คนไม่หล่อ

 วงกระบือ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนไม่หล่อ วงกระบือ

Am F | C G |Am F | C G |

Am F | C G |Am F | G |
Am F | C G |Am F | G |

ฉัAmนก็แค่..ไอ้คนFเดินดิน จะไปมีCน้ำยาอะไGอยู่Amไม่หล่อ เลยว่าไม่Fมีใคร สาวไหCนสนใจสักทีGแค่Amมองมา แค่ยังพอGดีใจ สบตFาเป็นครั้งยังดีCด้วยAmหางตาเหล่มาGแค่นี้ ก็ยังทำFให้พี่ชื่นใจG

แต่Amที่เธอไม่เคFยสนใจ ไม่เห็นCอยู่ในสายตGมีAmแต่ฉันที่เฝ้าเพ้อFเป็นไป แอบคิดCไปเองทุกทีG

ให้Amทำไง ก็มันได้Gแค่นี้ ทำได้Fอย่างดีแค่มอCอยู่Amกะโบร๊ะ แถมจนGกะจนว่าไสFน้องไม่เคยเหลียGวมอง

น้องไปชอCบคนหล่Gอ ได้ไปเป็Fนตุ๊กตาหน้ารCแลว่าพี่Am..ยาจGก..เต็มทีF..ได้จับมืCอ ควงแขGน หนุ่มมาดแมFนสมาร์ทดูดีCเลยว่าพี่Am..ได้แต่เหิGดหยบชอFบ..

ทำให้นึCกอิจฉGา พ่อให้มาFแค่นี้ความหล่Cคงไม่พAmอ..ให้เธGอ..โดนใFจ..เป็นแค่หมCานั่งเห่Gา..ใบตองแห้Fง แม้ทั่งเรือบิCหรือว่าหมAmา..ที่อยากกิGนปลาป๋อFง..

Am F | C G |Am F | G |

Am F | C G |Am F | G |

* | ** | ** |

พี่ไม่หล่อหรอกน้องเหอแต่ใจพี่โด..โคตรหล่อเลย

Am F | C G | Am F | G | ( Fade Out )คอร์ดเพลง คนไม่หล่อ วงกระบือ

เนื้อเพลง คนไม่หล่อ กระบือฉันก็แค่ไอ้คนเดินดิน จะไปมีน้ำยาอะไร อยู่ไม่หล่อ เลยว่าไม่มีใคร สาวไหนสนใจสักที แค่มองมา แค่ยังพอดีใจ สบตาเป็นครั้งยังดี ด้วยหางตาเหล่มาแค่นี้ ก็ยังทำให้พี่ชื่นใจ แต่ที่เธอไม่เคยสนใจ ไม่เห็นอยู่ในสายตา มีแต่ฉันที่เฝ้าเพ้อเป็นไป แอบคิดไปเองทุกที ให้ทำไง ก็มันได้แค่นี้ ทำได้อย่างดีแค่มอง อยู่กะโบร๊ะ แถมจนกะจน ว่าไสน้องไม่เคยเหลียวมอง น้องไปชอบคนหล่อ ได้ไปเป็นตุ๊กตาหน้ารถ แลว่าพี่ยาจกเต็มที ได้จับมือ ควงแขน หนุ่มมาดแมนสมาร์ทดูดี เลยว่าพี่ได้แต่เหิดหยบชอบ ทำให้นึกอิจฉา พ่อให้มาแค่นี้ความหล่อ คงไม่พอให้เธอโดนใจ เป็นแค่หมานั่งเห่าใบตองแห้ง แม้ทั่งเรือบิน หรือว่าหมาที่อยากกินปลาป๋อง พี่ไม่หล่อหรอกน้องเหอ แต่ใจพี่โดโคตรหล่อเลย