้น.. กางเกงBตัวนั้น.. ไม่กล้C#mามองมุมEห้องนั้น.. เก้าอี้Bตัวนั้น.. เธอเคC#mยนั่งร้องร้อAงเพลงด้วยBกัน  เรG#mามีกันทุกC#mวัน..ในกล่อF#mงเก่า ๆ ใบนั้นมันมีอะไรB

หนังสืEอเล่มนั้..น รองเท้าBคู่นั้น.. ไม่กล้C#mาใส่จะเปิEดเพลงนี้.. จะฟังBเพลงนั้น.. จะทำC#mอะไรเธAอคงไม่รู้Bเลย.. ว่าฉันG#mเสียใจเท่าC#mไหร่อยาF#mกจะถามอะไรBให้มากมายเลยEเธอ

คนใหม่เขาหอAมเธอไหม ก่อนนอBคนใหม่เขาง้G#mอเธอไหม เธองอC#mคนใหม่เขารู้F#mไหมว่า..ก่อนนอBนเธอต้อง...มีคนEมาคอยกวนใจคนใหม่เขารู้Aไหมว่า..เธอชอBบอะไรเขารู้G#mไหมว่า..เธอกลัC#mวอะไรเขารู้F#mไหมว่า..มีใคBรคอยทำให้เธอEทุกอย่าง

** |

A B | G#m C#m |A B | E |
A B | G#m C#m |A B | E |

** | ** |

A B | E | ( x2 )